MÁRK EVANGÉLIUMA

1. fejezet

Keresztelő János hirdeti és megkereszteli Jézus Krisztust, aki megkísértetik, prédikál, tanítványokat választ és betegeket gyógyít

1 A Jézus Krisztus, az Isten Fia evangéliumának kezdete.

2 Amint meg van írva a prófétáknál: Ímé, én elküldöm az én követemet a te orcád előtt, aki megkészíti a te utadat előtted; Mal 3,1; Mt 11,10

3 kiáltónak szava a pusztában: Készítsétek meg az Úrnak útját, egyengessétek meg az ő ösvényeit! Ésa 40,3

4 Előáll vala János, keresztelvén a pusztában és prédikálván a megtérésnek keresztségét a bűnöknek bocsánatára.

5 És kiméne hozzá Júdeának egész tartománya és a jeruzsálembeliek is, és megkeresztelkedének mindnyájan őáltala a Jordán vizében, bűneikről vallást tévén.

6 János pedig teveszőr ruhát és dereka körül bőrövet viselt vala, és sáskát és erdei mézet eszik vala.

7 És prédikála, mondván: Utánam jő, aki erősebb nálam, akinek nem vagyok méltó, hogy lehajolván, sarujának szíját megoldjam.

8 Én vízzel kereszteltelek titeket, de ő Szentlélekkel keresztel titeket.

9 És lőn azokban a napokban, eljöve Jézus a galileai Názáretből, és megkeresztelteték János által a Jordánban. Lk 2,51

10 És azonnal feljövén a vízből, látá az egeket megnyilatkozni, és a Lelket mint egy galambot őreá leszállani.

11 És szózat lőn az égből: Te vagy az én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm. Mt 3,16.17; Lk 3,21-22

12 És a Lélek azonnal elragadá őt a pusztába.

13 És ott volt a pusztában negyven napig kísértetve a Sátántól, és a vad állatokkal vala együtt, és az angyalok szolgálnak vala néki.

14 Minekutána pedig János tömlöcbe vettetett, elméne Jézus Galileába, prédikálván az Isten országának evangéliumát,

15 és mondván: Betelt az idő, és elközelített az Istennek országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban! Gal 4,4

16 Mikor pedig Galilea tengere mellett járt, látá Simont és Andrást, annak testvérét, amint a tengerbe hálót vetének, mert halászok valának.

17 És monda nékik Jézus: Kövessetek engem, és én azt művelem, hogy embereket halásszatok.

18 És azonnal elhagyván az ő hálóikat, követék őt.

19 És onnan egy kevéssé elébb menve, látá Jakabot, a Zebedeus fiát és annak testvérét, Jánost, amint a hajóban azok is a hálókat kötözgetik vala.

20 És azonnal hívá őket. És ők atyjukat, Zebedeust a napszámosokkal a hajóban hagyva, utána menének,

21 és bemenének Kapernaumba. És mindjárt szombatnapon bemenvén a zsinagógába, tanít vala.

22 És elálmélkodának az ő tanításán, mert úgy tanítja vala őket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudók. Mt 7,28.29

23 Vala pedig azok zsinagógájában egy ember, akiben tisztátalan lélek volt, és felkiálta,

24 és monda: Ah! mi dolgunk van nékünk veled, názáreti Jézus? Azért jöttél-é, hogy elveszíts minket? Tudom, hogy ki vagy te: az Istennek Szentje. Mk 5,7; Zsolt 16,10

25 És megdorgálá őt Jézus, mondván: Némulj meg, és menj ki belőle!

26 És a tisztátalan lélek megszaggatá őt, és fennszóval kiáltva, kiméne belőle. Mk 9,26

27 És mindnyájan elálmélkodának annyira, hogy egymás között kérdezgeték, mondván: Mi ez? Micsoda új tudomány ez, hogy hatalommal parancsol a tisztátalan lelkeknek is, és engedelmeskednek néki?

28 És azonnal elméne az ő híre Galilea egész környékére.

29 És a zsinagógából azonnal kimenvén, a Simon és András házához menének Jakabbal és Jánossal együtt.

30 A Simon napa* pedig hideglelésben fekszik vala, és azonnal szólának néki felőle.

31 És ő odamenvén, fölemelé azt, annak kezét fogván, és elhagyá azt a hideglelés azonnal, és szolgál vala nékik.

32 Estefelé pedig, amikor leszállt a nap, mind őhozzá vivék a betegeseket és az ördöngösöket,

33 és az egész város odagyűlt vala az ajtó elé.

34 És meggyógyíta sokakat, akik különféle betegségekben sínylődnek vala, és sok ördögöt kiűze, és nem hagyja vala szólni az ördögöket, mivelhogy őt ismerék. Lk 4,41; ApCsel 16,17.18

35 Kora reggel pedig, még szürkületkor, fölkelvén, kiméne, és elméne egy puszta helyre, és ott imádkozék.

36 Simon pedig és a vele lévők utána sietének,

37 és amikor megtalálák őt, mondának néki: Mindenki téged keres.

38 És ő monda nékik: Menjünk a közel való városokba, hogy ott is prédikáljak, mert azért jöttem!

39 És prédikál vala azoknak zsinagógáiban, egész Galileában, és ördögöket űz vala.

40 És jöve hozzá egy bélpoklos, kérvén őt, és leborulván előtte, és mondván néki: Ha akarod, megtisztíthatsz engem.

41 Jézus pedig könyörületességre indulván, kezét kinyújtva megérinté őt, és monda néki: Akarom, tisztulj meg.

42 És amint ezt mondja vala, azonnal eltávozék tőle a poklosság, és megtisztula.

43 És erősen megfenyegetvén, azonnal elküldé őt, Mk 3,12; 7,36

44 és monda néki: Meglásd, hogy senkinek semmit ne szólj, hanem eredj el, mutasd meg magadat a papnak, és vidd fel a te tisztulásodért, amit Mózes parancsolt, bizonyságul nékik! 3Móz 14,2-32

45 Az pedig kimenvén, kezde sokat beszélni és terjeszteni a dolgot annyira, hogy nyilvánosan immár be sem mehetett Jézus a városba, hanem künn, puszta helyeken vala, és mennek vala hozzá mindenfelől.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában