MÁTÉ EVANGÉLIUMA

2. fejezet

Keleti bölcsek

1 Amikor pedig megszületik vala Jézus a júdeai Betlehemben Heródes király idejében, ímé, napkeletről bölcsek jövének Jeruzsálembe, ezt mondván: Lk 2,1-7

2 Hol van a zsidók királya, aki megszületett? Mert láttuk az ő csillagát napkeleten, és azért jövénk, hogy tisztességet tegyünk néki. 4Móz 24,17

3 Heródes király pedig ezt hallván, megháborodék, és vele együtt az egész Jeruzsálem.

4 És egybegyűjtve minden főpapot és a nép írástudóit, tudakozódik vala tőlük, hol kell a Krisztusnak megszületnie.

5 Azok pedig mondának néki: A júdeai Betlehemben, mert így írta vala meg a próféta:

6 És te Betlehem, Júdának földje, semmiképpen sem vagy legkisebb Júda fejedelmi városai között, mert belőled származik a fejedelem, aki legeltetni fogja az én népemet, az Izráelt. Mik 5,2-4; Jn 7,42

7 Ekkor Heródes titkon hivatván a bölcseket, szorgalmatosan megtudakolá tőlük a csillag megjelenésének idejét.

8 És elküldvén őket Betlehembe, monda nékik: Elmenvén, szorgalmatosan kérdezősködjetek a gyermek felől, mihelyt pedig megtaláljátok, adjátok tudtomra, hogy én is elmenjek, és tisztességet tegyek néki!

9 Ők pedig a király beszédét meghallván, elindulának. És ímé, a csillag, amelyet napkeleten láttak, előttük megy vala mindaddig, amíg odaérvén, megálla a hely fölött, ahol a gyermek vala.

10 És mikor meglátták a csillagot, igen nagy örömmel örvendezének.

11 És bemenvén a házba, ott találák a gyermeket anyjával, Máriával, és leborulván, tisztességet tőnek néki, és kincseiket kitárván, ajándékokat adának néki: aranyat, tömjént és mirhát. Ésa 60,6; Zsolt 72,10.15

12 És mivel álomban meginttettek, hogy Heródeshez vissza ne menjenek, más úton térének vissza hazájukba.

Krisztus Egyiptomba menekülése

13 Mikor pedig azok visszatérnek vala, ímé, megjelenék az Úrnak angyala Józsefnek álomban, és monda: Kelj fel, vedd a gyermeket és annak anyját, és fuss Egyiptomba, és maradj ott, amíg én mondom néked, mert Heródes halálra fogja keresni a gyermeket.

14 Ő pedig fölkelvén, vevé a gyermeket és annak anyját éjjel, és Egyiptomba távozék.

15 És ott vala egész a Heródes haláláig, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a próféta által, aki így szólt: Egyiptomból hívtam ki az én fiamat. Hós 11,1

Heródes gyermekgyilkossága

16 Ekkor Heródes látván, hogy a bölcsek megcsúfolták őt, szerfölött felháborodék, és kiküldvén, megölete Betlehemben és annak egész környékén minden gyermeket két esztendőstől és azon alól az idő szerint, amelyet szorgalmasan tudakolt a bölcsektől.

17 Ekkor teljesedék be, amit Jeremiás próféta mondott, amidőn így szólt:

18 Szó hallatszott Rámában: Sírás-rívás és sok keserves jajgatás. Ráhel siratta az ő fiait, és nem akart megvigasztaltatni, mert nincsenek. Jer 31,15; 1Móz 35,19

Jézus visszatérése és Názáretben lakása

19 Mikor pedig Heródes meghalt, ímé, az Úrnak angyala megjelenék álomban Józsefnek Egyiptomban.

20 Mondván: Kelj fel, vedd a gyermeket és annak anyját, és eredj az Izráel földére, mert meghaltak, akik a gyermeket halálra keresik vala. 2Móz 4,19

21 Ő pedig felkelvén, magához vevé a gyermeket és annak anyját, és elméne Izráel földére.

22 Mikor pedig hallá, hogy Júdeában Arkhelaus uralkodik, Heródesnek, az ő atyjának helyén, nem mert vala oda menni, hanem minthogy álomban meginteték, Galilea vidékeire tére.

23 És oda jutván, lakozék Názáret nevű városban, hogy beteljesedjék, amit a próféták mondottak, hogy názáretinek fog neveztetni. Zak 6,12; Ésa 11,1; Mt 26,71; Mk 1,24; Lk 4,34; Jn 18,5-7

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában