1Krónika

6. fejezet

Lévi utódai

1 Lévi fiai: Gerson, Kéhát és Mérári. 1Móz 46,11

2 Kéhát fiai pedig: Amrám, Ishár, Hebron és Uzziel.

3 Amrám gyermekei: Áron, Mózes és Miriám. Áron fiai pedig: Nádáb, Abihu, Eleázár és Ithamár. 2Móz 2,1.2.10; 4,14; 2Móz 6,23

4 Eleázár nemzé Fineást, Fineás nemzé Abisuát,

5 Abisua pedig nemzé Bukkit, Bukki nemzé Uzzit,

6 Uzzi nemzé Zeráhiát, Zeráhia nemzé Mérajótot,

7 Mérajót nemzé Amáriát, Amária nemzé Ahitúbot,

8 Ahitúb nemzé Sádókot, Sádók nemzé Ahimáhást, 2Sám 8,17; 1Krón 27,17

9 Ahimáhás nemzé Azáriát, Azária nemzé Jóhanánt,

10 Jóhanán nemzé Azáriát, ez volt a pap abban a házban, amelyet Salamon Jeruzsálemben épített vala. 2Krón 26,17

11 Azária nemzé Amáriát, Amária nemzé Ahitúbot,

12 Ahitúb nemzé Sádókot, Sádók nemzé Sallumot,

13 Sallum nemzé Hilkiát, Hilkia nemzé Azáriát, 2Kir 22,4

14 Azária nemzé Séráját, Sérája nemzé Jéhozadákot. 2Kir 25,18.21

15 Jéhozadák pedig fogságba méne, mikor az Úr Júdát és Jeruzsálemet fogságba viteté Nabukodonozor által. 2Kir 25,8-11

Lévi és Áron fiai és lakhelyük

16 Lévi fiai: Gerson, Kéhát és Mérári.

17 Ezek a Gerson fiainak nevei: Libni és Simhi. 2Móz 6,17

18 Kéhát fiai: Amrám, Jichár, Khebron és Huzziel.

19 Mérári fiai: Makhli és Musi. Ezek a Lévi háznépei az ő nemzetségeik szerint.

20 Gersonnak fiai: Ligni az ő fia, Jáhát ennek fia, Zima ennek fia,

21 Jóah ennek fia, Iddó ennek fia, Zérah ennek fia és Jéathérai ennek fia.

22 Kéhát fiai: Amminádáb az ő fia, Kórákh ennek fia és Asszir ennek fia, 2Móz 6,24

23 Elkána ennek fia, Ebiásáf ennek fia és Asszir ennek fia,

24 Tákhát ennek fia, Uriel ennek fia, Uzzia ennek fia és Saul ennek fia.

25 Elkána fiai: Amásai és Ahimót,

26 Elkána. Elkána fia: Sófai az ő fia és Náhát ennek fia.

27 Eliáb ennek fia, Jérohám ennek fia, Elkána ennek fia. 1Sám 1,1

28 Sámuel fiai pedig: az elsőszülött Vásni, a második Abija. 1Sám 1,20; 3,19; 7,15

29 Mérári fiai: Mahli, Libni ennek fia, Simhi ennek fia és Uzza ennek fia,

30 Simea ennek fia, Haggija ennek fia és Asája ennek fia.

31 Ezek azok, akiket Dávid állított be az Úr házában az énekléshez, mikor az Isten ládája elhelyeztetett. 2Sám 6,17

32 És a míg Salamon felépíté az Úr házát Jeruzsálemben, addig a gyülekezet sátora előtt szolgáltak énekléssel, és állottak szolgálatban, ki-ki az ő rendje szerint. 1Kir 6

33 Ezek pedig akik szolgáltak, és az ő fiaik: a kéhátiták fiai közül Hémán főéneklő, Jóel fia, ki Sámuel fia,

34 ki Elkána fia, ki Jérohám fia, ki Eliél fia, ki Thóa fia,

35 ki Cúf fia, ki Elkána fia, ki Mahát fia, ki Amásai fia,

36 ki Elkána fia, ki Jóél fia, ki Azárja fia, ki Séfánia fia,

37 ki Tákhát fia, ki Asszir fia, ki Ebiásáf fia, ki Kórákh fia,

38 ki Jichár fia, ki Kéhát fia, ki Lévi fia, ki Izráel fia. 1Krón 2,1

39 És ennek testvére, Asáf, aki jobb keze felől áll vala. Asáf, a Berekiás fia, ki Simea fia vala,

40 ki Mikáel fia, ki Bahásia fia, ki Melkija fia,

41 ki Ethni fia, ki Zérah fia, ki Adája fia,

42 ki Etán fia, ki Zimma fia, ki Simhi fia,

43 ki Jáhát fia, ki Gerson fia, ki Lévi fia.

44 Továbbá a Mérári fiai, akik azokkal atyafiak valának, bal kéz felől állnak vala: Etán, Kisi fia, ki Abdi fia, ki Malluk fia,

45 ki Kasábja fia, ki Amásia fia, ki Hilkia fia,

46 ki Amsi fia, ki Báni fia, ki Sémer fia,

47 ki Makhli fia, ki Musi fia, ki Mérári fia, ki Lévi fia.

48 És testvéreik, a léviták rendeltetnek vala az Isten háza hajlékának egyéb szolgálatára.

49 Áron pedig és az ő fiai az egészen megégetendő áldozatnak oltára mellé és a füstölő oltár mellé, a szentek szentjének szolgálata mellé és az Izráel megszentelésére rendeltetének mind a szerint, amint Mózes, az Isten szolgája megparancsolta volt. 2Móz 30,7-10; 3Móz 8,1-36; 4Móz 4,16

50 Áron fiai pedig ezek: Eleázár, az ő fia, ennek fia Fineás, ennek fia Abisua,

51 ennek fia Bukki, ennek fia Uzzi, ennek fia Zerája,

52 ennek fia Merájót, ennek fia Amárja, ennek fia Akhitúb,

53 ennek fia Sádók, ennek fia Akhimás. 2Sám 15,27

54 És az Áron fiainak a kéhátiták nemzetségéből ezek a lakhelyeik letelepedésük szerint az ő vidékükön, mert ez jutott volt nékik sors által. Józs 21,9-16

55 Ők kapták Hebront, a Júda földjében és a körülte való legelőket.

56 De e város földjeit és annak faluit Kálebnek, a Jefunné fiának adák. 4Móz 14,30

57 Az Áron fiainak azért a Júda városai közül adák a menedékvárosokat, Hebront, Libnát és legelőit, Jatthirt és Esthemoát és ezeknek legelőit

58 és Hilent és annak legelőit és Débirt és annak legelőit,

59 Asánt és annak legelőit és Béth-Semest és annak legelőit; 1Sám 6,19

60 a Benjámin nemzetségéből Gébát és annak legelőit, Allémetet és annak legelőit, Anatót várost is és annak legelőit. Ezeknek az ő nemzetségek szerint tizenhárom városuk volt.

61 A Kéhát többi fiainak pedig az egy nemzetségnek családjaitól és a fél nemzetségből, a Manassé nemzetségének felétől sors által tíz várost adtak. Józs 21,5

62 Míg a Gerson fiainak meg az ő nemzetségük szerint az Izsakhár nemzetségéből, az Áser nemzetségéből, a Nafthali nemzetségéből és a Manassé nemzetségéből Básánban adtak tizenhárom várost.

63 A Mérári fiainak az ő nemzetségük szerint a Rúben nemzetségéből, a Gád nemzetségéből és a Zebulon nemzetségéből sors által tizenkét várost

64 adának tehát az Izráel fiai a lévitáknak, városokat azoknak legelőivel együtt.

65 Sors által adták a Júda nemzetségéből, a Simeon nemzetségéből és a Benjámin nemzetségéből ezeket a név szerint megnevezett városokat.

66 Azoknak, akik a Kéhát fiainak családjaiból valók voltak, és a határukban levő városok az Efraim nemzetségéből valának,

67 azoknak adák a menedékvárosokat, Sikemet és annak legelőit az Efraim hegyén, Gézert és annak legelőit 1Kir 9,15

68 és Jokmeámot és annak legelőit, Bethoront és annak legelőit,

69 Ajalont és annak legelőit, Gátrimmont is és annak legelőit; Józs 10,12

70 a Manassé nemzetségének feléből Anert és annak legelőit, Bileámot és annak legelőit a Kéhát többi fiainak családjai részére.

71 A Gerson fiainak pedig a Manassé fél nemzetségéből Gólánt Básánban és annak legelőit és Astarótot és annak legelőit;

72 az Izsakhár nemzetségéből adák Kédest és annak legelőit, Dobrátot és annak legelőit,

73 Rámótot és annak legelőit, Anémet és annak legelőit;

74 az Áser nemzetségéből Másált és annak legelőit és Abdont és annak legelőit, Józs 21,30

75 Hukókot és annak legelőit, Réhobot és annak legelőit;

76 a Nafthali nemzetségéből Kédest Galileában és annak legelőit, Hammont és annak legelőit és Kirjáthaimot és annak legelőit.

77 A Mérári többi fiainak a Zebulon nemzetségéből Rimmont és annak legelőit és Thábort és annak legelőit.

78 A Jordánon túl Jerikó ellenében a Jordánnak napkelet felől való részében a Rúben nemzetségéből Bésert a pusztában és annak legelőit, Jahását és annak legelőit,

79 Kedemótot és annak legelőit, Mefaátot és annak legelőit;

80 a Gád nemzetségéből Rámótot Gileádban és annak legelőit, Mahanaimot és annak legelőit, Józs 21,38

81 Hesbont és annak legelőit, Jaázert és annak legelőit.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában