4Mózes

10. fejezet

Az ezüstkürtök használata

1 Ismét szóla az Úr Mózesnek, mondván:

2 Csináltass magadnak két kürtöt, vert ezüstből csináltasd azokat, és legyenek azok néked a gyülekezet összegyűjtésére és a táborok megindítására!

3 És mikor megfújják azokat, gyűljön tehozzád az egész gyülekezet a gyülekezet sátorának nyílása elé!

4 Ha csak egyet fújnak meg, akkor gyűljenek hozzád a fejedelmek, Izráel ezreinek fejei!

5 Ha pedig riadót fújtok, akkor induljon azok tábora, akik napkelet felől táboroznak!

6 Mikor pedig másodszor fújtok riadót, akkor induljon azok tábora, akik dél felől táboroznak! Riadót fújjanak azok indulására!

7 Mikor pedig összegyűjtitek a gyülekezetet, egyszerűen kürtöljetek, és ne fújjatok riadót!

8 A kürtöket pedig Áron fiai, a papok fújják, és legyen ez néktek örökkévaló rendtartás a ti nemzetségeitek között!

9 És mikor viadalra mentek a ti földetekben, a titeket háborító ellenségetek ellen, akkor is azokkal a kürtökkel fújjatok riadót, és emlékezetben lesztek az Úr előtt, a ti Istenetek előtt, és megszabadultok a ti ellenségeitektől.

10 A ti vigasságtoknak napján és a ti ünnepeiteken és a ti hónapjaitok kezdetén is fújjátok meg a kürtöket a ti egészen égő áldozataitokra és a ti hálaáldozataitokra; és lesznek néktek emlékeztetőül a ti Istenetek előtt. Én vagyok az Úr, a ti Istenetek. Zsolt 81,4

Elindulás a Sínai pusztájából

11 Vala pedig a második esztendőben a második hónapban, a hónapnak huszadik napján felszálla a felhő a bizonyság hajlékáról.

12 És elindulának Izráel fiai az ő menésüknek rendje szerint a Sínai pusztájából, és megállapodék a felhő Párán pusztájában. 4Móz 13,1

13 Elindulának azért először az Úrnak Mózes által való parancsolatja szerint. 4Móz 2,1-31

14 Elindula pedig először a Júda fiai táborának zászlója az ő seregei szerint. És az ő seregének feje vala Naasson, az Amminádáb fia.

15 Az Izsakhár fiai törzséből való seregnek feje pedig Néthanéel vala, Suárnak fia.

16 És a Zebulon fiai törzséből való seregnek feje vala Eliáb, Hélonnak fia.

17 És elbontatván a hajlék, elindulának Gersonnak és Mérárinak fiai, a hajlék hordozói.

18 Azután indula a Rúben táborának zászlója az ő seregeik szerint. És az ő seregének feje vala Elisur, Sedeúrnak fia.

19 A Simeon fiai törzséből való seregnek pedig feje vala Selúmiel, Surisaddainak fia.

20 És a Gád fiai törzséből való seregnek feje vala Eliásáf, Dehuélnek fia.

21 Elindulának a kéhátiták is, a szentség hordozói, és amazok felállíták vala a hajlékot, míg ezek odajutnak vala. 4Móz 3,29-31

22 Azután elindula az Efraim fiai táborának zászlója az ő seregei szerint. És az ő seregének feje vala Elisáma, Ammihúdnak fia.

23 A Manassé fiai törzséből való seregnek feje vala Gámliél, Pédasúrnak fia.

24 A Benjámin fiai törzséből való seregnek feje vala Abidán, Gideóninak fia.

25 Utolszor indula el a Dán fiai táborának zászlója, mint az egész tábornak utócsapata az ő seregei szerint. És az ő seregének feje vala Ahiézer, az Ammisaddai fia.

26 Az Áser fiai törzséből való seregnek pedig feje vala Págiel, Okhránnak fia.

27 És a Nafthali fiai törzséből való seregnek feje vala Akhira, az Enán fia.

28 Ilyen vala Izráel fiainak menetele az ő seregeik szerint, ekképpen mentek.

29 Monda pedig Mózes Hóbábnak, aki fia vala a Midiánból való Reuélnek, a Mózes ipának:* Arra a helyre indulunk mi, amely felől azt mondta vala az Úr: Néktek adom. Jer el velünk, és jól teszünk veled, mert az Úr jót ígért Izráelnek. 2Móz 2,15.18; 18,1.2

30 Az pedig felele néki: Nem megyek, hanem az én földemre és az én rokonaim közé megyek. Bír 1,16

31 És monda Mózes: Kérlek, ne hagyj el minket, mert te tudod, hol kell megszállanunk e pusztában, és légy nékünk szemünk gyanánt!

32 És ha eljössz velünk, ami jót cselekszik velünk az Úr, közöljük azt veled.

33 Elmenének azért az Úr hegyétől háromnapi járásnyira, és az Úr szövetségének ládája megyen vala őelőttük háromnapi járásnyira, hogy kiszemelje nékik: hol kelljen megszállaniuk. 2Móz 3,1

34 És az Úr felhője vala őrajtuk nappal, mikor elindulának a táborból. 2Móz 13,21.22

35 Mikor pedig el akarták indítani a ládát, ezt mondja vala Mózes: Kelj fel, Uram, és széledjenek el a te ellenségeid, és fussanak el előled a te gyűlölőid! 2Móz 25,10-22; Zsolt 68,2; 132,8

36 Mikor pedig megáll vala, ezt mondja vala: Fordulj vissza, Uram, Izráelnek tízezerszer való ezreihez!

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában