2Királyok

10. fejezet

Jéhu kiirtja Akháb családját, barátkozik Jonadábbal

1 Akhábnak pedig hetven fia volt Samariában. És levelet írt Jéhu, és elküldé azt Samariába Jezréel fejedelmeihez, a vénekhez és az Akháb fiainak tutoraihoz* ilyen parancsolattal:

2 Mihelyt e levél hozzátok jut, akiknél vannak a ti uratok fiai a szekerekkel, lovakkal, az erős városokkal és fegyverekkel együtt,

3 nézzétek meg, melyik a legjobb és a legigazabb a ti uratok fiai közül, azt ültessétek az ő atyjának királyi székébe, és harcoljatok a ti uratok házáért!

4 És megrettenének felette igen, és mondának: Ímé, már két király nem maradhatott meg őelőtte, mi módon maradhatnánk hát mi meg? 2Kir 9,24.27

5 És elküldének mind a király házának, mind a városnak fejedelmei és a vének és a tutorok Jéhuhoz, mondván: A te szolgáid vagyunk mi, valamit parancsolsz nékünk, azt cselekesszük. Mi senkit királlyá nem teszünk, ami néked tetszik, azt cselekedjed!

6 És írt nékik levelet másodszor is, mondván: Ha velem tartotok, és az én beszédemre hallgattok, vegyétek fejüket a férfiaknak, a ti uratok fiainak, és jöjjetek hozzám holnap ilyenkor Jezréelbe! És a király fiai: hetven férfiú és a város nagyjaival tartottak, akik nevelték őket.

7 És mikor a levél hozzájuk jutott, vevék a király fiait, és megölték a hetven férfiút, és fejeiket kosarakba rakták, és őhozzá küldték Jezréelbe.

8 És mikor odaérkezett a követ, és bejelenté néki, mondván: Elhozták a király fiainak fejeit, monda: Rakjátok két rakásba azokat a kapu előtt reggelig!

9 És mikor reggel kiment, megállott, és monda az egész népnek: Ti igazak vagytok. Ímé, az én uram ellen én ütöttem pártot, és én öltem meg őt. De ki ölte meg mindezeket?

10 Azért vegyétek eszetekbe ebből, hogy az Úrnak beszédéből egyetlen egy sem esik a földre, amit az Úr az Akháb háza ellen szólott, és az Úr véghezvitte, amit az ő szolgája, Illés által mondott. 1Kir 21,19-24

11 Azután levágá Jéhu mindazokat, akik megmaradtak volt az Akháb házából Jezréelben, és minden főemberét, egész rokonságát és minden papját, míg csak ki nem irtotta a maradékát is. 2Kir 9,8

12 És felkelvén, elindult és elment Samariába. De útközben volt a pásztorok juhnyíró háza.

13 És itt Akháziának, a Júda királyának atyjafiaira talált Jéhu, és monda: Kik vagytok? És felelének azok: Akházia atyjafiai vagyunk, és alájöttünk, hogy köszöntsük a király gyermekeit és a királyné fiait. 2Kir 9,27; 2Krón 22,8

14 Ő pedig monda: Fogjátok meg őket elevenen! És megfogták őket elevenen, és megölték őket a juhnyíróház kútja mellett, negyvenkét férfiút. És egyetlenegyet sem hagyott meg közülük.

15 És mikor elment onnét, Jonadábbal, a Rekháb fiával találkozott, aki elébe jött, és köszönté őt, és monda néki: Vajon olyan igaz-é a te szíved, mint az én szívem a te szívedhez? És felele Jonadáb: Olyan. Ha így van, nyújts kezet! És ő kezet nyújta, és felülteté őt maga mellé a szekérbe. Jer 35,6

16 És monda: Jer velem, és lásd meg, mint állok bosszút az Úrért! És vele együtt vitték őt az ő szekerén.

17 És megérkezett Samariába, és levágta mindazokat, akik az Akháb nemzetségéből megmaradtak volt Samariában, míg ki nem veszté azt az Úr beszéde szerint, amelyet szólott Illésnek. 2Kir 9,7-10

Jéhu kiirtja a Baál kultuszát, de meghagyja a bálványimádást

18 És Jéhu összegyűjté az egész népet, és monda néki: Akháb kevéssé szolgálta Baált, Jéhu sokkal jobban akarja szolgálni. 1Kir 16,31-33; 21,25.26

19 Most azért hívjátok hozzám a Baál minden prófétáit, minden papját és minden szolgáját! Senki el ne maradjon, mert nagy áldozatot akarok tenni a Baálnak. Valaki elmarad, meg kell halni annak. Jéhu pedig ezt álnokságból cselekedte, hogy elveszítse a Baál tisztelőit.

20 És monda Jéhu: Szenteljetek ünnepet Baálnak! És kikiálták.

21 És szétküldött Jéhu egész Izráelbe, és eljövének mind a Baál tisztelői, és senki el nem maradt, aki el nem jött volna, és bemenének a Baál templomába, és megtelék a Baál temploma minden zugában. 1Kir 16,32

22 Akkor monda a ruhatárnoknak: Hozz ruhákat ki a Baál minden tisztelőinek! És hozott nékik ruhákat.

23 És bement Jéhu és Jonadáb, a Rekháb fia a Baál templomába, és monda a Baál tisztelőinek: Tudakozzátok meg és lássátok meg, hogy valamiképpen ne legyen itt veletek az Úr szolgái közül valaki, hanem csak a Baál tisztelői!

24 És mikor bementek, hogy ajándékokkal és égőáldozatokkal áldozzanak, Jéhu odaállított kívül nyolcvan embert, akiknek azt mondta: Aki egyet elszalaszt azok közül, akiket én kezetekbe adok, annak meg kell érette halni.

25 Mikor pedig elvégezték az égőáldozatot, monda Jéhu a vitézeknek és hadnagyoknak: Menjetek be, vágjátok le őket, csak egy is közülük meg ne meneküljön! És levágták őket fegyver élével, és elhányták az ő holttestüket a vitézek és a hadnagyok. Azután elmentek a Baál templomának városába, 1Kir 18,40; 5Móz 13,6-17

26 és kihordván a Baál templomának bálványait, megégeték azokat. 2Kir 11,18

27 És lerontották a Baál képét is templomostól együtt, és azt árnyékszékké tették mind e mai napig.

28 Így veszté ki Jéhu a Baált Izráelből.

29 De Jeroboámnak, a Nébát fiának bűneitől, aki vétekbe ejté az Izráelt, nem szakadt el Jéhu, az aranyborjúktól, melyek Bételben és Dánban valának. 1Kir 12,26-30

30 És monda az Úr Jéhunak: Amiért szorgalmatosan megcselekedted azt, ami nékem tetszett, és az én szívem kívánsága szerint cselekedtél az Akháb házával, azért a te fiaid negyedízig ülnek az Izráel királyi székiben. 2Kir 15,12

31 De Jéhu mégsem igyekezett azon, hogy az Úrnak, Izráel Istenének törvényében járjon teljes szívéből, mert nem szakadt el a Jeroboám bűneitől, aki bűnbe ejtette az Izráelt.

32 Abban az időben kezdett az Úr pusztítani Izráelben, és megveré őket Hazáel Izráel minden határában. 2Kir 8,12.13

33 A Jordántól egész napkeletig: a gileádbelieknek, a Gád nemzetségének, a Rúben nemzetségének, Manassé nemzetségének egész földjét Aroertől fogva, mely az Arnon-patak mellett van, mind Gileádot, mind Básánt.

34 Jéhunak egyéb dolgai pedig és minden cselekedetei és minden erőssége vajon nincsenek-é megírva az Izráel királyainak krónikakönyvében? 2Krón 22,8.9

35 És elaluvék Jéhu az ő atyáival, és eltemeték őt Samariában. És uralkodék Joákház, az ő fia, helyette. 2Kir 13,1

36 A napok pedig, amelyekben uralkodott Jéhu Izráelen Samariában, huszonnyolc esztendő.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában