Példabeszédek

6. fejezet

Kezességtől való óvás

1 Fiam! Ha kezes lettél a te barátodért, és kezedet adván, kötelezted magadat másért,

2 szádnak beszédei által estél tőrbe, megfogattattál a te szádnak beszédivel.

3 Ezt műveld azért, fiam, és mentsd ki magadat, mert a te felebarátodnak kezébe jutottál. Eredj, alázd meg magadat, és kényszerítsd felebarátodat!

4 Még álmot se engedj szemeidnek, se szunnyadást szemöldökidnek!

5 Szabadítsd ki magadat, mint a zerge a vadász kezéből, és mint a madár a madarásznak kezéből.

Restségtől való óvás

6 Eredj a hangyához, te, rest, nézd meg az ő útjait, és légy bölcs!

7 Akinek nincs vezére, igazgatója vagy ura,

8 nyárban szerzi meg az ő kenyerét, aratáskor gyűjti eledelét.

9 Oh, te, rest, meddig fekszel? Mikor kelsz fel a te álmodból?

10 Még egy kis álom, még egy kis szunnyadás, még egy kis kézösszefonás, hogy pihenjek. Péld 24,33; Préd 4,5

11 Így jő el, mint az útonjáró, a te szegénységed, és a te szűkölködésed, mint a pajzsos férfiú. Péld 24,34

Álnokságtól való óvás

12 Haszontalan ember, hamis férfiú, aki álnok szájjal jár,

13 aki hunyorgat szemeivel, lábaival is szól, és ujjaival jelt ad. Zsolt 35,19

14 Álnokság van az ő szívében, gonoszt forral minden időben, háborúságot indít.

15 Annak okáért hirtelen eljő az ő nyomorúsága, gyorsan megrontatik, s nem lesz gyógyulása.

16 E hat dolgot gyűlöli az Úr, és hét dolog utálat az ő lelkének:

17 A kevély szemek, a hazug nyelv és az ártatlan vért ontó kezek,

18 az álnok gondolatokat forraló elme, a gonoszra sietséggel futó lábak,

19 a hazugságlehelő hamis tanú, és aki szerez háborúságokat az atyafiak között.

Házasságtöréstől való óvás

20 Őrizd meg, fiam, atyád parancsolatát, és anyád tanítását el ne hagyd! Péld 1,8

21 Kösd azokat szívedre mindenkor, fűzd a nyakadba! Péld 3,3.23.24

22 Valahová mégy, vezérel téged, mikor aluszol, őriz téged, mikor felserkensz, beszélget teveled.

23 Mert szövétnek* a parancsolat, és a tudomány világosság, és életnek útja a tanító feddések, Zsolt 19,9

24 hogy a gonosz asszonytól téged megőrizzenek, az idegen asszony nyelvének hízelkedésétől.

25 Ne kívánd az ő szépségét szívedben, és meg ne fogjon téged szemöldökeivel! Mt 5,28

26 Mert a parázna asszony miatt jut az ember egy darab kenyérre, és más férfi felesége drága életet vadász.

27 Vehet-é valaki tüzet az ő kebelébe, hogy ruhái meg ne égnének?

28 Vagy járhat-é valaki eleven szénen, hogy lábai meg ne égnének?

29 Így van, valaki bemegy felebarátjának feleségéhez, nem marad büntetlen, valaki illeti azt. Jób 31,11.12

30 Nem utálják meg a lopót, ha lop az ő kívánságának betöltésére, mikor éhezik.

31 És ha rajta kapatik, hétannyit kell adnia, az ő házának minden marháját érette adhatja. 2Móz 22,1.4

32 Aki pedig asszonnyal paráználkodik, bolond; aki magát el akarja veszteni, az cselekszi ezt. 2Sám 13,13

33 Vereséget és gyalázatot nyer, és az ő gyalázatja el nem töröltetik.

34 Mert a féltékenység a férfiú haragja, és nem cselekszik kegyelmességgel a bosszúállásnak napján.

35 Nem gondol semmi váltsággal, nem nyugszik meg rajta, még ha nagy sok ajándékot adsz is néki.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában