Ámós

9. fejezet

Rettentő büntetés Izráelen

1 Látám az Urat állani az oltáron, és mondá: Üsd meg az oszlop fejét, hadd rendüljenek meg a küszöbök, és döntsd azokat mindnyájuk fejére! A megmaradókat pedig fegyverrel ölöm meg. Nem fog elfutni közülük a futó, és nem menekül meg közülük a menekülő.

2 Ha a Seolba ássák is be magukat, kezem onnan is kiragadja őket; és ha az égbe hágnának is fel, onnan is levonszom őket. Zsolt 139,8; Jer 51,53; Abd 1,4

3 És ha a Kármel tetején rejtőznének is el, onnan is előkeresem és elhozom őket; és ha szemeim elől a tenger fenekére bújnának is, ott is parancsolok a kígyónak, és megmarja őket. Ám 5,19

4 És ha fogságba mennek is ellenségeik előtt, ott is parancsolok a fegyvernek, és megöli őket. És reájuk fordítom szemeimet, vesztükre és nem javukra.

5 Mert az Úr, a Seregek Ura az, aki megérinti a földet, és elolvad az, és jajgat annak minden lakója, és feldagad egészen, mint a folyam, meg elapad, mint Egyiptom folyója. Ám 8,8

6 Aki fenn az égben építé az ő boltozatát, és annak íveit a földre alapítá, aki előhívja a tenger vizeit, s kiönti azokat a földnek színére: az Úr az ő neve. Ám 5,8; Zsolt 104,3.13; Ésa 45,12

7 Nem olyanok vagytok-é ti előttem, oh, Izráel fiai, mint a kusiták fiai?! – ezt mondja az Úr. Nem én hoztam-é ki Izráelt Egyiptom földjéről, és a filiszteusokat Kaftorból, és a szíriabelieket Kirből?! Ésa 10,21.22; JSir 3,22; 3Móz 26,44; Jer 47,4

8 Ímé, az Úr Isten szemmel tartja a bűnös országot, és eltörlöm azt a földnek színéről. Mindazáltal még sem pusztítom el egészen a Jákóbnak házát – ezt mondja az Úr. Jer 30,11

9 Mert ímé, én parancsolok, és szétrázom Izráel házát minden népek között, amint a rostával rázogatnak. De nem esik a földre egy szemecske sem.

10 Fegyver által halnak meg az én népemnek minden bűnösei, akik azt mondják: Nem ér el minket, és nem jő reánk a veszedelem. Ám 6,3; Ám 8,14

Boldog jövő ígérete

11 Azon a napon felemelem a Dávid leomlott sátorát, és kijavítom repedezéseit, és felemelem omladékait, és megépítem azt, mint volt hajdanán. 1Kir 11,31.32; Ez 37,19-22; Jer 24,6; 31,18

12 Hogy örökségképpen bírják az Edom maradékát és mindama népeket, akik az én nevemről neveztetnek – ezt mondja az Úr, aki megcselekszi ezt. Ésa 14,2

13 Ímé, napok jőnek – ezt mondja az Úr –, és ott éri a szántó az aratót, a szőlőtaposó a magvetőt. És a hegyek musttal csepegnek, a halmok pedig mind megáradnak. Jóel 3,18; 3Móz 26,5

14 És hazahozom a fogságból az én népemet, az Izráelt, és fölépítik az elpusztult városokat, és lakoznak bennük. Szőlőket plántálnak, és isszák azok borát, és kerteket csinálnak, és eszik azoknak gyümölcsét. 5Móz 30,3; Ésa 65,21

15 És elplántálom őket az ő földjükbe, és nem szaggattatnak ki többé az ő földjükből, amelyet adtam nékik – azt mondja az Úr, a te Istened. Jer 24,6; 32,37-44

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában