4Mózes

24. fejezet

Bálám ismét jót jövendöl Izráelről

1 Mikor pedig látta Bálám, hogy tetszik az Úrnak, hogy megáldja Izráelt, nem indula, mint azelőtt varázslatok után, hanem fordítá az ő orcáját a puszta felé.

2 És mikor felemelte Bálám az ő szemeit, látá Izráelt, amint letelepedett az ő nemzetségei szerint, és Istennek lelke vala őrajta.

3 Akkor elkezdé az ő példázó beszédét és monda: Bálámnak, Beór fiának szózata, a megnyílt szemű embernek szózata.

4 Annak szózata, aki hallja Istennek beszédét, aki látja a Mindenhatónak látását, leborulva, de nyitott szemekkel:

5 Mily szépek a te sátoraid, óh, Jákób! A te hajlékaid, óh, Izráel!

6 Mint kiterjesztett völgyek, mint kertek a folyóvíz mellett, mint az Úr plántálta áloék, mint cédrusfák a vizek mellett!

7 Víz ömledez az ő vedreiből, vetését bő víz öntözi; királya nagyobb Agágnál, és felmagasztaltatik az ő országa.

8 Isten hozta ki Egyiptomból, az ő ereje, mint a vad bivalyé. Megemészti a pogányokat, az ő ellenségeit, csontjaikat megtöri, és nyilaival általveri. 4Móz 23,22

9 Lehever, nyugszik, mint hím oroszlán és mint nőstény oroszlán. Ki serkenti fel őt? Aki áld téged, áldott lészen, és ki átkoz téged, átkozott lészen. 1Móz 49,9

Csillag származik Jákóbból...

10 És felgerjede Báláknak haragja Bálám ellen, és egybeüté kezeit, és monda Bálák Bálámnak: Azért hívtalak téged, hogy átkozd meg ellenségeimet, és ímé, igen megáldottad immár három ízben.

11 Most azért fuss a te helyedre! Mondottam vala, hogy igen megtisztellek téged, de ímé, megfosztott téged az Úr a tisztességtől. 4Móz 22,16.17

12 És monda Bálám Báláknak: A te követeidnek is, akiket küldöttél volt hozzám, nem így szólottam-é, mondván:

13 Ha Bálák az ő házát ezüsttel és arannyal tele adná is nékem, az Úrnak beszédét által nem hághatom, hogy magamtól jót vagy rosszat cselekedjem. Amit az Úr szól, azt szólom. 4Móz 22,18; 1Kir 22,14

14 Most pedig én elmegyek, ímé, az én népemhez. Jöjj, hadd jelentsem ki néked, mit fog cselekedni e nép a te népeddel a következő időben!

15 És elkezdé az ő példázó beszédét, és monda: Bálámnak, Beór fiának szózata, a megnyílt szemű ember szózata,

16 annak szózata, aki hallja Istennek beszédét, és aki tudja a Magasságosnak tudományát, és aki látja a Mindenhatónak látását, leborulva, de nyitott szemekkel.

17 Látom őt, de nem most, nézem őt, de nem közel. Csillag származik Jákóbból, és királyi pálca támad Izráelből, és általveri Moábnak oldalait, és összetöri Sethnek minden fiait. 2Sám 8,2; Sof 2,8.9

18 És Edom más birtoka lesz, Szeir az ő ellensége is másnak birtoka lesz, de hatalmasan cselekszik Izráel.

19 És uralkodik a Jákóbtól való, és elveszti a városból a megmaradtat. 2Sám 8,14

20 És mikor látja vala Amáleket, elkezdé az ő példázó beszédét, és monda: Amálek első a nemzetek között, de végezetre mindenestől elvész. 1Sám 15,2.7

21 És mikor látja vala a keneust, elkezdé példázó beszédét, és monda: Erős a te lakhelyed, és sziklára raktad fészkedet. Bír 1,16; 1Sám 15,6

22 Mégis el fog pusztulni Kain, amíg Assur téged fogva viszen.

23 Újra kezdé az ő példázó beszédét, és monda: Óh, ki fog élni még, amikor véghez viszi ezt az Isten?

24 És Kittim partjairól hajók jőnek, és nyomorgatják Assúrt, nyomorgatják Ébert is, és ez is mindenestől elvész.

25 Felkele azért Bálám, és elméne, hogy visszatérjen az ő helyére. És Bálák is elméne az ő útján. 4Móz 22,5

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában