Mikeás

1. fejezet

Júda és Izráel mindkét királysága elpusztul a bálványimádás miatt

1 Az Úr igéje, amely lőn a moreseti Mikeáshoz, Jótám, Akház és Ezékiásnak, Júda királyainak idejében, amelyet látott Samária és Jeruzsálem felől. Jer 26,18.19

2 Halljátok meg minden népek, figyelmezz föld és annak teljessége! És az Úr Isten legyen bizonyság ellenetek, az Úr az ő szent templomából! Hós 5,5; 7,10

3 Mert ímé, kijő az Úr az ő helyéről, és leszáll, és lépdel a földnek magaslatain. Ésa 26,21

4 És szétmállanak alatta a hegyek, a völgyek pedig szétszakadoznak, mint a viasz a tűz előtt, mint a meredekről leszakadó vizek. Zsolt 97,5

5 A Jákób vétkéért lészen mindez, és az Izráel házának bűnei miatt. Micsoda a Jákób vétke? Avagy nem Samária-é? És mik a Júda magaslatai? Avagy nem Jeruzsálem-é?

6 De olyanná teszem Samáriát, mint a mezőben való kőrakás, szőlőplánták helyévé. És lezúdítom a völgybe az ő köveit, és még fundamentumit is kimutatom. Hós 9,6; 12,11

7 Faragott képei mind összetöretnek, és minden ajándékát tűz égeti meg. Minden bálványait semmivé teszem, mert paráznaság béréből gyűjtögette azokat, azért ismét paráznaság bérévé legyenek. Hós 2,4; 8,6; 10,2

8 Emiatt kesergek és jajgatok, ruhátalan és mezítelen járok. Üvöltök, mint a sakálok, és sikongok, mint a struccmadarak.

9 Mert halálosak az ő sebei. Bizony Júdáig ér, népem kapujáig hatol, Jeruzsálemig. 2Kir 18,13

10 Gáthban hírül ne adjátok, sírván ne sírjatok! Bét-le-Afrában porba heveredtem. 2Sám 1,20

11 Költözzetek el, Safirnak lakója gyalázatos meztelenül! Nem vonult ki Saanán lakosa, Bét-Eselnek siralma nem enged tartózkodni.

12 Mert beteg lett Marótnak lakosa az ő javai miatt, mert veszedelem szállt le az Úrtól Jeruzsálemnek kapujára.

13 Gyors paripához kösd a szekeret, Lákisnak lakója, ki a bűnnek kezdője valál a Sion leányánál! Bizony tebenned találtatnak Izráel vétkei!

14 Azért adj válólevelet Moreset-Gátnak! Akzib házai megcsalják Izráel királyait.

15 Még hozok én tenéked örököst, Marésa lakosa! Adullámig hat el Izráel dicsősége!

16 Nyírd le, kopaszítsd meg magadat a te gyönyörűséges fiaidért! Szélesítsd meg kopaszságodat, mint a keselyű, mert rabságra vitettek el tőled!

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában