1Krónika

15. fejezet

A frigyládát helyére viszik

1 Csináltata pedig Dávid magának házakat az ő városában. És helyet készített az Isten ládájának, és annak sátort állított fel. 1Krón 14,1; 2Sám 5,7

2 Akkor monda Dávid: Nem szabad másnak hordozni az Isten ládáját, hanem csak a lévitáknak, mert az Úr őket választotta, hogy hordozzák az Isten ládáját, és néki szolgáljanak mindörökké. 4Móz 4,4-33

3 Összegyűjté azért Dávid Jeruzsálembe az egész Izráel népét, hogy az Úr ládáját az ő helyére vitesse, melyet számára csináltatott vala. 1Krón 13,13.14

4 Összegyűjté Dávid az Áron fiait is és a lévitákat.

5 A Kéhát fiai között fő vala Uriel, és az ő atyjafiai százhúszan valának. 1Krón 6,1

6 A Mérári fiai között Asája volt a fő, és az ő atyjafiai kétszázhúszan valának.

7 A Gerson fiai között Jóel volt a fő, és az ő atyjafiai százharmincan valának.

8 Az Elisáfán fiai között Semája volt a fő, és az ő atyjafiai kétszázan valának.

9 A Hebron fiai között Eliel volt a fő, és az ő atyjafiai nyolcvanan valának.

10 Az Uzziel fiai között fő vala Amminádáb, és az ő atyjafiai száztizenketten.

11 Hivatá akkor Dávid Sádók és Abjátár papokat, a léviták közül pedig Urielt, Asáját, Jóelt, Sémáját, Elielt és Amminádábot. 2Sám 8,17

12 És monda nékik: Ti vagytok a léviták családfői. Szenteljétek meg magatokat s a ti atyátokfiait, és vigyétek az Úrnak, Izráel Istenének ládáját arra a helyre, amelyet készítettem számára!

13 Minthogy kezdettől fogva nem művelték ezt, az Úr, a mi Istenünk csapást bocsátott reánk, mert nem kerestük őt a rendtartás szerint. Bír 4,1.2

14 Megszentelék azért magukat a papok és a léviták, hogy vigyék az Úrnak, Izráel Istenének ládáját.

15 És felvevék a léviták fiai az Isten ládáját, úgy, amint Mózes meghagyta volt az Úrnak beszéde szerint, a rudakkal vállaikra. 2Móz 25,14; 4Móz 4,15

16 És monda Dávid a léviták fejedelmeinek, hogy állítsanak az ő atyjukfiai közül éneklőket éneklőszerszámokkal, lantokkal, citerákkal és cimbalmokkal, hogy énekeljenek felemelt szóval, nagy örömmel. 1Krón 13,8

17 Választák azért a léviták Hémánt a Jóel fiát és az ő atyjafiai közül Asáfot, a Berekiás fiát és a Mérári fiai közül, akik azoknak atyjukfiai valának, Etánt, a Kúsája fiát.

18 És ővelük együtt az ő atyjukfiait másodrenden, Zakariást, Bént, Jeázielt, Semirámótot, Jéhielt, Unnit, Eliábot, Benáját, Maaséját, Mattithját, Elifélet, Miknéját, Obed-Edomot és Jehielt, akik ajtónállók valának.

19 Éneklők: Hémán, Asáf és Etán réz cimbalmokkal, hogy zengedezzenek. 1Krón 16,5

20 Zakariás, Aziel, Semirámót, Jéhiel, Unni, Eliáb, Maaséja és Benája lantokkal a szüzek módjára.

21 Mattithja, Eliféle, Miknéja, Obed-Edom, Jéhiel és Azaziás, hogy énekeljenek citerákkal a nyolchúrú szerint.

22 És Kénániás volt a léviták vezére az éneklésben, ő igazgatá az éneklést, mivel tudós vala.

23 Berekiás és Elkána a láda előtt való ajtónállók valának.

24 Sébániás pedig és Jósafát, Nétanéel, Amásai, Zakariás, Benája és Eliézer papok kürtölnek vala az Isten ládája előtt. Obed-Edom és Jéhija, akik kapunállók valának, a láda után mennek vala.

25 Dávid pedig s az Izráel vénei és az ezredek vezérei, akik elmenének, hogy felvigyék az Úr szövetségének ládáját az Obed-Edom házából, nagy örömben valának. 2Sám 6,12-23

26 Lőn pedig, mikor az Isten megsegíté a lévitákat, akik az Úr szövetségének ládáját viszik vala, áldozának hét tulokkal és hét kossal.

27 Dávid pedig bíborból csinált ruhába öltözvén, valamint a léviták mind, akik a ládát viszik vala, az éneklők is és Kénániás, aki az éneklés vezére vala, énekelének (Dávidon pedig gyolcsból csinált efód vala).

28 És az egész Izráel vivé az Úr szövetségének ládáját nagy örömmel, kürtökkel, trombitákkal, cimbalmokkal, zengedezvén lantokkal és citerákkal.

29 Mikor pedig immár az Úr szövetségének ládája a Dávid városába jutott, Mikál, a Saul leánya kitekinte az ablakon, s látván, hogy Dávid király táncol és vigad, szívében megutálá őt.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában