Ésaiás

24. fejezet

Istenítélet a föld felett

1 Ímé, az Úr megüresíti a földet, és elpusztítja azt, és elfordítja színét, és elszéleszti lakóit!

2 S olyan lesz a nép, mint a pap; a szolga, mint az ő ura; a szolgáló, mint asszonya; a vevő, mint az eladó; a kölcsönadó, mint a kölcsönkérő; a hitelező, mint az, akinek hitelez.

3 Megüresíttetvén megüresíttetik a föld, és elpusztíttatván elpusztíttatik, mert az Úr szólá e beszédet.

4 Gyászol és megromol a föld, elhervad és megromol a földnek kereksége, elhervadnak a föld népének nagyjai.

5 A föld megfertőztetett lakosai alatt, mert áthágták a törvényeket, a rendelést megszegték, megtörték az örök szövetséget. 1Móz 4,11

6 Ezért átok emészti meg a földet, és lakolnak a rajta lakók. Ezért megégnek a földnek lakói, és kevés ember marad meg. 3Móz 26,14-35; 5Móz 28,15-68; Jer 11,3.4

7 Gyászol a must, elhervad a szőlő, és sóhajtnak minden vidám szívűek. Jóel 1,10.12

8 Megszűnt a dobok vidámsága, elcsöndesült az örvendők zajgása, a citerának vidámsága megszűnt. Jóel 1,5; Ésa 5,12

9 Énekléssel nem isznak bort; keserű a részegítő ital az ivónak.

10 Rommá lőn az álnokság városa, bezároltatott minden ház, senki be nem mehet.

11 Az utcákon panaszkodás hallik a bor miatt; minden öröm alkonyra szállt, a föld vigassága elköltözött. Ám 8,10

12 A városban csak pusztaság maradt, és rommá zúzatott a kapu.

13 Mert így lesz a föld közepette, a népek között, mint az olajfa megrázásakor, mint mezgérléskor,* midőn a szüret elmúlt. Ésa 17,6

14 Ők felemelik szavukat, ujjongnak, az Úr nagyságáért rivalgnak a tenger felől.

15 Ezért dicsérjétek az Urat keleten, a tenger szigetein az Úrnak, Izráel Istenének nevét. Ésa 42,10.12

16 A föld széléről énekeket hallánk: Dicsőség az igaznak! S én mondék: Végem van, végem van, jaj nékem! A hitetlenek hitetlenül cselekesznek, és hitetlenséggel a hitetlenek hitetlenséget cselekesznek. Ésa 21,2

17 Rettegés, verem és tőr vár rád földnek lakója! Ésa 5,19; Jer 48,43.44

18 És lesz, hogy aki fut a rettegésnek szavától, verembe esik, és aki kijő a veremből, megfogatik a tőrben, mert az egek csatornái megnyílnak, és megrendülnek a föld oszlopai. 1Móz 7,11; Zsolt 82,5; Péld 8,29

19 Romlással megromol a föld, töréssel összetörik a föld, rengéssel megrendül a föld.

20 Inogva meging a föld, miként a részeg, és meglódul, mint a kaliba, és reánehezedik bűne, és elesik, és nem kél fel többé.

Isten dicsőségének jövendő kinyilatkoztatása a Sionon

21 És lesz ama napon: meglátogatja az Úr a magasság seregét a magasságban, és a föld királyait a földön.

22 És összegyűjtve összegyűjtetnek gödörbe, mint a foglyok, és bezáratnak tömlöcbe, és sok napok után meglátogattatnak.

23 És elpirul a hold, és megszégyenül a nap, mikor a Seregek Ura uralkodik Sion hegyén és Jeruzsálemben, s vénei előtt dicsőség lészen. Jóel 2,31; Ésa 60,19.20; 30,26

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában