1Sámuel

2. fejezet

Anna hálaéneke

1 És imádkozék Anna, és monda: Örvendez az én szívem az Úrban, Felmagasztaltatott az én szarvam az Úrban. Az én szám felnyílt ellenségeim ellen, Mert szabadításodnak örvendezek én!

2 Senki sincs olyan szent, mint az Úr, Sőt rajtad kívül senki sincs. Nincsen olyan kőszál, mint a mi Istenünk.

3 Ne szóljatok oly kevélyen, oly nagyon kevélyen, Szátokból ne jöjjön kérkedő szó, Mert mindentudó Isten az Úr, És a cselekedeteket ő ítéli meg.

4 Az erős kézíjasokat megrontja, És a roskadozókat erővel övezi fel,

5 A megelégedettek bérért szegődnek el, Éhezők pedig nem lesznek. S míg a magtalan hét gyermeket szül, A sokgyermekű megfogyatkozik.

6 Az Úr öl és elevenít, Sírba visz és visszahoz.

7 Az Úr szegénnyé tesz és gazdagít, Megaláz s fel is magasztal.

8 Felemeli a porból a szegényt, És a sárból kihozza a szűkölködőt, Hogy ültesse hatalmasok mellé, És a dicsőségnek székét adja nékik, Mert az Úré a földnek oszlopai, És azokra helyezé a föld kerekségét.

9 Híveinek lábait megoltalmazza, De az istentelenek sötétségben némulnak el, Mert nem az erő teszi hatalmassá az embert.

10 Az Úr, akik vele versengenek, megrontja, Mennydörög felettük az égben, Az Úr megítéli a földnek határait, Királyának pedig hatalmat ad, És felemeli felkentjének szarvát!

11 Elméne ezután Elkána Rámába az ő házához. A gyermek pedig az Úrnak szolgája lett Éli pap előtt.

Éli fiainak gonoszsága

12 Éli fiai azonban Béliál fiai valának, nem ismerék az Urat.

13 És a papoknak ez vala szokásuk a néppel szemben: Ha mikor valaki áldozatot tesz vala, eljött a papnak szolgája, midőn a húst főzték, és a háromágú villácska az ő kezében vala,

14 és beüti vala a serpenyőbe, vagy üstbe, vagy fazékba, vagy edénybe, és mindent, amit a villácskával kihúz, magának veszi el a pap. Így cselekesznek egész Izráellel, kik odamennek Silóba.

15 És minekelőtte a kövérét megáldoznák, eljön a papnak szolgája, és azt mondja az áldozó embernek: Adj a papnak sütni való húst, mert nem fogad el tőled főtt húst, hanem csak nyerset.

16 És ha az ember azt mondja néki: Hadd gyújtsák meg most a kövérét, azután vedd el, amint lelked kívánja? Akkor azt mondják vala: Semmiképpen nem, hanem most adjad, mert ha nem, erővel elveszem.

17 Igen nagy volt azért az ifjaknak bűne az Úr előtt, mert az emberek megutálják vala az Úrnak áldozatát.

18 Sámuel pedig szolgál vala az Úrnak mint gyermek, gyolcs efóddal körülövezve. 2Móz 28,6-14

19 És anyja kicsiny felsőruhát csinált vala néki, és felvivé néki esztendőnként, mikor férjével felment az esztendőnként való áldozat bemutatására. 2Móz 28,31

20 És megáldá Éli Elkánát és az ő feleségét, és monda: Adjon az Úr néked magzatot ez asszonytól ahelyett, akiért könyörgött, és akit az Úrnak kért! És hazamenének.

21 És meglátogatá az Úr Annát, ki az ő méhében fogada, és szült három fiút és két leányt. És a gyermek Sámuel felnevekedék az Úrnál.

22 Éli pedig igen vén vala, és meghallá mindazt, amit fiai cselekesznek egész Izráellel, és hogy az asszonyokkal hálnak, kik a gyülekezet sátorának nyílása előtt szolgálnak. 2Móz 38,8

23 Monda azért nékik: Miért cselekesztek ilyen dolgot? Mert hallom a ti gonosz cselekedeteiteket mind az egész néptől.

24 Ne tegyétek fiaim! Mert nem jó hír az, melyet hallok. Vétkessé teszitek az Úrnak népét.

25 Ha ember embertársa ellen vétkezik, megítéli az Isten; de ha az Úr ellen vétkezik az ember, ki lehetne érette közbenjáró? De nem hallgatának atyjuk szavára, mert az Úr meg akará őket ölni.

26 A gyermek Sámuel pedig folytonosan növekedék, és kedves volt mind az Úr, mind az emberek előtt.

Ítélet Éli háza ellen

27 És eljöve Istennek embere Élihez, és monda néki: Így szól az Úr: Nem jelentettem-é ki magamat atyád házának, midőn Egyiptomban, a fáraó házában valának?

28 És kiválasztám őt papnak Izráel minden nemzetségei közül magamnak, hogy áldozzon az én oltáromon, hogy füstölőszert füstölögtessen, hogy az efódot előttem viselje. És atyád házára bíztam Izráel fiainak minden tüzes áldozatait.

29 Miért tapossátok meg az én véres áldozatomat és ételáldozatomat, melyet rendeltem e hajlékban? És te többre becsülöd fiaidat, mint engem, hogy magatokat hizlaljátok az én népem, Izráel minden áldozatának elejével.

30 Azért így szól az Úr, Izráelnek Istene, jóllehet megmondottam, hogy a te házad és atyádnak háza mindörökké énelőttem jár, de most, azt mondja az Úr, távol legyen tőlem, mert akik engem tisztelnek, azoknak tisztességet szerzek, akik azonban engem megutálnak, megutáltatnak. 2Móz 28,1.43; 4Móz 25,11.13

31 Ímé, napok jőnek, és levágom a te karodat és atyád házának karját, hogy ne legyen vénember a te házadban.

32 És meglátod az Isten hajlékának szorongattatását, mind ahelyett, ami jót cselekedett volna Izráellel. És nem lészen vénember a te házadban soha.

33 Mindazonáltal nem fogok mindenkit kiirtani oltárom mellől teéretted, hogy szemeidet emésszem, és lelkedet gyötörjem. De egész házad népe férfikorban hal meg.

34 És az legyen előtted a jel, ami következik két fiadra, Hofnira és Fineásra, hogy egy napon halnak meg mind a ketten!

35 Támasztok azonban magamnak hűséges papot, ki kedvem és akaratom szerint cselekszik. És építek néki állandó házat, és az én felkentem előtt fog járni mindenkor. 1Kir 2,27.35

36 És lészen, hogy mindaz, aki megmarad a te házadból, eljön, hogy leboruljon előtte egy ezüstpénzecskéért és egy darab kenyérért, és ezt mondja: Ugyan helyezz el engem a papi tisztségek egyikébe, hogy ehessem egy falat kenyeret!

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában