Ruth

4. fejezet

Boáz elveszi Ruthot, és házassága megáldatik. Dávid nemzetségi táblázata

1 Boáz pedig felment a kapuba, és ott leült. És ímé, arra ment az a legközelebbi rokon, akiről Boáz beszélt vala, és monda néki: Jer csak, ülj ide, atyafi! És az odament és leüle.

2 Ekkor ő maga mellé vett tíz férfiút a város vénei közül, és monda: Üljetek ide! És azok leülének.

3 És ő monda a legközelebbi rokonnak: Azt a darab szántóföldet, mely a mi atyánkfiáé, Eliméleké volt, eladja Naómi, aki hazajött a Moáb mezejéről.

4 Én pedig gondoltam, hogy füledbe juttatom, mondván: Vedd meg az itt ülők előtt és az én népemnek vénei előtt! Ha megváltod, váltsd meg, és ha nem váltod meg, jelentsd ki előttem, hogy tudjam, mert rajtad kívül nincs, aki megváltaná, és én vagyok utánad. És az monda: Én megváltom. Ruth 3,12

5 És monda Boáz: Amely napon megveszed a szántóföldet Naómi kezéből, akkor a moábita Ruthtól, a megholtnak feleségétől veszed meg, hogy nevet támassz a megholtnak az ő örökségében. 5Móz 25,5.6

6 A legközelebbi rokon pedig monda: Nem válthatom meg magamnak, hogy el ne veszessem a magam örökségét. Váltsd meg te magadnak az én rokoni részemet, mert én nem válthatom meg.

7 Ez vala pedig a szokás régen Izráelben a megváltás és cserélés alkalmával, minden dolognak megerősítésére: A férfi lehúzta az ő saruját, és odaadta felebarátjának, és ez volt a bizonyság Izráelben. 5Móz 25,7-9

8 Monda annak okáért a legközelebbi rokon Boáznak: Vedd meg magadnak! És lehúzta a saruját.

9 És monda Boáz a véneknek és az egész népnek: Ti vagytok tanúi ma, hogy megvettem mindent, ami Eliméleké volt, és mindent, ami Kiljoné és Mahloné volt, Naómi kezéből,

10 sőt a moábita Ruthot is, Mahlonnak feleségét feleségül vettem, hogy nevet támasszak a megholtnak az ő örökségében, és ki ne vesszen a megholtnak neve az ő atyjafiai közül és az ő helységének kapujából. Tanúk vagytok ma.

11 És monda az egész nép, mely a kapuban vala és a vének: Tanúk vagyunk! Tegye az Úr az asszonyt, aki a te házadba megy, olyanná, mint Rákhel és Lea, akik ketten építették fel Izráel házát, és gyűjts vagyont Efratában, és szerezz nevet Betlehemben! 1Móz 29,32; 1Móz 30,22

12 És a te házad legyen, miként a Pérec háza – akit Thámár szült Júdának – abból a magzatból, amelyet az Úr adánd néked ettől az asszonytól! 1Móz 38,29

13 Elvevé annak okáért Boáz Ruthot, és lőn az néki felesége, és beméne hozzá, és megadá az Úr, hogy az fogana az ő méhében, és szült fiút.

14 És mondák az asszonyok Naóminak: Áldott az Úr, aki ma nem engedte meg, hogy rokon nélkül maradj. Emlegessék az ő nevét Izráelben!

15 És legyen ő a te lelkednek megvidámítója, és vénségednek istápolója, mert menyed szülte őt, az, aki téged szeret, és aki többet ér néked hét fiúnál.

16 Ekkor megfogá Naómi a gyermeket, és ölébe vevé, és dajkája lőn annak.

17 A szomszédasszonyok pedig nevet adának néki, mondván: Fia született Naóminak, és nevezték az ő nevét Obednek. Ez az apja Isainak, a Dávid atyjának.

18 És a Pérec nemzetségei ezek: Pérec nemzé Hesront, 1Móz 46,12; 1Krón 2,5

19 Hesron pedig nemzé Rámot, és Rám nemzé Amminádábot, Mt 1,3

20 Amminádáb pedig nemzé Naássont, és Naásson nemzé Sálmónt, Mt 1,4-6

21 Sálmón pedig nemzé Boázt, és Boáz nemzé Obedet,

22 És Obed nemzé Isait, Isai pedig nemzé Dávidot.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában