1Sámuel

13. fejezet

Jonatán megveri a filiszteusokat. Sault elhamarkodott áldozatáért megrója Sámuel

1 Saul harminc éves volt, mikor királlyá lett, és mikor uralkodék az Izráel felett két esztendeig.

2 Választa Saul magának az Izráel közül háromezer embert, és kétezer Saullal vala Mikmásban és Béthel hegységén, ezer pedig Jonatánnal volt Gibeában, a Benjámin városában. A népnek többi részét pedig elbocsátá, kit-kit a maga hajlékába.

3 És Jonatán megveré a filiszteusoknak előőrsét, mely Gébában vala, és meghallották ezt a filiszteusok. Saul pedig megfúvatta a trombitát az egész országban, mondván: Hallják meg a zsidók!

4 És meghallotta egész Izráel, hogy azt mondák: Megverte Saul a filiszteusok előőrsét, és gyűlöletessé vált Izráel a filiszteusok előtt. A nép pedig egybegyűle Saul mellé Gilgálba.

5 Összegyűlének a filiszteusok is, hogy harcoljanak Izráel ellen: harmincezer szekér és hatezer lovas volt. A nép pedig oly sok volt, mint a tenger partján lévő föveny. És feljövének, és tábort ütének Mikmásnál, Béth-Aventől keletre. Józs 18,11.12

6 Mikor pedig Izráel férfiai látták, hogy bajban vannak – mert a nép szorongattatott –, elrejtőzék a nép a barlangokba, a bokrok és kősziklák közé, sziklahasadékokba és vermekbe.

7 És a zsidók közül némelyek általmenének a Jordánon Gád és Gileád földjére. Saul pedig még Gilgálban volt, és az egész nép, mely mellette vala, rettegett.

8 És várakozék hét napig, a Sámuel által meghagyott ideig, de Sámuel nem jött el Gilgálba, a nép pedig elszélede mellőle. 1Sám 10,8

9 Akkor monda Saul: Hozzátok ide az égőáldozatot és a hálaáldozatokat! És égőáldozatot tőn.

10 És mikor elvégezte az égőáldozatot, ímé, megérkezék Sámuel, és Saul eleibe ment, hogy köszöntse őt.

11 És monda Sámuel: Mit cselekedtél?! Saul pedig felele: Mikor láttam, hogy a nép elszélede mellőlem, és te nem jöttél el a meghagyott időre, a filiszteusok pedig összegyűlének már Mikmásban,

12 azt mondám: Mindjárt reám törnek a filiszteusok Gilgálban, és én az Úrnak színe előtt még nem imádkozám. Bátorságot vevék azért magamnak, és megáldozám az égőáldozatot.

13 Akkor monda Sámuel Saulnak: Esztelenül cselekedtél, nem tartottad meg az Úrnak, a te Istenednek parancsolatát, melyet parancsolt néked, pedig most mindörökre megerősítette volna az Úr a te királyságodat Izráel felett.

14 Most azonban a te királyságod nem lesz állandó. Keresett az Úr magának szíve szerint való embert, akit az ő népe fölé fejedelmül rendelt, mert te nem tartottad meg, amit az Úr parancsolt néked.

Új csata

15 Felkele ezután Sámuel, és elment Gilgálból Benjámin városába, Gibeába. És Saul megszámlálta a népet, mely körülötte található volt, mintegy hatszáz embert.

16 Saul pedig és az ő fia, Jonatán és a nép, mely körülöttük található vala, Benjámin városában, Gébában tartózkodának, és a filiszteusok Mikmásnál táborozának.

17 Akkor a filiszteusok táborából egy dúló sereg vált ki három csapatban: az egyik csapat az Ofra felé vivő útra fordult Suál földjének,

18 a másik csapat a Bethoron felé vivő útra fordula, a harmadik csapat pedig a határ felé vivő útra fordult, mely a Sebóim völgyén át a pusztáig terjed.

19 És kovácsot egész Izráel földjén nem lehetett találni, mert a filiszteusok azt mondák: Ne csinálhassanak a zsidók szablyát vagy dárdát!

20 És egész Izráelnek a filiszteusokhoz kellett lemenni, hogy megélesítse ki-ki a maga kapáját, szántóvasát, fejszéjét és sarlóját

21 (Minthogy megtompulának a kapák, szántóvasak, a háromágú villa és a fejszék), és hogy az ösztökét kiegyenesítsék.

22 Azért az ütközet napján az egész népnél, mely Saullal és Jonatánnal vala, sem szablya, sem dárda nem találtaték, hanem csak Saulnál és az ő fiánál, Jonatánnál volt található.

23 És a filiszteusok előőrse kijöve Mikmás szorosához.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában