Ámós

6. fejezet

Fenyegetés Júda és Izráel előkelőinek fényűzése és elbizakodottsága ellen

1 Jaj azoknak, akik gondtalanul élnek a Sionon, és akik elbizakodnak Samaria hegyén, akik a népek elejének elei, és akikhez jő az Izráelnek háza! Ám 4,1.2

2 Menjetek át Kalnéba, és nézzetek szét! Onnan pedig menjetek a nagy Hamátba, és szálljatok le a filiszteusok Gáthjába! Vajon jobbak-é azok, mint ezek az országok, és vajon szélesebb-é azoknak határa a ti határotoknál? 1Móz 10,10; 4Móz 13,22; 2Sám 8,9; Mik 1,10

3 Akik a veszedelem napját messze gondoljátok, és az erőszaknak széket emeltek, Ám 9,10; Ez 12,22.27

4 akik elefántcsont pamlagon hevernek, és az ő nyoszolyáikban* elnyújtózkodnak, és a nyáj legjavából és a kihizlalt borjakból lakmároznak, Ám 3,15; 1Kir 22,39

5 akik hárfa mellett dalolgatnak, és azt hiszik, hogy hangszereik a Dávidéi, Ám 5,23

6 akik a bort serlegekkel isszák, és színolajjal kenegetőznek, és nem búsulnak a József romlásán, Ésa 5,11-13

7 most azért is ők vitetnek el a száműzöttek élén, és vége szakad a nyújtózkodók dáridózásának. Hós 10,15

8 Megesküdt az Úr Isten az ő életére. Ezt mondja az Úr, a Seregek Istene: Utálom a Jákób kevélységét, és gyűlölöm az ő palotáit, azért prédára vetem a várost mindenestől. 2Kir 17,6; 25,1-10

9 És ha egy házban tíz ember maradna is meg, még az is meghal. Ám 5,3

10 És mikor felemeli őt az ő barátja és megégetője, hogy kivigye a holttetemeket a házból, azt mondja annak, aki a ház belsejében lesz: Van-é még valaki veled? Az pedig azt mondja: Nincs, és ezt is mondja: Csitt! Mert nem szabad említeni az Úrnak nevét!

11 Mert ímé, parancsol az Úr, és megveri a nagy házat repedezésekkel, és a kicsiny házat hasadozásokkal.

12 Vajon futhatnak-é a lovak a sziklán? Felszánthatja-é azt valaki ökrökön? Hogy az ítéletet bürökké tettétek, az igazság gyümölcsét pedig ürömmé?! Ám 5,7; Ésa 5,20

13 Akik örültök a hiábavaló dolognak, és akik ezt mondjátok: Nem a magunk erejével szereztünk-é magunknak a szarvakat?

14 Ímé, bizony népet indítok ellened, oh, Izráel háza – azt mondja az Úr, a Seregek Istene –, és az sanyargat titeket a hámáti úttól az Arába patakjáig. 4Móz 34,5.8; 1Móz 15,18

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában