2Királyok

12. fejezet

Joás országlása. A templom kijavítása

1 Jéhunak hetedik esztendejében tették Joást királlyá, és negyven esztendeig uralkodott Jeruzsálemben. Az ő anyjának pedig Sibja vala neve, aki Beersebából való volt. 2Krón 24,1

2 És cselekedék Joás kedves dolgot az Úr szemei előtt mindaddig, amíg Jójada pap oktatá őt. 2Kir 11,4

3 Azonban a magaslatok oltárai nem rontattak le, a nép még mindig ott áldozott és tömjénezett a magaslatok oltárain. 5Móz 12,5-8; 3Móz 17,3.4

4 És megparancsolá Joás a papoknak, hogy minden pénzt, amely Istennek szenteltetik, és az Úr házába bevitetik, mind a megszámlálás pénzét és a személyek váltságának pénzét, mind pedig, amelyet ki-ki szabad akarata szerint az Úr házához bevisz, 2Móz 30,13; 5Móz 16,16.17

5 vegyék magukhoz a papok, mindenik a maga ismerősétől, és építsék meg az Úr házának romlásait mindenütt, ahol romlást látnak rajta!

6 De mikor Joás király huszonharmadik esztendejéig sem építették meg a papok az Úr házának romlásait,

7 előhívatta Joás király Jójada papot a többi papokkal együtt, és monda nékik: Miért nem építitek meg az Úr házának romlásait? Ezután ne vegyétek a pénzt magatokhoz a ti ismerőseitektől, hanem az Úr háza romlásainak építésére adjátok azt!

8 És a papok beleegyeztek, hogy többé semmi pénzt nem vesznek el a néptől, és nem javítják ki a ház romlásait.

9 És Jójada pap vett egy ládát, és annak a fedelén csinált egy nyílást, és helyezteté azt az oltár mellé jobb felől, amely felől az Úr házába bemennek, hogy abba töltsenek a papok, a templom küszöbinek őrizői minden pénzt, amelyet az Úr házába hoznak. 1Krón 26,1

10 És mikor látták, hogy sok pénz van a ládában, felment a király íródeákja a főpappal együtt, csomóba kötötték és megszámlálták a pénzt, amely az Úr házában találtatott. 2Krón 24,11

11 És a megmért pénzt a munka vezetőinek kezeibe adták, akik az Úr házához voltak rendelve, és ezek kiadták azt az ácsoknak és építőknek, akik a házon dolgoztak,

12 és a kőműveseknek és a kőfaragóknak fa és faragott kő vásárlására, az Úr háza romlásainak kijavítására és mindarra, ami a ház javítására szükséges volt.

13 De abból a pénzből, amelyet bevittek az Úr házába, nem csináltattak az Úr házához sem ezüstpoharakat, sem késeket, sem medencéket, sem trombitákat, sem valami egyéb arany- vagy ezüstedényt. 4Móz 10,2-10

14 Hanem a munkásoknak adták azt, és csak az Úr házát javították ki abból.

15 Számot sem vettek azoktól az emberektől, akiknek keze által kiadták a pénzt a munkásoknak, mert híven jártak el. 2Kir 22,7

16 De a vétekért és a bűnért való pénzt nem vitték az Úr házába. Az a papoké lett. 3Móz 5,15.16

Hazáel hadjárata Jeruzsálem ellen, Joást megölik

17 Ebben az időben jött fel Hazáel, Szíria királya, és megszállotta Gátot, és be is vette azt. Azután megfordult Hazáel, hogy Jeruzsálem ellen menjen. 2Kir 8,12.13; 13,3.4

18 De Joás, Júda királya, vevé mind a megszentelt ajándékokat, amelyeket az ő atyái, Josafát, Jórám és Akházia, Júda királyai az Úrnak szenteltek volt, és amelyeket ő maga szentelt néki, és minden aranyat, amely találtaték mind az Úr házának, mind pedig a király házának kincsei között, és elküldé Hazáelnek, Szíria királyának, és az elment Jeruzsálem alól. 1Kir 15,18

19 Joásnak egyéb dolgai és minden cselekedetei pedig vajon nincsenek-é megírva a Júda királyainak krónikakönyvében? 2Krón 24

20 Fellázadván pedig az ő szolgái, pártot ütének ellene, és megölték Joást Beth-Millóban, amerre Sillába megy az ember. 2Kir 14,17-19

21 Jozakhár, a Simeáth fia és Jozadáb, a Sómer fia, az ő szolgái ölték meg őt, és meghalt, és eltemették őt az ő atyáival a Dávid városában. És Amásia, az ő fia lett a király őhelyette.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában