A ZSIDÓKHOZ ÍRT LEVÉL

8. fejezet

Az újszövetségi főpap szentélye és szolgálata is feljebbvaló az ószövetséginél

1 Fődolog pedig azokra nézve, amiket mondunk, az, hogy olyan főpapunk van, aki a mennyei Felség királyi székének jobbjára üle Ef 1,20

2 mint a szent helynek és amaz igazi sátornak szolgája, amelyet az Úr és nem ember épített.

3 Mert minden főpap ajándékok meg áldozatok vitelére rendeltetik, amiért szükséges, hogy legyen valamije ennek is, amit áldozatul vigyen. Ef 5,2

4 Ha tehát a földön volna, még csak pap sem volna, lévén olyan papok, akik a törvény szerint áldoznak ajándékokkal,

5 akik a mennyei dolgok ábrázolatának és árnyékának szolgálnak, amint Isten mondotta Mózesnek, mikor be akarta végezni a sátort: Meglásd, úgymond, hogy mindeneket azon minta szerint készíts, amely a hegyen mutattatott neked! Kol 2,17; 2Móz 25,40

6 Most azonban annyival kiválóbb szolgálatot nyert, amennyivel jobb szövetségnek közbenjárója, amely jobb ígéretek alapján köttetett. 2Kor 3,6

7 Mert ha az az első kifogástalan volt volna, nem kerestetett volna hely a másodiknak.

8 Mert dorgálván őket, így szól: Ímé, napok jőnek – ezt mondja az Úr –, és az Izráel házával és Júdának házával új szövetséget kötök. Jer 31,31.32

9 Nem azon szövetség szerint, amelyet kötöttem az ő atyáikkal ama napon, mikor kézen fogtam őket, hogy kivezessem Egyiptomból, mert ők nem maradtak meg abban az én szövetségemben, azért én sem gondoltam velük – mondja az Úr. 2Móz 19,5.6; 2Móz 32,7.8

10 Mert ez az a szövetség, melyet kötök az Izráel házával, ama napok múltán, mond az Úr: Adom az én törvényemet az ő elméjükbe, és az ő szívükbe írom azokat, és leszek nékik Istenük, és ők lesznek nékem népem. Jer 31,33

11 És nem tanítja ki-ki az ő felebarátját és ki-ki az ő atyafiát, mondván: Ismerd meg az Urat, mert mindnyájan megismernek engem a kicsinytől nagyig. Jn 14,26

12 Mert megkegyelmezek álnokságaiknak, és az ő bűneikről és gonoszságaikról meg nem emlékezem. Jer 31,34

13 Mikor újról beszél, óvá tette az elsőt; ami pedig megavul és megvénhedik, közel van az enyészethez.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában