5Mózes

15. fejezet

Az elengedés évéről

1 A hetedik esztendő végén elengedést művelj! 2Móz 23,10.11; 3Móz 25,3-5

2 Ez pedig az elengedésnek módja: Minden kölcsönadó ember engedje el, amit kölcsönadott az ő felebarátjának! Ne hajtsa be az ő felebarátján és atyjafián, mert elengedés hirdettetett az Úrért.

3 Az idegenen hajtsd be, de amid a te atyádfiánál lesz, engedje el néki a te kezed!

4 De nem is lesz közötted szegény, mert igen megáld téged az Úr azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened ad néked örökségül, hogy bírjad azt. 5Móz 28,1-14

5 De csak úgy lesz ez, ha hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek szavára, megtartván és teljesítvén mindazt a parancsolatot, amelyet én ma parancsolok néked.

6 Mert az Úr, a te Istened megáld téged, amiképpen megmondotta néked. És sok népnek adsz zálogos kölcsönt, te pedig nem kérsz kölcsönt, és sok népen fogsz uralkodni, és te rajtad nem uralkodnak.

7 Ha mégis szegénnyé lesz valaki a te atyádfiai közül valamelyikben a te kapuid közül a te földeden, amelyet az Úr, a te Istened ad néked, ne keményítsd meg a te szívedet, be se zárjad kezedet a te szegény atyádfia előtt! 3Móz 25,35.36; Lk 6,34.35

8 Hanem örömest nyisd meg a te kezedet néki, és örömest adj kölcsön néki, amennyi elég az ő szükségére, ami nélkül szűkölködik!

9 Vigyázz magadra, hogy ne legyen a te szívedben valami istentelenség, mondván: Közelget a hetedik esztendő, az elengedésnek esztendeje, és elfordítsd szemedet a te szegény atyádfiától, hogy ne adj néki, mert ő ellened kiált az Úrhoz, és bűn lesz benned.

10 Bizonyára adj néki, és meg ne háborodjék azon a te szíved, mikor adsz néki, mert az ilyen dologért áld meg téged az Úr, a te Istened minden munkádban és mindenben, amire kezedet veted. Mt 5,42; Lk 6,34.35

11 Mert a szegény nem fogy ki a földről, azért én parancsolom néked, mondván: Örömest nyisd meg kezedet a te szűkölködő és szegény atyádfiának a te földeden! Mt 26,11

Adósrabszolgák szabadon bocsátásáról

12 Hogyha eladja magát néked a te atyádfia, a zsidó férfi és zsidó asszony, és szolgál téged hat esztendeig, a hetedik esztendőben bocsássad őt szabadon mellőled! 2Móz 21,2; Jer 34,14

13 És mikor szabadon bocsátod őt mellőled, ne bocsásd el őt üresen!

14 Hanem terheld meg őt bőven a te juhaidból, a te szérűdről és a te sajtódból, amivel megáldott téged az Úr, a te Istened, adj néki abból!

15 És emlékezzél meg róla, hogy te is szolga voltál Egyiptom földjén, és megszabadított téged az Úr, a te Istened! Azért parancsolom én ma ezt néked. 5Móz 5,15

16 Ha pedig ezt mondja néked: Nem megyek el tőled, mert szeret téged és a te házadat, mivelhogy jól van néki tenálad dolga,

17 akkor vedd az árat, és fúrd a fülébe és az ajtóba, és legyen szolgáddá mindvégig! Így cselekedjél szolgálóleányoddal is! 2Móz 21,5.6

18 Ne essék nehezedre, hogy szabadon bocsátod őt mellőled (hiszen kétannyi bérre valót szolgált néked hat éven át, mint a béres-munkás), és megáld téged az Úr, a te Istened mindenben, amit cselekszel.

Az állatok elsőszülöttjei az Úréi

19 Barmaid és juhaid első fajzásának minden hímjét az Úrnak, a te Istenednek szenteljed! Ne munkálkodjál a te tehenednek első fajzásán, és meg ne nyírjad a te juhaidnak első fajzását! 2Móz 13,2

20 Az Úrnak, a te Istenednek színe előtt edd meg azt esztendőről esztendőre te és a te házad népe azon a helyen, amelyet kiválaszt az Úr!

21 Hogyha valami fogyatkozás lesz benne, sánta vagy vak lesz, vagy akármely fogyatkozásban szenvedő, meg ne áldozd azt az Úrnak, a te Istenednek! 3Móz 22,20-25

22 A te kapuidon belül edd meg azt, a tisztátalan és a tiszta egyaránt, mintha őz volna az vagy szarvas! 5Móz 12,15

23 Csakhogy a vérét meg ne edd, hanem a földre öntsd azt, mint a vizet! 5Móz 12,23; 3Móz 17,10-11

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában