Jeremiás

16. fejezet

Júda elpusztulása és száműzetése bálványimádása miatt

1 Majd szóla az Úr nékem, mondván:

2 Ne végy magadnak feleséget, és ne legyenek néked fiaid és leányaid ezen a helyen!

3 Mert ezt mondja az Úr a fiak felől és leányok felől, akik ezen a helyen születnek, és anyjaik felől, akik szülik őket, és atyjaik felől, akik nemzették őket e földön:

4 Keserves halállal halnak meg, nem sirattatnak el, és el sem temettetnek, ganéjjá lesznek a föld színén, s fegyver és éhség miatt pusztulnak el, és az ő holttestük az ég madarainak és a mezei vadaknak lesznek eledelül. JSir 2,21.22

5 Mert ezt mondja az Úr: Ne menj be gyászoló házba, se sírni ne menj, se ne vigasztald őket, mert megvontam e néptől az én békességemet – azt mondja az Úr –: az irgalmasságot és kegyelmet. Jer 15,1-6

6 És meghalnak nagyok és kicsinyek e földön, el sem temetik, meg sem siratják őket, sem össze nem metélik magukat, sem hajukat ki nem tépik őérettük. 3Móz 19,28

7 Kenyeret sem törnek nékik a gyászoláskor, hogy vigasztalják őket a meghaltért, a vigasztalás poharával sem itatják őket az ő atyjukért és anyjukért.

8 A lakodalmas házba se menj be, hogy leülj velük enni és inni!

9 Mert azt mondja a Seregek Ura, Izráelnek Istene: Ímé, én megszüntetem e helyen, a ti szemeitek előtt, a ti napjaitokban a vigasságnak szavát és az örömnek szavát, a vőlegénynek szavát és a menyasszonynak szavát. Ésa 24,7-9; Ám 8,10

10 És hogyha tudtára adod e népnek mind e határozatokat, és ezt mondják néked: Miért határozta az Úr ellenünk mindezt a nagy gonoszt? És micsoda a mi bűnünk, és micsoda a mi vétkünk, amellyel vétkeztünk az Úr ellen, a mi Istenünk ellen? Jer 5,19

11 Akkor ezt mondd nékik: Azért, mert elhagytak engem a ti atyáitok – azt mondja az Úr –, és idegen istenek után jártak, és azoknak szolgáltak, és azokat imádták, engem pedig elhagytak, és az én törvényemet meg nem tartották.

12 És ti gonoszabbul cselekedtetek, mint atyáitok, mert ímé, ti mindnyájan a ti gonosz szívetek hamisságát követitek, nem hallgatva reám. Jer 7,26

13 Azért kivetlek titeket e földből arra a földre, amelyet sem ti nem ismertek, sem a ti atyáitok, és ott szolgáltok majd idegen isteneknek nappal és éjjel, mivelhogy nem könyörülök rajtatok. 5Móz 28,64

Izráel visszahozatala Babilonból

14 Azért ímé, eljőnek a napok – ezt mondja az Úr –, amikor nem mondják többé: Él az Úr, aki felhozta Izráel fiait Egyiptom földjéről.

15 Hanem ezt: Él az Úr, aki felhozta Izráel fiait északnak földjéről és mindama földekről, amelyekbe elszórta őket! Mert visszaviszem őket az ő földjükre, amelyet az ő atyáiknak adtam. Jer 23,7.8; Ez 28,25.26

16 Ímé, én sok halász után küldök – ezt mondja az Úr –, hogy halásszák ki őket. Azután pedig elküldök sok vadász után, hogy vadásszák ki őket minden hegyből, minden halomból és a sziklák hasadékaiból is.

17 Mert szemmel tartom minden útjukat. Nem rejtőzhettek el orcám elől, és nincsen elfedve az ő bűnük szemeim elől. Jób 34,21

18 Előbb azonban megfizetek nékik az ő bűneikért és vétkeikért kétszeresen, mert megszentségtelenítették az én földemet az ő utálatosságaiknak holttestével, és betöltötték az én örökségemet az ő fertelmességeikkel. Jer 3,2; Ez 43,7.8

19 Oh, Uram, én erősségem, én bástyám és én menedékem a nyomorúság idején! Hozzád jőnek majd a nemzetek a föld határairól, és ezt mondják: Bizony hamis isteneket bírtak a mi atyáink, és hiábavalókat, mert nincs köztük segíteni tudó.

20 Csinálhat-é az ember magának isteneket? Hiszen azok nem istenek!

21 Azért ímé, megismertetem velük ezúttal, megismertetem velük az én kezemet és hatalmamat, és megtudják, hogy az Úr az én nevem.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában