Jeremiás

21. fejezet

Sedékiás kérdésére Jeremiás meghirdeti a babiloni fogságot, és megmondja, mi az egyedüli út a menekülésre

1 Ez a beszéd, amelyet szóla az Úr Jeremiásnak, mikor elküldé hozzá Sedékiás király Passúrt, Melkiásnak fiát és Sofóniást, a Maásiás pap fiát, mondván:

2 Kérdezd meg most érettünk az Urat, mert Nabukodonozor, a babiloni király viaskodik ellenünk. Ha cselekszik-é az Úr velünk minden ő csodái szerint, hogy elhagyjon minket? 2Kir 19,32-36

3 És monda nékik Jeremiás: Ezt mondjátok Sedékiásnak!

4 Így szól az Úr, Izráel Istene: Ímé, én elfordítok minden hadi szerszámot, amelyek a ti kezeitekben vannak, amelyekkel ti a babiloni király ellen és a káldeusok ellen viaskodtok, akik kívül a kőfalon ostromolnak titeket, és begyűjtöm őket e városnak közepébe. Jer 39,3

5 És én kinyújtott kézzel vívok ellenetek, és nagy erős karral és haraggal, búsulással és nagy felindulással.

6 És megverem e városnak lakosait, mind az embert, mind a barmot, nagy döghalállal halnak meg.

7 És azután – azt mondja az Úr – Sedékiást, a Júda királyát és az ő szolgáit és a népet és akik megmaradnak e városban a döghaláltól, a fegyvertől és az éhségtől, odaadom Nabukodonozornak, a babiloni királynak kezébe és az ő ellenségeiknek kezébe és azoknak kezébe, akik keresik az ő lelküket, és megöli őket éles fegyverrel. Nem kedvez nékik, nem enged, és nem könyörül rajtuk. Jer 39,6.7

8 Azután ezt mondjad e népnek: Ezt mondja az Úr: Ímé, én előtökbe adom néktek az élet útját és a halál útját.

9 Aki e városban lakik, fegyver, éhség és döghalál miatt kell meghalnia. Aki pedig kimegy belőle, és a káldeusokhoz megy, akik megostromolnak titeket, él, és az ő lelkét zsákmányul nyeri.

10 Mert orcámat e város veszedelmére fordítottam, és nem megszabadulására – azt mondja az Úr. A babiloni király kezébe adatik, és tűzzel égeti meg azt.

11 Júda királya házának mondd meg: Halljátok meg az Úr szavát!

12 Dávidnak háza, ezt mondja az Úr: Hamarsággal tegyetek igaz ítéletet, a nyomorultat mentsétek meg a nyomorgatónak kezéből, különben az én haragom kitör, mint a tűz, és felgerjed, és nem lesz, aki megolthassa, az ő cselekedeteiknek gonoszsága miatt. Jer 22,3

13 Ímé, én reátok megyek, te völgy lakója és síkságnak szirtje – azt mondja az Úr –, akik azt mondjátok: Kicsoda jön le miellenünk, és kicsoda jön be a mi házainkba?

14 És a ti cselekedeteiteknek gyümölcse szerint fenyítlek meg titeket – azt mondja az Úr –, és tüzet gyújtok az ő erdejében, és körös-körül az mindent megemészt. Róm 2,6-11

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában