2Királyok

20. fejezet

Ezékiás betegsége és életének meghosszabbítása

1 Ebben az időben halálosan megbetegedett Ezékiás, és hozzámenvén Ésaiás próféta, az Ámós fia monda néki: Azt mondja az Úr: Rendeld el házadat, mert meghalsz, és nem élsz. Ésa 38,1

2 Akkor arccal a falhoz fordult, és könyörgött az Úrnak, mondván:

3 Óh, Uram, emlékezzél meg róla, hogy teelőtted hűséggel és tökéletes szívvel jártam, és hogy azt cselekedtem, ami jó volt a te szemeid előtt! És sírt Ezékiás nagy sírással. 2Kir 18,3-6; Neh 13,14

4 Azonban Ésaiás még alig ért a város közepére, mikor az Úr beszéde lőn őhozzá, mondván:

5 Menj vissza, és mondd meg Ezékiásnak, az én népem fejedelmének: Azt mondja az Úr, Dávidnak, a te atyádnak Istene: Meghallgattam a te imádságodat, láttam a te könnyhullatásidat, ímé, én meggyógyítlak téged, harmadnapra felmégy az Úr házába,

6 és a te idődet tizenöt esztendővel meghosszabbítom, és megszabadítlak téged és e várost Asszíria királyának kezéből, és megoltalmazom e várost énérettem és Dávidért, az én szolgámért. 2Kir 19,34

7 És monda Ésaiás: Hozzatok egy kötés száraz fügét ide! És hozának, és azt a kelevényre kötötték, és meggyógyult.

8 És mikor azt kérdezé Ezékiás Ésaiástól: Mi lesz a jele, hogy meggyógyít engem az Úr, és hogy harmadnapra felmehetek az Úr házába?

9 Felele Ésaiás: Ez legyen jeled az Úrtól, hogy ő megcselekszi ezt a dolgot, amelyről szólott néked: Előremenjen-é az árnyék tíz grádiccsal, vagy visszatérjen-é tíz grádiccsal?

10 És felele Ezékiás: Könnyű az árnyéknak tíz grádiccsal alábbszállani. Ne úgy, hanem menjen hátra az árnyék tíz grádiccsal!

11 És könyörgött Ésaiás próféta az Úrhoz, és visszatéríté az árnyékot Akház napóráján, azokon a grádicsokon, amelyeken már aláment volt tíz grádiccsal* . Józs 10,13

Ezékiás hiúsága a babilóniai követek előtt és halála

12 Ebben az időben küldött Berodákh Baladán, Baladánnak, a babilóniai királynak fia levelet és ajándékokat Ezékiásnak, mert meghallotta, hogy Ezékiás beteg volt.

13 És meghallgatá őket Ezékiás, és megmutatta nékik az ő egész kincsesházát, az ezüstöt, az aranyat, a fűszerszámokat, a drága kenetet és az ő fegyveres házát és mindent, ami csak találtatott az ő kincstáraiban, és nem volt semmi az ő házában és egész birodalmában, amit meg nem mutatott volna Ezékiás. 2Krón 32,25.31

14 Ekkor jött Ésaiás próféta Ezékiás királyhoz, és monda néki: Mit mondtak ezek a férfiak, és honnét jöttek hozzád? És felele Ezékiás: Messze földről jöttek, Babilóniából.

15 És monda: Mit láttak a te házadban? Felele Ezékiás: Mindent láttak, ami csak van az én házamban, és nem volt semmi az én tárházamban, amit nékik meg ne mutattam volna.

16 Akkor monda Ésaiás Ezékiásnak: Halld meg az Úrnak beszédét:

17 Ímé, eljő az idő, amikor mindaz, ami a te házadban van, és amit eltettek a te atyáid e mai napig, elvitetik Babilóniába, és semmi sem marad meg, azt mondja az Úr. 2Kir 24,13

18 És a te fiaid közül is, akik tőled származnak és születnek, elhurcoltatnak, és udvari szolgák lesznek a babilóniai király udvarában. 2Krón 33,11

19 Ezékiás pedig monda Ésaiásnak: Jó az Úr beszéde, amelyet szólál. És monda: Nem merő jóság-é, ha békesség és hűség lesz az én napjaimban? 1Sám 3,18

20 Ezékiásnak egyéb dolgai pedig és minden erőssége, és hogy miképpen csinálta a tavat és a vízcsöveket, amelyekkel a vizet a városba vezette, vajon nincsenek-é megírva a Júda királyainak krónikakönyvében? 2Krón 29

21 És elaluvék Ezékiás az ő atyáival, és az ő fia, Manassé uralkodék helyette.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában