MÁTÉ EVANGÉLIUMA

1. fejezet

Krisztus nemzetségi táblázata

1 Jézus Krisztusnak, Dávid fiának, Ábrahám fiának nemzetségéről való könyv. Lk 3,23-38

2 Ábrahám nemzé Izsákot; Izsák nemzé Jákóbot; Jákób nemzé Júdát és testvéreit; 1Móz 21,3.12; 25,26; 29,35; 49,10

3 Júda nemzé Fárest és Zárát Támártól; Fáres nemzé Esromot; Esrom nemzé Arámot; 1Móz 38,29.30; Ruth 4,18-22

4 Arám nemzé Aminádábot; Aminádáb nemzé Naássont; Naásson nemzé Sálmónt;

5 Sálmón nemzé Boázt Ráhábtól; Boáz nemzé Obedet Ruthtól; Obed nemzé Isait;

6 Isai nemzé Dávid királyt; Dávid király nemzé Salamont az Uriás feleségétől; Ruth 4,18-22; 2Sám 12,24

7 Salamon nemzé Roboámot; Roboám nemzé Abiját; Abija nemzé Asát; 1Krón 3,10-16

8 Asa nemzé Josafátot; Josafát nemzé Jórámot; Jórám nemzé Uzziást;

9 Uzziás nemzé Jóathámot; Joathám nemzé Ákházt; Ákház nemzé Ezékiást; 2Kir 15,7-38; 2Kir 16,20

10 Ezékiás nemzé Manassét; Manassé nemzé Ámont; Ámon nemzé Jósiást; 2Kir 20,21; 2Kir 21,18.23.26

11 Jósiás nemzé Jekoniást és testvéreit a babilóni fogságra vitelkor. 1Krón 3,15-17

12 A babilóni fogságra vitel után pedig Jekoniás nemzé Saláthielt; Saláthiel nemzé Zorobábelt; 1Krón 3,17; Ezsd 3,2

13 Zorobábel nemzé Abiudot; Abiud nemzé Eliákimot; Eliákim nemzé Azort;

14 Azor nemzé Sádokot; Sádok nemzé Akimot; Akim nemzé Eliudot;

15 Eliud nemzé Eleázárt; Eleázár nemzé Matthánt; Matthán nemzé Jákóbot;

16 Jákób nemzé Józsefet, férjét Máriának, akitől született Jézus, aki Krisztusnak neveztetik. Mt 27,17.22

17 Az összes nemzetség tehát Ábrahámtól Dávidig tizennégy nemzetség, és Dávidtól a babilóni fogságra vitelig tizennégy nemzetség és a babilóni fogságra viteltől Krisztusig tizennégy nemzetség.

Krisztus fogantatása, neve, születése

18 A Jézus Krisztus születése pedig így vala: Mária, az ő anyja eljegyeztetvén Józsefnek, mielőtt egybekeltek volna, viselősnek találtaték a Szentlélektől. Lk 1,35

19 József pedig, az ő férje, mivelhogy igaz ember vala, és nem akará őt gyalázatba keverni, el akarta őt titkon bocsátani.

20 Mikor pedig ezeket magában elgondolta: ímé, az Úrnak angyala álomban megjelenék néki, mondván: József, Dávidnak fia, ne félj magadhoz venni Máriát, a te feleségedet, mert ami benne fogantatott, a Szentlélektől van az. Mt 1,18

21 Szül pedig fiat, és nevezd annak nevét Jézusnak, mert ő szabadítja meg az ő népét annak bűneiből. Lk 1,31; ApCsel 4,12

22 Mindez pedig azért lőn, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott volt a próféta által, aki így szól:

23 Ímé, a szűz fogan méhében, és szül fiat, és annak nevét Immanuelnek nevezik, ami azt jelenti: Velünk az Isten. Ésa 7,14

24 József pedig az álomból felserkenvén, úgy tőn, amint az Úr angyala parancsolta vala néki, és feleségét magához vevé.

25 És nem ismeré őt, míg meg nem szülé az ő elsőszülött fiát, és nevezé annak nevét Jézusnak. Lk 2,7

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában