1Krónika

2. fejezet

Jákób és Júda fiai

1 Ezek az Izráel fiai: Rúben, Simeon, Lévi, Júda, Issakhár és Zebulon, 1Móz 35,22-26

2 Dán, József, Benjámin, Nafthali, Gád és Áser.

3 Júdának fiai: Hér, Ónán és Séla. E három születék néki a kánaánita Súahnak leányától. De Hér, Júdának elsőszülött fia gonosz vala az Úr szemei előtt, és megölé őt az Úr. 1Móz 38,2-5

4 Thámár pedig, az ő menye szülé néki Pérecet és Zerákhot. Júdának fiai mindnyájan öten valának. 1Móz 38,29.30

5 Pérec fiai: Khecrón és Khámul. 1Móz 46,12

6 Zerákh fiai pedig: Zimri és Ethán, Hémán, Kálkól és Dára, mindenestől öten.

7 Kármi fiai: Ákán, Izráelnek megrontója, mivel lopott a zsákmányból. Józs 7,1.25

8 Ethán fia: Azária.

9 Khecrón fiai, kik születtenek néki: Jérakhméel, Rám és Kélubai. Ruth 4,19-22

10 Rám nemzé Amminádábot, Amminádáb pedig nemzé Nakhsont, a Júda fiainak fejedelmét.

11 Nakhson nemzé Szálmát, Szálma pedig nemzé Boázt,

12 Boáz nemzé Obedet, Obed nemzé Isait,

13 Isai pedig nemzé Eliábot, az ő elsőszülöttét és Abinádábot, másodikat, Simeát, harmadikat, 1Sám 16,6; 17,13; 2Sám 13,3

14 Netanéelt, negyediket és Raddait, ötödiket,

15 Osemet, hatodikat és Dávidot, a hetedik fiát

16 és nővéreiket, Séruját és Abigáilt. Sérujának pedig fiai voltak: Absai, Joáb és Asáel, e három. 2Sám 18,2; 21,17; 1Kir 2,5; 2Sám 2,22.23

17 Abigáil szülé Amasát, Amasának atyja pedig az Ismáel nemzetségéből való Jéter vala. 1Krón 12,18; 2Sám 17,25

18 Káleb pedig, a Khecrón fia nemzett vala az ő Azuba nevű feleségétől és Jérióttól, és ezek az ő fiai: Jéser, Sobáb és Ardon.

19 Azuba meghala, és Káleb vevé magának feleségül Efratát, és ez szülé néki Húrt.

20 Húr nemzé Urit, Uri pedig nemzé Bésaléelt. 2Móz 31,2-5

21 Azután beméne Khecrón Mákirnak, Gileád atyjának leányához, mert ő ezt elvette vala hatvan esztendős korában, és szülé néki Ségubot.

22 Ségub pedig nemzé Jáirt, kinek huszonhárom városa vala a Gileád földjén. Bír 10,3

23 De Gesur és Árám elvették tőlük Jáir falvait, Kenáthot és mezővárosait, hatvan várost. Mindezek Mákirnak, a Gileád atyjának fiaié.

24 Minekutána pedig meghala Khecrón Káleb-Efratában, akkor szülé néki Abija, a Khecrón felesége Ashúrt, Tékoa atyját.

25 Jérakhméelnek, a Khecrón elsőszülöttének fiai voltak: Rám, az elsőszülött, Búna, Orem, Osem és Akhija.

26 Volt más felesége is Jérakhméelnek, Atára nevű, ez az Onám anyja.

27 Rámnak, Jérakhméel elsőszülöttének pedig fiai voltak: Maás, Jámin és Héker.

28 Onám fiai voltak: Sammai és Jáda, és Sammai fiai: Nádáb és Abisúr.

29 Abisúr feleségének neve Abihail, aki szülé néki Akhbánt és Mólidot.

30 Nádáb fiai: Széled és Appaim. Széled magtalanul halt meg.

31 Appaim fia: Isi, Isi fia: Sésán, Sésán fia: Ahálai.

32 Jáda fiai, aki Sammai testvére volt: Jéter és Jonathán. Jéter magtalanul halt meg.

33 Jonathán fiai: Pélet és Záza. Ezek voltak a Jérakhméel fiai.

34 Sésánnak nem voltak fiai, hanem csak leányai. De volt Sésánnak egy egyiptombeli szolgája, Járha nevű.

35 És adá Sésán e Járha nevű szolgájának az ő leányát feleségül, aki szülé néki Athait.

36 Athai pedig nemzé Nátánt, Nátán nemzé Zabádot,

37 Zabád nemzé Eflált, Eflál nemzé Obedet,

38 Obed nemzé Jéhut, Jéhu nemzé Azáriát,

39 Azária nemzé Hélest, Héles nemzé Elását,

40 Elása nemzé Sisémait, Sisémai nemzé Sallumot,

41 Sallum nemzé Jékámiát, Jékámia pedig nemzé Elisámát.

42 A Káleb fiai pedig, aki Jérakhméel testvére vala: elsőszülöttje Mésa. Ez volt Zifnek és Marésa fiainak atyjuk, Hebronnak atyja.

43 Hebron fiai: Kórah, Tappuah, Rékem és Séma.

44 Séma pedig nemzé Rahámot, a Jorkeám atyját, és Rékem nemzé Sammait.

45 A Sammai fia pedig: Máon. Ez a Máon volt a Bethsúr atyja.

46 Efa pedig, a Káleb ágyastársa szülé Háránt és Mósát és Gázezt, és Hárán nemzé Gázezt.

47 Jaddai fiai pedig: Régem, Jotám, Gésán, Pelet, Héfa és Saáf.

48 A Káleb ágyasa, Maaka szülé Sébert és Tirhánát,

49 és szülé Saáfot, Madmanna atyját, Sevát, a Makbéna atyját és Gibea atyját. És Aksza a Káleb leánya vala. Józs 15,16

50 Ezek voltak Káleb fiai, aki Húrnak, az Efrata elsőszülöttének fia volt: Sobál, Kirját-Jeárim atyja,

51 Szálma, Bethlehem atyja, Háref, Bethgáder atyja.

52 Voltak pedig Sobálnak is, a Kirját-Jeárim atyjának fiai: Haroé, a fél Menuhót ura.

53 A Kirját-Jeárim háznépei: jitreusok, puteusok, sumateusok, misraiteusok. Ezektől származának a sorateusok és az estaoliteusok. 1Krón 4,2

54 Szálma fiai, Bethlehem és a netofátbeliek, Atróth, Beth-Joáb, a córabeli manahateusok fele.

55 És a Jábesben lakozó tudós emberek háznépei: a tirateusok, simateusok, sukateusok, ezek a kineusok, akik Hámáttól, a Rékáb házának atyjától származtak. Jer 35,2

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában