2Királyok

11. fejezet

Júda országa. Athália zsarnoksága. Joás királlyá lesz, Athália halála

1 És Athália, Akházia anyja mikor látta, hogy fia meghalt, felkelt, és az egész királyi magot megölette. 2Kir 8,26; 2Kir 9,27

2 De Jóseba, Jórám király leánya, Akházia húga fogá Joást, Akházia fiát, és ellopván őt a király fiai közül, akik megölettettek vala, elrejté az ő dajkájával együtt az ágyasházban. És elrejték őt Athália elől úgy, hogy ez nem öletteték meg.

3 És elrejtve vala Joás ővele együtt az Úr házában hat esztendeig, és Athália uralkodott az országban.

4 A hetedik esztendőben azonban elküldött Jójada, és magához hívatta a káriánusok és a testőrök csapatainak vezéreit, és bevitte őket magával az Úr házába, és szövetséget kötött velük, és megesküdtteté őket az Úr házában, és megmutatta nékik a király fiát. 2Krón 23,1

5 És megparancsolta nékik, mondván: Ezt kell cselekednetek: Közületek a harmadrész, akik szombaton jőnek őrségre, tartsa a király házának őrizetét! 1Krón 9,22-25

6 A harmadrésze legyen a Súr- kapuban, és a harmadrésze a testőrök háta mögött való kapuban, és nagy szorgalmatossággal őrizzétek e házat, hogy senki reánk ne üthessen!

7 Az a két rész pedig közületek, az egész, amely szombaton az őrszolgálatból kilép, vigyázzon az Úr házának megőrzésére a királyhoz vezető részen!

8 És vegyétek körül a királyt, mindenki kezében fegyverével, és aki a sorokba benyomul, ölettessék meg, és a király körül legyetek kijövetelekor és bemenetelekor!

9 És a csapatok vezérei úgy cselekedtek, amint meghagyta volt nékik Jójada pap; és mindenik maga mellé vette az ő embereit, azokat, akik bementek szombaton az őrségre, azokkal együtt, akiket felváltottak szombaton, és Jójada paphoz mentek.

10 És a pap a csapatok vezéreinek azokat a kopjákat és pajzsokat adta oda, amelyek Dávid királyéi voltak, és az Úr házában voltak. 2Sám 8,7.11

11 És a testőrök ott állottak a király körül, mindenik fegyverrel kezében, a ház jobb szárnyától a bal szárnyáig az oltár és a szenthely felé.

12 És kivezeté Jójada a király fiát, és fejébe tevé a koronát, és kezébe adá a bizonyságtételt, és királlyá tevék őt és felkenék, és kezeikkel tapsolván, kiáltának: Éljen a király! 5Móz 17,18-20

13 Mikor pedig Athália meghallotta a testőröknek és a községnek kiáltását, bement a néphez az Úr házába.

14 És mikor szétnézett, ímé, a király ott állott az emelvényen, amint szokás, és a király előtt állottak a fejedelmek és a trombitások, és az egész föld népe ujjongott, és trombitáltak. Akkor megszaggatá Athália az ő ruháit, és kiáltván, monda: Összeesküvés! Összeesküvés!

15 De parancsola Jójada pap a csapatok vezéreinek, a sereg hadnagyainak, és monda nékik: Vezessétek ki őt a sorok között, és ha valaki őt követné, öljétek meg fegyverrel! Mert azt mondta a pap: Ne ölettessék meg az Úr házában!

16 És utat nyitottak néki, és ő arra az útra ment, amerre a lovakat vezetik be a király házába, és ott megölték. 2Móz 21,14

17 És kötést tőn Jójada az Úr, a király és a nép között, hogy ők az Úrnak népe lesznek, és külön a király és a nép között. Neh 9,38; 10,28-29

18 És elment az egész föld népe a Baál templomába, és azt lerombolta, és oltárait és bálványait teljesen összetörte, és Matthánt, a Baál papját az oltárok előtt ölték meg. És a pap gondviselőket rendele az Úr házában. 2Kir 10,25.26; 5Móz 13,6-17

19 És maga mellé vévén a csapatok vezéreit, a káriánusokat és a testőröket és az egész föld népét, elvivék a királyt az Úrnak házából, és menének a testőrök kapujának útján a király házához. És Joás üle a királyok székébe.

20 És örvendezett mind az egész föld népe, és megnyugovék a város, miután megölték Atháliát fegyverrel a király háza mellett.

21 Joás hét esztendős volt, mikor uralkodni kezdett.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában