APOSTOLOK CSELEKEDETEI

8. fejezet

Saul az anyaszentegyházat pusztítja

1 Saulus pedig szintén javallta az ő megöletését. És támada azon a napon nagy üldözés a jeruzsálemi gyülekezet ellen, és mindnyájan eloszlának Júdeának és Samáriának tájaira, az apostolokat kivéve. ApCsel 22,20; ApCsel 11,19

2 Istvánt pedig eltakaríták kegyes férfiak, és nagy sírást tőnek őrajta.

3 Saulus pedig pusztítá az anyaszentegyházat, házról házra járva, és férfiakat és asszonyokat elővonszolva, tömlöcbe veti vala. ApCsel 9,1; 22,4.19; Gal 1,13

4 Amazok annak okáért eloszolván, széjjeljártak, hirdetve az igét. Mt 10,23

Filep Samáriában prédikál. Simon a varázsló

5 És Filep lemenvén Samária városába, prédikálja vala nékik a Krisztust. ApCsel 6,5; 21,8

6 A sokaság pedig egy szívvel-lélekkel figyelmeze azokra, amiket Filep mondott, hallván és látván a jeleket, melyeket cselekedék. ApCsel 5,15.16; Mk 16,17.18

7 Mert sokakból, kikben tisztátalan lelkek voltak, nagy hangon kiáltva kimenének, sok gutaütött és sánta pedig meggyógyula.

8 És lőn nagy öröm abban a városban.

9 Egy Simon nevű ember pedig már előbb gyakorolta abban a városban az ördögi tudományt, és elámította Samária népét, magát valami nagynak állítván. ApCsel 13,6; 19,13.14

10 Kire mindnyájan figyeltek, kicsinytől nagyig, mondván: Ez az Istennek ama nagy ereje!

11 Azért figyeltek pedig rá, mert sok időn át az ördögi mesterségekkel elámította őket.

12 De miután hittek Filepnek, aki az Isten országára és a Jézus Krisztus nevére tartozó örvendetes dolgokat hirdeti vala, megkeresztelkedének mind férfiak, mind asszonyok.

13 És Simon maga is hívén, és megkeresztelkedvén, Fileppel tarta, és látván, hogy jelek és nagy erők lesznek, álmélkodik vala.

14 Mikor pedig meghallották a jeruzsálemi apostolok, hogy Samária bevette az Isten igéjét, elküldék azokhoz Pétert és Jánost. Jn 4,39-42

15 Kik mikor lementek, könyörögtek érettük, hogy vegyenek Szentlelket,

16 mert még senkire azok közül nem szállott rá, csak meg voltak keresztelve az Úr Jézus nevére.

17 Akkor kezeiket reájuk veték, és vőnek Szentlelket. ApCsel 19,1-6

18 Mikor pedig látta Simon, hogy az apostolok kézrátétele által adatik a Szentlélek, megkínálá őket pénzzel,

19 mondván: Adjátok nékem is ezt a hatalmat, hogy valakire vetem kezeimet, Szentlelket vegyen!

20 De Péter monda néki: A te pénzed veled együtt vesszen el, mivel azt gondoltad, hogy az Istennek ajándéka pénzen megvehető!

21 Nincsen néked részed, sem örökséged e dologban, mert a te szíved nem igaz az Isten előtt.

22 Térj meg azért ezen gonoszságodból, és kérjed az Istent, ha talán megbocsáttatik néked szívednek gondolata!

23 Mert látom, hogy te keserűséges méregben és álnokságnak kötelékében leledzel.

24 Felelvén pedig Simon, monda: Könyörögjetek ti énérettem az Úrnak, hogy semmi azokból, amiket mondtatok, reám ne jöjjön!

25 Azok annak okáért, minekutána bizonyságot tettek, és hirdették az Úrnak igéjét, megtérének Jeruzsálembe, és a samaritánusoknak sok falujában prédikálák az evangéliumot.

A szerecsen főember megtérése

26 Az Úrnak angyala pedig szóla Filepnek, mondván: Kelj fel, és menj el dél felé, arra az útra, mely Jeruzsálemből Gázába megy alá. Járatlan ez.

27 És felkelvén, elméne. És ímé, egy szerecsen férfiú, Kandakénak, a szerecsenek királyasszonyának hatalmas komornyikja, ki az ő egész kincstárának felügyelője vala, ki feljött imádkozni Jeruzsálembe, 1Kir 8,41.42

28 és visszatérőben volt, és az ő szekerén ül vala, és olvasá Ésaiás prófétát.

29 Monda pedig a Lélek Filepnek: Járulj oda, és csatlakozzál ehhez a szekérhez!

30 Filep azért odafutamodván, hallá, amint az Ésaiás prófétát olvassa vala. És monda: Vajon érted-é, amit olvasol?

31 Ő pedig monda: Mi módon érthetném, ha csak valaki meg nem magyarázza nékem? És kéré Filepet, hogy felhágván, üljön mellé.

32 Az írásnak helye pedig, melyet olvasott, ez vala: Mint juh viteték mészárszékre, és mint a bárány az ő nyírója előtt néma, azonképpen nem nyitotta fel az ő száját. Ésa 53,7.8

33 Az ő megaláztatásában az ő ítélete elvétetett, az ő nemzetségét pedig kicsoda sorolja el? Mert elvétetik a földről az ő élete.

34 Felelvén pedig a komornyik Filepnek, monda: Kérlek téged, kiről mondja ezt a próféta? Magáról-é vagy más valakiről?

35 Filep pedig száját megnyitván, és elkezdvén ezen az íráson, hirdeté néki a Jézust.

36 Mikor pedig menének az úton, jutának egy vízhez, és monda a komornyik: Ímhol, a víz! Mi gátol, hogy megkeresztelkedjem?

37 Filep pedig monda: Ha teljes szívből hiszel, meglehet. Az pedig felelvén, monda: Hiszem, hogy a Jézus Krisztus az Isten Fia. Mt 16,16; Jn 6,69

38 És megállítá a szekeret, és leszállának mindketten a vízbe, Filep és a komornyik, és megkeresztelé őt.

39 Mikor pedig a vízből feljöttek, az Úrnak Lelke elragadá Filepet, és többé nem látta őt a komornyik, mert továbbméne az ő útján örömmel. 1Kir 18,12; 2Kir 2,16; Ez 3,14

40 Filep pedig találtaték Azótusban, és széjjeljárva hirdeté az evangéliumot minden városnak, míglen Cézáreába juta.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában