JÁNOS JELENÉSEKRŐL

2. fejezet

Krisztus levele az efézusi gyülekezethez és felvigyázójához

1 Az efézusbeli gyülekezet angyalának írd meg: Ezeket mondja az, aki az ő jobb kezében tartja a hét csillagot, aki jár a hét arany gyertyatartó között: Jel 1,13

2 Tudom a te dolgaidat, és a te fáradságodat és tűrésedet, és hogy a gonoszokat nem szenvedheted, és megkísértetted azokat, akik apostoloknak mondják magukat, holott nem azok, és hazugoknak találtad őket.

3 És terhet viseltél, és béketűrő vagy, és az én nevemért fáradoztál, és nem fáradtál el.

4 De az a mondásom ellened, hogy az első szeretetedet elhagytad.

5 Emlékezzél meg azért, honnét estél ki, és térj meg, és az előbbi cselekedeteket cselekedd; ha pedig nem, hamar eljövök ellened, és a te gyertyatartódat kimozdítom helyéből, ha meg nem térsz. Jel 1,20

6 De az megvan benned, hogy a nikolaiták cselekedeteit gyűlölöd, amelyeket én is gyűlölök. Jel 2,15

7 Akinek van füle, hallja, mit mond a Lélek a gyülekezeteknek! A győzedelmesnek enni adok az élet fájáról, amely az Isten paradicsomának közepette van. Jel 22,2; 1Móz 2,9

Krisztus levele a smirnai gyülekezethez és felvigyázójához

8 A smirnabeli gyülekezet angyalának pedig írd meg: Ezt mondja az Első és Utolsó, aki halott vala és él: Jel 1,17.18

9 Tudom a te dolgaidat és nyomorúságodat és szegénységedet (de gazdag vagy) és azoknak káromkodását, akik azt mondják, hogy ők zsidók, és nem azok, hanem a Sátán zsinagógája. Jel 3,9

10 Semmit ne félj azoktól, amiket szenvedned kell! Ímé, a Sátán egynéhányat tiközületek a tömlöcbe fog vetni, hogy megpróbáltassatok, és lesz tíz napig való nyomorúságtok. Légy hív mindhalálig, és néked adom az életnek koronáját. Jel 3,11

11 Akinek van füle, hallja, mit mond a Lélek a gyülekezeteknek! Aki győz, annak nem árt a második halál. Jel 20,14; 21,8

12 A pergámumbeli gyülekezet angyalának írd meg: Ezt mondja az, akinél a kétélű éles kard van: Jel 1,16; 19,15; Zsid 4,12

13 Tudom a te dolgaidat, és hogy hol lakol, ahol a Sátán királyi széke van, és az én nevemet megtartod, és az én hitemet nem tagadtad meg Antipásnak, az én hű bizonyságomnak napjaiban sem, aki megöleték nálatok, ahol a Sátán lakik.

14 De van valami kevés panaszom ellened, mert vannak ott nálad, akik a Bálám tanítását tartják, aki Bálákot tanította, hogy vessen botránykövet az Izráel fiai elé, hogy egyenek a bálványáldozatokból, és paráználkodjanak. 4Móz 25,1-3; 31,16

15 Így vannak nálad is, akik a nikolaiták tanítását tartják, amit gyűlölök. Jel 2,6

16 Térj meg, ha pedig nem, ellened megyek hamar, és vívok azok ellen számnak kardjával. Jel 1,16; 19,15.21

17 Akinek van füle, hallja, mit mond a Lélek a gyülekezeteknek! A győzedelmesnek enni adok az elrejtett mannából, és adok annak fehér kövecskét, és a kövecskén új írott nevet, amelyet senki nem tud, csak az, aki kapja. 2Móz 16,32-34; Jel 3,12; 22,4

Krisztus levele a thiatírai gyülekezethez és felvigyázójához

18 A thiatirabeli gyülekezet angyalának pedig írd meg: Ezt mondja az Isten Fia, akinek szemei olyanok, mint a tűzláng, és akinek lábai hasonlók az izzó fényű érchez: Jel 1,14; 19,12; Jel 1,15

19 Tudom a te dolgaidat és szeretetedet, szolgálatodat és hitedet és tűrésedet, és hogy a te utolsó cselekedeteid többek az elsőknél.

20 De van valami kevés panaszom ellened, mert megengeded amaz asszonynak, Jézabelnek, aki magát prófétának mondja, hogy tanítson, és elhitesse az én szolgáimat, hogy paráználkodjanak, és a bálványáldozatokból egyenek. 1Kir 16,31; ApCsel 15,20

21 Adtam néki időt is, hogy megtérjen az ő paráználkodásából, és nem tért meg.

22 Íme, én ágyba vetem őt és azokat, akik vele paráználkodnak, nagy nyomorúságba, ha meg nem térnek az ő cselekedeteikből.

23 És az ő fiait megölöm halállal, és megtudják a gyülekezetek mind, hogy én vagyok a vesék és szívek vizsgálója, és mindeniteknek megfizetek a ti cselekedeteitek szerint. Jel 20,12; 22,12; Zsolt 7,10; 62,13; Jer 17,10; 32,19; Mt 16,27; Róm 2,6; 1Kor 3,8; 2Kor 5,10

24 Néktek pedig azt mondom és mind a többi thiatirabelieknek is, akiknél nincsen e tudomány, és akik nem ismerik a Sátán mélységeit – amint ők nevezik –: Nem vetek reátok más terhet,

25 hanem ami nálatok van, azt tartsátok meg addig, míg eljövök. Jel 3,11

26 És aki győz, és aki mindvégig megőrzi az én cselekedeteimet, annak hatalmat adok a pogányokon.

27 És uralkodik rajtuk vasvesszővel, mint a fazekas edényei széttöretnek, amiképpen én is vettem az én Atyámtól, Jel 12,5; 19,15; Zsolt 2,9

28 és adom annak a hajnalcsillagot. Jel 22,16; 2Pt 1,19

29 Akinek van füle, hallja, mit mond a Lélek a gyülekezeteknek!

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában