2Krónika

23. fejezet

Jójada Joást királlyá teszi

1 A hetedik esztendőben pedig felbátorodván Jójada, szövetséget kötött a századosokkal, Azáriával, a Jérohám fiával, Ismáellel, a Jóhanán fiával, Azáriával, az Obed fiával, Maaséjával, az Adája fiával és Elisafáttal, a Zikri fiával, 2Kir 11,4-12

2 akik Júda országát körüljárván, összegyűjték Júdának minden városaiból a lévitákat és az Izráel családfőit, és jövének Jeruzsálembe.

3 Szövetséget tőn pedig mind az egész gyülekezet a királlyal az Isten házában, minekutána Jójada ekképpen szólott nékik: Ímé, a király fia fog uralkodni, amint az Úr szólott volt a Dávid fiairól. 2Sám 7,12.16; 1Kir 11,36

4 Azért ez az a dolog, amit cselekednetek kell: Harmadrész közületek, akik a szombatra szoktatok feljönni a papok és a léviták közül, ajtónálló legyen!

5 Harmadrész a király házánál és harmadrész a főkapunál álljon! Az egész nép pedig legyen az Úr házának pitvariban!*

6 Senki ne menjen be az Úr házába, hanem csak a papok és akik szolgálnak a léviták közül, csak ők menjenek be, mert szent dologra rendeltettek. Az egész nép tartsa magát az Úr parancsolatához!

7 És a léviták vegyék körül a királyt, fegyvere mindenkinek kezében legyen, és ha valaki bemenne a házba, ott megölettessék! És a király mellett legyetek, mikor bemegy, és mikor kijön!

8 És mind a szerint cselekedének a léviták és az egész Júda, amint Jójada pap megparancsolá, és ki-ki maga mellé vevé az ő embereit, mindazokat, akik felmennek vala a szombatra, mind, akik kijőnek vala szombaton, mert Jójada pap nem ereszté el a csapatokat.

9 És Jójada pap a századosoknak azokat a dárdákat, pajzsokat és páncélokat adá, amelyek Dávid királyéi voltak, amelyek az Isten házában valának.

10 És állítá az egész népet, mindenkinek fegyvere kezében lévén, a ház jobb oldalától fogva a ház bal oldaláig az oltár mellett és a ház mellett a király körül.

11 Akkor kihozák a király fiát, és reátevék a koronát és a bizonyságtételt, és királlyá tevék őt, és megkenék őt Jójada és az ő fiai, mondván: Éljen a király!

Atháliát megölik

12 Mikor pedig meghallotta Athália a futkosó nép szavát, akik a királyt dicsérik vala, akkor ő is felméne a nép közé az Úr házába.

13 És mikor látta, hogy a király az ő oszlopánál áll a bejáratnál, s a fejedelmek és a trombitások a király mellett vannak, és hogy az egész föld népe örül, trombitál, s az énekesek a zengő szerszámokkal énekelnek, akik tudósok valának az isteni dicséretben, megszaggatá Athália az ő ruháit, és monda: Árulás, árulás! 2Kir 23,3

14 És kiküldé Jójada pap a századosokat, a sereg elöljáróit, mondván nékik: Vezessétek ki a rendek között! És ha valaki utána menne, fegyverrel ölettessék meg! Mert ezt mondja vala a pap: Ne öljétek meg őt az Úr házában! 2Kir 11,15

15 Helyet adának azért néki, hogy kimehessen, és mikor jutott volna a király háza felé a lovak kapujáig, ott megölték őt. 2Móz 21,14

A Baál-kultusz eltörlése

16 Szövetséget tőn pedig Jójada ő maga között, az egész nép között és a király között, hogy ők az Úr népei legyenek.

17 És beméne az egész sokaság a Baál házába, és azt elrontá, és annak mind oltárait, mind bálványait összetöré. Mattánt pedig, a Baál papját az oltárok előtt ölék meg. 2Krón 21,11; 22,3.4; 2Kir 11,18; 5Móz 13,9

18 És gondviselőket állíta Jójada az Úr házába a lévitai papok által, akiket Dávid csoportokba osztott az Úr házában, hogy áldoznának égőáldozatokkal az Úrnak – amint a Mózes törvényében megíratott – nagy vigassággal és énekszóval a Dávid rendelése szerint. 1Krón 24,3-19; 25,1.8

19 És állítá az ajtónállókat az Úr házának kapuihoz, hogy be ne mehessen, aki tisztátalan bármely dolog által. 1Krón 26,1-19

20 Azután maga mellé vevé a századosokat és a főembereket és akik a nép felett uralkodnak, s az egész ország népét, és kivezetvén a királyt az Úr házából, bemenének a király házának felső kapuján, és ülteték a királyt a királyi székbe.

21 És örvendezett a föld minden népe, és a város is megnyugovék, minekutána Atháliát megölék fegyverrel.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában