MÓZES I. KÖNYVE

38. fejezet

Júda bűne

1 És lőn, abban az időben, hogy Júda elméne az ő atyjafiaitól, és betére egy adullámbeli férfiúhoz, kinek neve Khira vala.

2 És meglátá ott Júda egy Súah nevű kánaánbeli férfiúnak leányát, és elvevé azt, és beméne hozzá. 1Krón 2,3

3 És az fogada méhében, és szüle fiat, és nevezé nevét Hérnek.

4 És ismét fogada méhében, s fiat szüle, és nevezé nevét Ónánnak.

5 Még egyszer szüle fiat, és nevezé nevét Sélának, és mikor azt szülé, Khezibben vala.

6 És vőn Júda az ő elsőszülött fiának, Hérnek feleséget, ennek neve Thámár vala.

7 De Hér, Júdának elsőszülött fia gonosz vala az Úr szemei előtt, és megölé őt az Úr. 4Móz 26,19

8 És monda Júda Ónánnak: Eredj be a te bátyád feleségéhez, és vedd feleségül mint sógor, és támassz magot bátyádnak!

9 Ónán pedig tudja vala, hogy a magzat nem lesz az övé, azért valamikor az ő bátyja feleségéhez bemegy vala, földre vesztegeti vala el a magot, hogy bátyjának magot ne támasszon.

10 És gonoszságnak tetszék az Úr szemei előtt, amit cselekszik vala. Annak okáért megölé őt is.

11 És monda Júda Thámárnak, az ő menyének: Maradj özvegyen addig a te atyád házában, míg az én fiam, Séla felnevekedik. Mert így gondolkodik vala: Netalán ez is meghal, mint az ő bátyjai. Elméne azért Thámár, és marada az ő atyja házában.

12 Sok idő múlva meghala Súa leánya, a Júda felesége. Júda pedig megvigasztalódék, és elméne az ő juhainak nyíróihoz barátjával, az adullámbeli Khirával Thimnába.

13 Hírül adák pedig Thámárnak mondván: Ím a te ipad* Thimnába megy juhainak nyírására.

14 Leveté azért magáról özvegyi ruháját, elfátyolozá és beburkolá magát, és leüle Enajim kapujába, mely a Thimnába vezető úton van, mert látja vala, hogy felnevekedék Séla, és még sem adák őt annak feleségül.

15 Meglátá pedig őt Júda, és tisztátalan személynek gondolá, mivelhogy befedezte vala orcáját.

16 És hozzátére az útra, és monda: Engedd meg, kérlek, hogy menjek be tehozzád, mert nem tudja vala, hogy az ő menye az. Ez pedig monda: Mit adsz nékem, ha bejössz hozzám?

17 És felele: Küldök néked az én nyájamból egy kecskefiat. És az monda: Adsz-é zálogot, míg megküldöd?

18 És monda: Micsoda zálogot adjak néked? És monda: Gyűrűdet, gyűrűd zsinórját és pálcádat, mely kezedben van. Odaadá azért néki, és beméne hozzá, és teherbe ejté.

19 Azután felkele és elméne, és leveté magáról a fátyolt, és felvevé az ő özvegyi ruháját.

20 És megküldé Júda a kecskefiat az ő adullámbeli barátjától, hogy visszavegye a zálogot az asszonytól, de nem találá azt.

21 És megkérdé a helység férfiait, mondván: Hol van az a felavatott parázna nő, aki Enajim mellett az útfélen vala? És azok mondának: Nem volt erre felavatott parázna nő.

22 Visszatére tehát Júdához, és monda: Nem találám azt meg, a helység lakosai is azt mondák: Nem volt erre felavatott parázna nő.

23 És monda Júda: Tartsa magának, hogy csúffá ne legyünk! Ímé, én megküldöttem volt ezt a kecskefiat, te pedig nem találtad meg őt.

24 És lőn, mintegy három hónap múlva, jelenték Júdának, mondván: Thámár, a te menyed paráználkodott, és ímé, terhes is a paráznaság miatt. És monda Júda: Vigyétek ki őt, és égettessék meg! 5Móz 22,23.24

25 Mikor pedig kivitetnék, elkülde az ő ipához, mondván: Attól a férfiútól vagyok terhes, akiéi ezek. És mondá: Ismerd meg, kérlek, kié e gyűrű, e zsinór és e pálca. 1Móz 38,18

26 És megismeré Júda, és monda: Igazabb ő nálamnál, mert bizony nem adám őt az én fiamnak, Sélának. De nem ismeré őt Júda többé. 1Móz 38,11

27 És, lőn az ő szülésének idején, ímé, kettősök* valának az ő méhében. 1Krón 2,4

28 És lőn, hogy szülése közben az egyik kinyújtá kezét, és fogá a bába, és veres fonalat köte reá, mondván: Ez jött ki először.

29 De lőn, hogy amikor visszavoná kezét, ímé, az ő testvére jöve ki. És mondá a bába: Hogy törtél te magadnak rést? Azért nevezé nevét Pérecnek. Mt 1,3

30 És utána kijöve az ő testvére, kinek veres fonál vala kezén, és nevezé nevét Zerákhnak.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában