2Krónika

1. fejezet

Salamon Gibeonban áldozik

1 Megerősödék királyságában Salamon, a Dávid fia; és az Úr, az ő Istene vele volt, és őt igen felmagasztalá. 1Kir 2,46

2 És szóla Salamon az egész Izráel népének, ezredeseknek, századosoknak, a bíráknak és egész Izráel minden elöljáróinak és a családfőknek,

3 hogy elmennének Salamon és az egész gyülekezet ővele a magaslatra, mely Gibeonban vala, mert ott volt az Isten gyülekezetének sátora, melyet Mózes, az Úr szolgája csinált vala a pusztában. 1Krón 16,39; 1Kir 3,4

4 De az Isten ládáját Dávid már felvitte volt Kirját-Jeárimból arra a helyre, melyet készített számára Dávid, mert sátort állított fel számára Jeruzsálemben. 2Sám 6,17

5 A rézoltár azonban, melyet Bésaléel, az Uri fia csinált, aki a Huri fia volt, ott volt az Úr sátora előtt. Felkeresé tehát azt Salamon és a gyülekezet. 2Móz 38,1

6 És áldozék ott Salamon a rézoltáron az Úr előtt, mely a gyülekezetnek sátorában vala, áldozék azon ezer égőáldozatot.

Salamon imája, bölcsessége és gazdagsága

7 Azon éjszaka megjelenék az Isten Salamonnak, és monda néki: Kérj, amit akarsz, hogy adjak néked! 1Kir 3,5

8 És monda Salamon az Istennek: Te nagy irgalmasságot cselekedtél az én atyámmal, Dáviddal, és őhelyette engemet királlyá tettél. 1Krón 28,5

9 Most, oh, Uram, Isten, legyen állandó a te beszéded, melyet szólottál volt az én atyámnak, Dávidnak, mert te választottál engem királlyá e nép felett, mely oly sok, mint a földnek pora. 1Krón 17,11-14

10 Most azért adj nékem bölcsességet és tudományt, hogy a te néped előtt mind ki-, mind bemehessek! Mert vajon kicsoda kormányozhatja ezt a te nagy népedet? 1Kir 3,7-9; 1Krón 21,5.6

11 Akkor monda az Isten Salamonnak: Minthogy ez volt a te szívedben, és nem kértél tőlem gazdagságot, kincset és tisztességet, avagy a téged gyűlölőknek lelkét, sem hosszú életet magadnak nem kértél, hanem kértél magadnak bölcsességet és tudományt, hogy kormányozhasd az én népemet, mely felett királlyá tettelek téged,

12 a bölcsességet és a tudományt megadtam néked, sőt gazdagságot, kincset és tisztességet is olyat adok néked, amelyhez hasonló nem volt sem az előtted, sem az utánad való királyoknak. 1Krón 29,25

13 És visszatére Salamon Jeruzsálembe a Gibeon hegyéről, a gyülekezet sátora elől, és uralkodék az Izráelen.

14 Szerze Salamon szekereket és lovagokat. És vala néki ezernégyszáz szekere és tizenkétezer lovagja, akiket helyeztete a szekerek városaiba és Jeruzsálembe a király mellé. 1Kir 4,26; 10,26

15 És felhalmozá a király az ezüstöt és aranyat, mint a köveket Jeruzsálemben. A cédrusfákat is felhalmozá, mint a vadfügefákat, melyek a lapályon nagy tömegben vannak. 1Kir 10,27

16 És Salamonnak hoznak vala lovakat Egyiptomból, mert a király kereskedői sereggel vették volt meg a lovakat szabott áron.

17 És mikor feljőnek vala, hozának Egyiptomból egy szekeret hatszáz ezüst siklusért, egy-egy lovat százötven ezüst siklusért. És ugyancsak ők szállították ezeket a hitteusok minden királyainak és Szíria királyainak.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában