Prédikátor

7. fejezet

Bölcsesség, megelégedettség és egyszerűség

1 Jobb a jó hír a drága kenetnél, és a halálnak napja jobb az ő születésének napjánál. Péld 22,1

2 Jobb a siralmas házhoz menni, hogynem a lakodalomnak házához menni, mivelhogy minden embernek ez a vége, és az élő ember megemlékezik arról.

3 Jobb a szomorúság a nevetésnél, mert az orcának szomorúsága által jobbá lesz a szív. 2Kor 7,10.11

4 A bölcseknek elméje a siralmas házban van, a bolondoknak pedig elméje a vigasságnak házában.

5 Jobb a bölcsnek dorgálását hallani, hogynem valaki hallja a bolondoknak éneklését. Zsolt 141,5

6 Mert olyan a bolondnak nevetése, mint a tövisnek ropogása a fazék alatt. Ez is hiábavalóság! Zsolt 58,10

7 Mert a zsarolás megbolondítja a bölcs embert is, és az elmét elveszti az ajándék.

8 Jobb akármi dolognak vége annak kezdeténél. Jobb a tűrő, hogynem a kevély.

9 Ne légy hirtelen a lelkedben a haragra, mert a harag a bolondok kebelében nyugszik.

10 Ne mondd ezt: Mi az oka, hogy a régi napok jobbak voltak ezeknél? Mert nem bölcsességből származik az ilyen kérdés.

11 Jó a bölcsesség az örökséggel, és előmenetelükre van az embereknek, akik a napot látják.

12 Mert a bölcsességnek árnyéka alatt és a gazdagságnak árnyéka alatt egyformán nyugszik az ember. De a tudomány hasznosabb, mivelhogy a bölcsesség életet ad az ő urainak. Péld 13,14

13 Tekintsd meg az Istennek cselekedeteit! Mert kicsoda teheti egyenessé, amit ő görbévé tett?

14 A jó szerencsének idején élj a jóval; a gonosz szerencsének idején pedig jusson eszedbe, hogy ezt is, éppen úgy, mint azt, Isten szerzette, avégre, hogy az ember semmit abból eszébe ne vegyen, ami reá következik. Ésa 45,7

15 Mindent láttam az én hiábavalóságomnak napjain: van oly igaz, aki az ő igazságában elvész; és van gonosz ember, aki az ő életének napjait meghosszabbítja az ő gonoszságában.

16 Ne légy felettébb igaz, és felettébb ne bölcselkedjél! Miért keresnél magadnak veszedelmet? Róm 12,3.16

17 Ne légy felettébb gonosz, és ne légy balgatag! Miért halnál meg időd előtt?

18 Jobb, hogy ezt megfogd, és amattól is a te kezedet meg ne vond, mert aki az Istent féli, mindezektől megszabadul!

19 A bölcsesség megerősíti a bölcset inkább, mint tíz hatalmas, akik a városban vannak.

20 Mert nincs egy igaz ember is a földön, aki jót cselekednék és nem vétkeznék. 1Kir 8,46; 1Jn 1,8

21 Ne figyelmezz minden beszédre, melyet mondanak, hogy meg ne halld szolgádat, hogy átkoz téged!

22 Mert sok esetben tudja a te lelked is, hogy te is gonoszt mondottál egyebeknek.

23 Mindezeket megpróbáltam az én bölcsességem által. Mikor azt gondolám, hogy bölcs vagyok, éntőlem a bölcsesség távol vala.

24 Felette igen messze van, ami van, és felette mélységes. Kicsoda tudhatja meg azt?

25 Fordítám én magamat és az én szívemet a bölcsességnek és az okoskodásnak tudására, kutatására és keresésére, azonképpen hogy megtudjam a bolondságnak gonoszságát és a tévelygésnek balgatagságát.

26 És találtam egy dolgot, mely keservesebb a halálnál, tudniillik az olyan asszonyt, akinek a szíve olyan, mint a tőr és a háló, kezei pedig olyanok, mint a kötelek. Aki Isten előtt kedves, megszabadul attól; a bűnös pedig megfogattatik attól. Péld 5,3-4; 6,26; 22,14

27 Lásd, ezt találtam – azt mondja a prédikátor –, mikor gyakorta nagy szorgalmassággal keresém a megfejtést,

28 amit az én lelkem folyton keresett, és nem találtam. Ezer közül egy embert találtam, de asszonyt mindezekben nem találtam.

29 Hanem lásd, ezt találtam, hogy az Isten teremtette az embert igaznak, ők pedig kerestek sok kigondolást. 1Móz 1,27

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában