Ésaiás

38. fejezet

Ezékiás halálos betegsége, meggyógyulása és hálaéneke

1 Azon napokban halálos betegségbe esék Ezékiás, és eljött hozzá Ésaiás, Ámós fia, a próféta, és mondá néki: Ezt mondja az Úr: Rendeld el házadat, mert meghalsz, és meg nem gyógyulsz!

2 És Ezékiás arccal a falnak fordulván, könyörge az Úrnak,

3 és monda: Oh, Uram, emlékezzél meg arról, hogy én előtted jártam, igazságban és egész szívvel, és hogy ami jó előtted, azt műveltem! És sírt Ezékiás keservesen. Neh 13,14; Zsolt 106,4

4 És lőn az Úr beszéde Ésaiáshoz, mondván:

5 Menj el, és mondd Ezékiásnak: Így szól az Úr, Dávidnak, atyádnak Istene: Hallottam imádságodat, láttam könnyeidet, ímé, még napjaidhoz tizenöt esztendőt adok.

6 És az asszíriai király kezéből megszabadítlak téged és e várost, megoltalmazom e várost!

7 Ez legyen jel néked az Úrtól, hogy teljesíti azt az Úr, amit mondott:

8 Ímé, visszatérítem az árnyékot, azokon a fokokon, amelyeken az Akház napóráján a nap már átvonult, tíz fokkal. És visszatért az árnyék tíz fokkal azokon a fokokon, amelyeken már átvonult.

9 Ezékiásnak, Júda királyának följegyzése, mikor megbetegedett, és betegségéből fölgyógyult.

10 Én azt mondám: Hát napjaimnak nyugalmában kell alászállanom a sír kapuihoz, megfosztva többi éveimtől.

11 Mondám: Nem látom az Urat, az Urat az élők földjében, nem szemlélek embert többé a nyugalom lakói közt. Zsolt 27,13; 52,7; 116,9

12 Porsátorom lerontatik, és elmegy tőlem, mint a pásztor hajléka. Összehajtám, mint a takács, életemet, hiszen levágott a fonalról engem. Reggeltől estig végzesz velem! Jób 7,6; 9,25; 1Móz 47,9; 2Kor 5,4; 2Pt 1,13

13 Reggelig nyugton vártam. Mint oroszlán, úgy törte össze minden csontjaimat. Reggeltől estig végzesz velem!

14 Mint a fecske és a daru, sipogtam, nyögtem, mint a galamb, szemeim a magasságba meredtek: Uram! Erőszak rajtam, szabadíts meg!

15 Mit mondjak? Hogy szólott nékem, és ő azt meg is cselekedé. Nyugton élem le éveimet lelkem keserűsége után.

16 Oh, Uram! Ezek által él minden! És ezekben van teljességgel lelkem élete. Te meggyógyítasz és éltetsz engemet! Zsolt 104,27

17 Ímé, áldásul volt nékem a nagy keserűség, és te szeretettel kivontad lelkemet a pusztulásnak verméből, mert hátad mögé vetetted minden bűneimet. Jer 16,17; Hós 7,2

18 Mert nem a sír dicsőít téged, és nem a halál magasztal téged, hűségedre nem a sírverembe szállók várnak. Zsolt 6,6; 30,10; 88,11-13

19 Ki él, ki él, csak az dicsőít téged, mint ma én. Az atya a fiaknak hirdeti hűségedet. Zsolt 78,4

20 Az Úr szabadított meg engemet, azért énekeljük énekimet éltünk minden napjaiban az Úrnak házában!

21 Akkor mondá Ésaiás, hogy vegyenek egy fügekalácsot, és dörzsöljék rá a fekélyre, hogy meggyógyuljon.

22 És mondá Ezékiás: Mi lesz a jele, hogy fölmegyek az Úr házába?

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában