Jeremiás

22. fejezet

Jövendölés Sallum (Joakház), Joákim és Jékóniás ellen

1 Ezt mondja az Úr: Menj alá a Júda királyának házába, és beszéld el ezeket!

2 És ezt mondd: Halld meg az Úr szavát, Júda királya, aki a Dávid királyi székében ülsz, te és a te szolgáid és a te néped, akik bejártok e kapukon!

3 Ezt mondja az Úr: Tegyetek ítéletet és igazságot, és mentsétek meg a nyomorultat a nyomorgató kezéből! A jövevényt, árvát és özvegyet pedig ne nyomorgassátok, és rajta ne erőszakoskodjatok, és ártatlan vért e helyen ki ne ontsatok! Jer 21,12

4 Mert ha ezt cselekszitek, akkor királyok mennek be e háznak kapuin, akik a Dávid székébe ülnek, szekereken és lovakon menvén ő, az ő szolgái és az ő népe. Jer 17,25

5 Ha pedig nem hallgattok e szókra, én magamra esküszöm – azt mondja az Úr –, hogy elpusztul e ház. Zsid 6,13

6 Mert így szól az Úr a Júda királyának házához: Ha Gileád volnál nékem és a Libanon feje, mégis elpusztítlak téged, mint a városokat, amelyekben nem laknak.

7 És felkészítem ellened a rablókat, mindeniket az ő fegyverével, és kivágják a te válogatott cédrusaidat, és a tűzre vetik.

8 És sok nép megy át e városon, és ezt mondják egymásnak: Miért művelte az Úr ezt e nagy várossal? 5Móz 29,24.25

9 És ezt mondják: Azért, mert elhagyták az Úrnak, az ő Istenüknek frigyét, és idegen istenek előtt borultak le, és azoknak szolgáltak.

10 Ne sirassátok a halottat, és ne bánkódjatok érte, hanem azt sirassátok, aki elment, mert nem jő vissza többé, és az ő szülőföldjét nem látja meg.

11 Mert ezt mondja az Úr Sallum felől, Jósiásnak, a Júda királyának fia felől, aki uralkodik az ő atyja, Jósiás helyett: Aki kimegy e helyből, nem tér többé ide vissza. 2Kir 23,30-34

12 Hanem a helyen, ahová rabságra vitték, ott hal meg, és e földet nem látja többé.

13 Jaj annak, aki hamisan építi házát, felházait pedig álnokul; aki az ő felebarátjával ingyen szolgáltat, és munkájának bérét néki meg nem adja.

14 Aki ezt mondja: Nagy házat építek magamnak, és tágas felházakat. És ablakait kiszélesíti, és cédrusfával béleli meg, és megfesti cinóberrel.

15 Király vagy-é azért, hogy cédrus után kívánkozol? A te atyád nem evett és ivott-é? De igazságot és méltányosságot cselekedett, azért jó dolga volt.

16 Igazságosan ítélte a szegényt és a nyomorultat, azért jó volt dolga. Nem ez-é az igaz ismeret felőlem? – azt mondja az Úr.

17 De a te szemeid és szíved csak a te nyereségedre vágynak, és az ártatlan vérére, és ragadozásra és erőszak elkövetésére. Ez 19,6.7

18 Azért ezt mondja az Úr Joákimnak, Jósiás, Júda királya fiának: Nem siratják őt: Jaj, atyám! Jaj, húgom! Nem siratják őt: Jaj, uram! Jaj, az ő dicsőségének! 2Krón 36,4-6

19 Úgy temetik el, mint a szamarat, kivonják és elvetik Jeruzsálem kapuin kívül! Ésa 14,19; Préd 6,3

20 Menj fel a Libanonra, és kiálts, és a Básánon emeld fel szódat, és kiálts az Abarimról, mert szeretőid mind tönkrejutottak.

21 Szóltam néked, mikor jól volt dolgod, de ezt mondottad: Nem hallom. Ifjúságodtól fogva ez a te szokásod, hogy nem hallgattad az én szómat. Jer 18,12

22 Minden pásztorodat szél emészti meg, és a szeretőid rabságra mennek. Akkor szégyent vallasz majd, és pironkodol minden gonoszságodért.

23 Te, aki a Libanonon lakozol, a cédrusfákon fészkelsz, hogy fogsz majd nyögni, mikor fájdalmak lepnek meg, a gyermekszülő vajúdása?

24 Élek én – azt mondja az Úr –, hogyha Kóniás, Joákimnak, a Júda királyának fia pecsétgyűrű volna is az én jobb kezemben, mindazáltal onnan lerántanálak. 2Kir 24,6-16; Agg 2,23

25 És odaadlak téged a te lelked keresőinek kezébe, és azoknak kezébe, akiknek tekintetétől félsz, és Nabukodonozornak, a babiloni királynak kezébe és a káldeusoknak kezébe.

26 És elvetlek téged és a te anyádat, aki szült téged, idegen földre, amelyben nem születtetek, és ott haltok meg.

27 És nem jőnek vissza arra a földre, amelyre az ő lelkük visszajőni kívánkozik.

28 Avagy utálatos és elromlott edény-é ez a férfiú, ez a Kóniás, avagy oly edény-é, amelyben semmi gyönyörűség nincsen? Miért lökték el őt és az ő magvát, és dobták olyan földre, amelyet ők nem ismernek? Hós 8,8

29 Föld, föld, föld! Halld meg az Úrnak szavát! Ésa 1,2

30 Ezt mondja az Úr: Írjátok fel ezt a férfiút, mint gyermektelent, mint olyan embert, akinek nem lesz jó előmenetele az ő idejében! Mert senkinek, aki az ő magvából a Dávid székében ül, nem lesz jó állapota, és nem uralkodik többé Júdában. 2Kir 24-25

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában