1Krónika

1. fejezet

Az ősatyák nemzetségi táblázata Ádámtól Izsákig

1 Ádám, Séth, Énós, 1Móz 5,3

2 Kénán, Mahalálél, Járed,

3 Énókh, Methuséláh, Lámekh,

4 Noé, Sém, Khám és Jáfet.

5 Jáfetnek fiai: Gómer, Mágog, Madai, Jáván, Thubál, Mésekh és Thirász. 1Móz 10,2

6 A Gómer fiai pedig: Askhenáz, Rifáth és Tógármah. 1Móz 10,3

7 Jávánnak pedig fiai: Elisah, Thársis, Kitthim és Dodánim.

8 Khámnak fiai: Khús, Micráim, Pút és Kanaán. 1Móz 10,6

9 Khúsnak fiai: Széba, Hávilah, Szábthah, Rahmáh és Szabthékah. Rahmáhnak pedig fiai: Séba és Dédán.

10 Khús nemzé Nimródot is. Ez kezde hatalmassá lenni a földön. 1Móz 10,8-12

11 Micráim pedig nemzé Lúdimot, Anámimot, Lehábimot és Naftukhimot, 1Móz 10,13.14

12 Pathruszimot és Kaszlukhimot, akiktől a filiszteusok származtak, és Kafthorimot.

13 Kánaán pedig nemzé Cídont, az ő elsőszülöttét és Khétet, 1Móz 10,15-20

14 és Jebuzeust, Emorreust és Girgazeust,

15 Khivveust, Harkeust és Szineust,

16 Arvadeust, Cemareust és Hamatheust.

17 Sémnek fiai: Élám és Assur, Arpaksád, Lúd, Arám, Úc, Húl, Gether és Mesek. 1Móz 10,21-25

18 Arpaksád pedig nemzé Séláht, és Séláh nemzé Hébert.

19 Hébernek is lett két fia, az egyiknek neve Péleg, mivelhogy az ő idejében osztatott el a föld. Testvérének neve pedig Joktán.

20 Joktán pedig nemzé Almodádot és Sélefet, Hacarmávethet és Jerákhot,

21 Hadórámot, Úzált és Diklát,

22 és Ebált, Abimáelt és Sébát,

23 Ofirt, Havilát és Jóbábot. Ezek mind Joktán fiai.

24 Sém, Arpaksád, Séláh, 1Móz 11,10-12

25 Héber, Péleg, Réu,

26 Sérug, Nákhor, Tháré,

27 Abrám, ez az Ábrahám.

28 Ábrahám fiai: Izsák és Ismáel. 1Móz 16,15; 21,2.3

29 Ezeknek nemzetségei pedig ezek: Ismáel elsőszülöttje Nebájót és Kédar, Adbeél és Mibszám, 1Móz 25,12-16

30 Misma és Dúmah, Massza, Hadad és Théma,

31 Jétur, Náfis és Kedmah. Ezek az Ismáel fiai.

32 Keturának pedig, az Ábrahám ágyasának fiai, kiket szüle, ezek: Zimrán, Joksán, Médán, Midián, Isbák és Suakh. És a Joksán fiai: Séba és Dédán. 1Móz 25,1-4

33 És a Midián fiai: Éfah, Héfer, Hánok, Abida és Eldáh. Mindezek a Keturáh fiai.

34 Ábrahám pedig nemzé Izsákot. Izsák fiai pedig ezek: Ézsau és Izráel. 1Móz 25,19-26

Ézsau fiai és az edomita királyok

35 Ézsaunak fiai: Elifáz, Réhuél, Jéhus, Jahlám és Korakh. 1Móz 36,9-14

36 Elifáz fiai: Thémán, Omár, Cefi, Gahtám, Kenáz és Timna és Amálek.

37 Réhuél fiai: Nakhath, Zérakh, Samma és Mizza.

38 Széir fiai: Lótán és Sóbál, Cibhón, Haná, Disón, Ecer és Disán.

39 Lótán fiai pedig: Hóri és Hómám, Lótánnak húga pedig Timna.

40 Sóbál fiai: Alján és Mánakháth, Hébál, Sefi és Onám. Cibhón fiai pedig: Aja és Haná.

41 Haná fia: Disón, Disón fiai pedig: Hamrán és Esbán, Ithrán és Kherán.

42 Ecer fiai: Bilhán és Zahaván, Jakán. Disán fiai: Húc és Arán.

43 Ezek pedig a királyok, akik uralkodának Edom földjén, mielőtt az Izráel fiai között király uralkodott volna: Bela, Behor fia, az ő városának neve Dinhában vala. 1Móz 36,31

44 Bela meghalván, uralkodék helyette Jóbáb, a Bocrából való Zerakh fia.

45 És hogy Jóbáb meghala, uralkodék helyette a Témán földéből való Khusám.

46 Meghala Khusám is, és uralkodék helyette Hadád, a Bédád fia, ki megveré a midiánitákat a Moáb mezején; és az ő városának neve Hávit vala.

47 Hadád is, hogy meghala, uralkodék helyette a Masrekából való Szamlá.

48 Szamlá holta után uralkodék helyette Saul a folyóvíz mellett való Rékhobóthból.

49 Saul is meghala, és uralkodék helyette Báhál-Khanán, az Akhbór fia.

50 Báhál-Khanán holta után uralkodék helyette Hadád; és az ő városának neve Páhi, feleségének pedig neve Mehetábéel, ki Mézaháb leányának, Matrédnak volt a leánya. 1Móz 36,39

51 Hadád halála után Edom fejedelmei valának: Timná fejedelem, Halvá fejedelem, Jetéth fejedelem,

52 Ohólibámá fejedelem, Éla fejedelem és Pinon fejedelem,

53 Kenáz fejedelem, Témán fejedelem és Mibcár fejedelem,

54 Magdiél fejedelem és Hirám fejedelem. Ezek voltak Edom fejedelmei.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában