MÁRK EVANGÉLIUMA

5. fejezet

Jézus csodatétele az megszállottal

1 És menének a tenger túlsó partjára, a gadarénusok földére. Mt 8,28-34; Lk 8,26-39

2 És amint a hajóból kiméne, azonnal elébe méne egy ember a sírboltokból, akiben tisztátalan lélek volt,

3 akinek lakása a sírboltokban vala, és már láncokkal sem bírta őt senki sem lekötni.

4 Mert sokszor megkötözték őt béklyókkal és láncokkal, de ő a láncokat szétszaggatta, és a béklyókat összetörte, és senki sem tudta őt megfékezni.

5 És éjjel és nappal mindig a hegyeken és a sírboltokban volt, kiáltozva és magát kövekkel vagdosva.

6 Mikor pedig Jézust távolról meglátta, odafutamodék, és elébe borula,

7 és fennhangon kiáltva monda: Mi közöm nékem teveled, Jézus, a magasságos Istennek Fia? Az Istenre kényszerítelek, ne kínozz engem!

8 (Mert ezt mondja vala néki: Eredj ki, tisztátalan lélek ez emberből!)

9 És kérdezé tőle: Mi a neved? És felele, mondván: Légió a nevem, mert sokan vagyunk.

10 És igen kéré őt, hogy ne küldje el őket arról a vidékről.

11 Vala pedig ott a hegynél egy nagy disznónyáj, amely legel vala.

12 És az ördögök kérik vala őt mindnyájan, mondván: Küldj minket a disznókba, hogy azokba menjünk be!

13 És Jézus azonnal megengedé nékik. A tisztátalan lelkek pedig kijövén, bemenének a disznókba, és a nyáj a meredekről a tengerbe rohana. Valának pedig mintegy kétezren, és belefúlának a tengerbe.

14 Akik pedig őrzik vala a disznókat, elfutának, és hírt vivének a városba és a falvakba. És kimenének, hogy lássák, mi az, ami történt.

15 És menének Jézushoz, és láták, hogy az ördöngös ott ül, fel van öltözködve, és eszénél van az, akiben a légió volt, és megfélemlének.

16 Akik pedig látták, elbeszélék nékik, hogy mi történt vala az ördöngössel és a disznókkal.

17 És kezdék kérni őt, hogy távozzék el az ő határukból.

18 Mikor pedig a hajóba beszállott vala, a volt ördöngös kéré őt, hogy vele lehessen.

19 De Jézus nem engedé meg néki, hanem monda néki: Eredj haza a tiéidhez, és jelentsd meg nékik, mely nagy dolgot cselekedett veled az Úr, és mint könyörült rajtad!

20 El is méne, és kezdé hirdetni a Tízvárosban, mely nagy dolgot cselekedett vele Jézus, és mindnyájan elcsodálkozának.

21 És mikor ismét általment Jézus a hajón a túlsó partra, nagy sokaság gyűle őhozzá, és vala a tenger mellett.

Jézus meggyógyítja a vérfolyásos asszonyt, és feltámasztja Jairus leányát

22 És ímé, eljöve a zsinagógafők egyike, név szerint Jairus, és meglátván őt, lábaihoz esék, Mt 9,18-26; Lk 8,40-56

23 és igen kéré őt, mondván: Az én leánykám halálán van, jer, vesd reá kezedet, hogy meggyógyuljon és éljen!

24 El is méne vele, és követé őt nagy sokaság, és összeszorítják vala őt.

25 És egy asszony, aki tizenkét év óta vérfolyásos vala,

26 és sok orvostól sokat szenvedett, és minden vagyonát magára költötte, és semmit sem javult, sőt inkább még rosszabbul lett,

27 mikor Jézus felől hallott vala, a sokaságban hátulról kerülve, illeté annak ruháját.

28 Mert ezt mondja vala: Ha csak ruháit illethetem is, meggyógyulok.

29 És vérének forrása azonnal kiszárada, és megérzé testében, hogy kigyógyult bajából.

30 Jézus pedig azonnal észrevevén magán, hogy isteni erő áradott vala ki belőle, megfordult a sokaságban, és monda: Kicsoda illeté az én ruháimat? Lk 6,19

31 És mondának néki az ő tanítványai: Látod, hogy a sokaság szorít össze téged, és azt kérdezed: Kicsoda illetett engem?

32 És körülnéze, hogy lássa azt, aki ezt cselekedte.

33 Az asszony pedig tudva, hogy mi történt vele, félve és remegve megy vala oda, és elébe borula, és elmonda néki mindent igazán.

34 Ő pedig monda néki: Leányom, a te hited megtartott téged. Eredj el békével, és gyógyulj meg a te bajodból! Mk 10,52; Mt 9,22; Lk 7,50; 8,48; 17,19; 18,42

35 Mikor még beszél vala, odajövének a zsinagóga fejétől, mondván: Leányod meghalt, mit fárasztod tovább a Mestert?

36 Jézus pedig, amint hallá a beszédet, amit mondanak vala, azonnal monda a zsinagóga fejének: Ne félj, csak higgy!

37 És senkinek sem engedé, hogy vele menjen, csak Péternek és Jakabnak és Jánosnak, a Jakab testvérének.

38 És méne a zsinagóga fejének házához, és látá a zűrzavart, a sok siránkozót és jajgatót.

39 És bemenvén, monda nékik: Mit zavarogtok és sírtok? A gyermek nem halt meg, hanem alszik. Jn 11,11

40 És nevetik vala őt. Ő pedig kiküldvén valamennyit, maga mellé vevé a gyermeknek atyját és anyját és a vele lévőket, és beméne oda, ahol a gyermek fekszik vala.

41 És megfogván a gyermeknek kezét, monda néki: Talitha, kúmi; ami megmagyarázva azt teszi: Leányka, néked mondom, kelj föl! Lk 7,14

42 És a leányka azonnal fölkele és jár vala. Mert tizenkét esztendős vala. És nagy csodálkozással csodálkozának.

43 Ő pedig erősen megparancsolá nékik, hogy ezt senki meg ne tudja. És mondá, hogy adjanak annak enni.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában