PÁL LEVELE FILEMONHOZ

1. fejezet

Pál közbenjárása Onésimusért, a Filemontól megszökött, de megtért szolgáért

1 Pál, Krisztus Jézusnak foglya és Timótheus, az atyafi Filemonnak, a mi szeretett munkatársunknak Filem 1,5-7; Ef 3,1

2 és Appiának, a szeretettnek és Arkhippusnak, a mi bajtársunknak és a te házadnál való gyülekezetnek: Kol 4,15.17; Fil 2,25; 4,3

3 Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól.

4 Hálát adok az én Istenemnek mindenkor, emlegetvén téged az én imádságaimban, Ef 1,15.16; 1Kor 1,4; Fil 1,3; 1Thessz 1,2

5 mert hallom a te szeretetedet és ama te hitedet, mely van benned az Úr Jézushoz és minden szentek irányában, 1Kor 13,13; Gal 5,6; 1Thessz 1,3.8; 3,6

6 hogy a te hitedben való közösség hathatós legyen a Krisztus ügyében, minden bennetek levő jónak megismerése által. Fil 2,1; 1Kor 1,9; 10,16; 2Kor 8,9; 1Kor 12,4-11; Ef 1,3; Gal 6,6

7 Mert sok örömünk és vigasztalásunk van a te szeretetedben, hogy a szenteknek szíveik megvidámodtak teáltalad, atyámfia. Filem 1,1.6.9; Gal 5,6; Kol 4,11; Fil 4,1

8 Annak okáért jóllehet nagy bátorságom van a Krisztusban megparancsolni néked azt, ami illendő, Filem 1,5.7.19; 1Kor 4,15

9 a szeretetért inkább kérlek, ilyen lévén, mint Pál, a megvénhedett, most pedig foglya is a Jézus Krisztusnak. Filem 1,6.7; 1Kor 13,1; ApCsel 7,58; ApCsel 28,17.23

10 Kérlek téged az én fiamért, akit fogságomban szültem, Onésimusért, 1Kor 4,14.15; Gal 4,19; 1Tim 1,2; Tit 1,3; 1Pt 5,13

11 aki egykor tenéked haszontalan volt, most pedig mind néked, mind nékem nagyon hasznos, Filem 1,10.13.15; Mt 5,30; 2Tim 2,21; 4,11; Fil 1,22; 1Kor 16,18

12 kit visszaküldöttem. Te pedig őt, azaz az én szívemet, fogadd magadhoz! Filem 1,17

13 Őt én magamnál akartam tartani, hogy tehelyetted szolgáljon nékem az evangéliumért szenvedett fogságomban. Filem 1,9.19; Fil 2,20; 1Kor 16,17

14 De a te megkérdezésed nélkül semmit sem akartam cselekedni, hogy jótéteményed ne kényszerítésből, hanem szabad akaratból való legyen. Filem 1,20.21; 2Kor 9,7; 1Pt 5,2

15 Mert talán azért vált meg tőled ideig-óráig, hogy őt, mint örökkévalót kapd vissza, 1Móz 45,5

16 nem úgy immár mint szolgát, hanem szolgánál nagyobbat, mint szeretett atyafit, kiváltképpen nékem, mennyivel inkább pedig néked, mind testben, mind az Úrban. Jn 15,15; Filem 1,10.12; 1Tim 6,2; 1Kor 7,21.22; Gal 3,28; Kol 3,11

17 Azért, ha engem részestársadnak tartasz, úgy fogadd őt magadhoz, mint engemet! Filem 1,6

18 Ha pedig valamit vétett ellened, avagy adós, ezt nékem ródd fel! Filem 1,19

19 Én, Pál írtam az én kezemmel, én megfizetem: hogy azt ne mondjam néked, hogy te magaddal is adós vagy ezenfelül nékem. 2Kor 10,1; Gal 5,2; Ef 3,1; Kol 1,23; 2Kor 9,4; Lk 9,25

20 Bizonyára, atyámfia, jótéteményt várnék tőled az Úrban: Vidámítsd meg az én szívemet az Úrban! Filem 1,5.6.7; 17-19

21 Bízván a te engedelmességedben, így írtam néked, tudván, hogy annál, amit mondok, többet is fogsz cselekedni. Filem 1,8

22 Egyúttal pedig készíts nékem szállást, mert reménylem, hogy a ti imádságaitokért néktek ajándékoztatom. Fil 1,19; 1,26

23 Köszönt téged Epafrás, az én fogolytársam a Krisztus Jézusban, Kol 4,10-14; 1,7; Ef 4,1; Fil 1,13

24 továbbá Márk, Aristárkhus, Démás és Lukács, az én munkatársaim.

25 A mi Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme legyen a ti lelketekkel!

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában