2Királyok

24. fejezet

Joákim

1 Joákim idejében jött fel Nabukodonozor, Babilónia királya, és Joákim szolgája lett három esztendeig. De azután elfordult és elpártolt tőle. 2Kir 20,17.18; 2Krón 36,5-7

2 És ráküldé az Úr a káldeusok seregeit, a szíriabeliek seregeit, a moábiták seregeit és az Ammon fiainak seregeit, és ráküldte őket Júdára, hogy elveszessék őt az Úr beszéde szerint, amelyet szólott szolgái, a próféták által. 2Kir 21,10-14

3 Csak az Úr beszéde szerint történt ez Júdán, hogy elvesse őt a maga orcája elől Manassé bűneiért, mind a szerint, amint cselekedett vala, 2Kir 21,2-9

4 és az ártatlan vérért is, amelyet kiontott, és hogy betöltötte volt Jeruzsálemet ártatlan vérrel. Ezért nem akart az Úr megbocsátani néki. 2Kir 21,16

5 Joákimnak egyéb dolgai pedig és minden cselekedetei vajon nincsenek-é megírva a Júda királyainak krónikakönyvében? 2Krón 36,4-7

6 És elaluvék Joákim az ő atyáival, és az ő fia, Joákin uralkodék helyette. 2Krón 36,9

7 És Egyiptom királya többé nem jött ki az ő földjéből, mert Babilónia királya mindent elvett, ami csak az egyiptomi királyé volt, Egyiptom folyóvizétől az Eufrátesz folyóvizéig. Jer 46,2

Joákin. Jeruzsálem megszállása Nabukodonozor által. A babilóniai fogság kezdete

8 Tizennyolc esztendős volt Joákin, mikor királlyá lett, és három hónapig uralkodott Jeruzsálemben. Az ő anyjának neve Nékhusta (a jeruzsálembeli Elnatán leánya).

9 És gonoszul cselekedék az Úr szemei előtt mind a szerint, amint az ő atyja cselekedett volt. 2Kir 23,37

10 Ebben az időben jöttek fel Nabukodonozornak, Babilónia királyának szolgái Jeruzsálem ellen, és szállották meg a várost.

11 Maga Nabukodonozor, Babilónia királya is feljött a város ellen, amelyet már az ő szolgái megszállottak volt.

12 És kiment Joákin, a Júda királya Babilónia királyához az ő anyjával, szolgáival, hadnagyaival és udvari szolgáival együtt. De fogságra vetette őt Babilónia királya az ő uralkodásának nyolcadik esztendejében.

13 És elvitte onnét az Úr házának minden kincsét és a király házának kincsét, és összevagdalt minden aranyedényt, amelyet Salamon, az Izráel királya csináltatott volt az Úr templomában, amint az Úr megmondotta volt. 2Kir 20,17.18

14 És elhurcolta az egész Jeruzsálemet, összes fejedelmeit és minden vitézeit, tízezer foglyot, az összes mesterembereket és lakatosokat, úgyhogy a föld szegény népén kívül senki sem maradt ott.

15 És elhurcolta Joákint is Babilóniába, és a király anyját és a király feleségeit és udvari szolgáit és az ország erős vitézeit fogságba hurcolta Jeruzsálemből Babilóniába, 2Krón 36,10; Jer 52,28-31

16 és az összes előkelő férfiakat, hétezret és a mesterembereket és a lakatosokat, ezret, és az összes erős, harcra termett férfiakat fogva vitte Babilóniába Babilónia királya.

17 És Babilónia királya Mattaniát, nagybátyját tette őhelyette királlyá, és nevét Sédékiásra változtatta. Jer 37,1; 1Krón 3,15

Sédékiás

18 Huszonegy esztendős volt Sédékiás, mikor uralkodni kezdett, és tizenegy esztendeig uralkodott Jeruzsálemben. Az ő anyjának neve Hamutál (a Libnából való Jeremiás leánya).

19 És gonoszul cselekedék az Úr szemei előtt mind a szerint, amint Joákim cselekedett volt,

20 mert az Úr haragja miatt történt ez így Jeruzsálemmel és Júdával, míg csak el nem vetette őket az ő orcája elől. Sédékiás azonban elpártolt Babilónia királyától. 2Kir 21,12.13; 23,27; Jer 52,3-30

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában