2Királyok

3. fejezet

Izráel országa. Jórám országlása és Josafát a júdabeli királlyal együtt a moábiták ellen vívott háborúja

1 Jórám pedig, az Akháb fia kezde uralkodni Izráelen Samariában Josafátnak, a Júda királyának tizennyolcadik esztendejében, és uralkodék tizenkét esztendeig. 2Kir 1,17; 2Kir 8,16

2 És gonoszul cselekedék az Úrnak szemei előtt, de nem annyira, mint az ő atyja és anyja, mert elrontá a Baál képét, amelyet az ő atyja készíttetett volt. 1Kir 16,32

3 De mindazáltal követé Jeroboámnak, a Nébát fiának bűneit, aki vétekbe ejtette volt az Izráelt, és el nem távozék azoktól. 1Kir 12,28-33

4 És Mésának, a Moáb királyának nagyon sok juha volt, és az Izráel királyának adóban százezer bárány és százezer kos gyapját fizette.

5 De mikor meghalt Akháb, a Moáb királya elszakadt az Izráel királyától.

6 Kiméne azért Jórám király azon a napon Samariából, és megszámlálá az egész Izráelt.

7 És elméne, és külde követeket Josafáthoz, Júda királyához, ezt üzenvén néki: A Moáb királya elszakadt tőlem. Eljösz-é velem a Moáb ellen a hadba? Felele: Felmegyek, úgy én, mint te; úgy az én népem, mint a te néped; úgy az én lovam, mint a te lovaid.

8 És monda: Mely úton menjünk fel? Felele: Az Edom pusztájának útján.

9 És elméne az Izráel királya és Júda királya és az Edom királya. És mikor hét napig bolyongtak az úton, nem volt vize sem a tábornak, sem a velük volt barmoknak. 2Kir 8,20; 2Sám 8,14

10 Akkor monda az Izráel királya: Jaj, jaj, az Úr azért hívta egybe e három királyt, hogy a Moáb kezébe adja őket!

11 És monda Josafát: Nincs itt az Úr prófétái közül egy sem, hogy általa tanácsot kérhetnénk az Úrtól? És felele egy az Izráel királyának szolgái közül, és monda: Itt van Elizeus, a Sáfát fia, aki Illésnek kezeire vizet tölt vala.

12 És monda Josafát: Nála van az Úrnak beszéde. És alámenének hozzá az Izráel királya és Josafát és az Edom királya. 2Kir 2,14.15; 1Kir 19,16.19

13 És monda Elizeus az Izráel királyának: Mi közöm van hozzád? Menj a te atyádnak és anyádnak prófétáihoz! És monda néki az Izráel királya: Ne utasíts el, mert az Úr gyűjtötte össze ezt a három királyt, hogy a Moáb kezébe adja őket. 1Kir 18,19; 22,6-40

14 És monda Elizeus: Él a Seregek Ura, aki előtt állok, ha nem nézném Josafátnak, a Júda királyának személyét, bizony téged nem néznélek, és rád sem tekintenék.

15 Hozzatok ide egy énekest! És mikor énekelt előtte az éneklő, az Úrnak keze lőn őrajta.

16 És monda: Ezt mondja az Úr: Csináljatok itt és ott e patakon árkokat!

17 Mert ezt mondja az Úr: Nem láttok sem szelet, sem esőt, és mégis e patak megtelik vízzel, hogy ihattok mind ti, mind a ti nyájatok és barmaitok.

18 Kevés pedig még ez az Úr szemei előtt, hanem a Moábot is kezetekbe adja.

19 És megvesztek minden kulcsos várost és minden szép várost, és minden jótermő fát kivagdaltok, és minden kútfőt betöltötök, és minden jó szántóföldet behánytok kövekkel.

20 És lőn reggel, amikor áldozatot szoktak tenni, ímé, vizek jőnek vala Edom útjáról, és megtelék a föld vízzel. 2Móz 29,38.39

21 Mikor pedig meghallotta az egész Moáb, hogy feljöttek a királyok őellenük harcolni, egybegyűlének mindnyájan, akik fegyvert foghattak, és megállottak az ő tartományuk határán.

22 És mikor felkeltek reggel, és a nap feljött a vizekre, úgy láták a moábiták, mintha őellenükben az a víz vereslenék, mint a vér.

23 És mondának: Vér ez! Megvívtak a királyok egymással, és megölte egyik a másikát. Prédára most, Moáb!

24 De mikor az Izráel táborához jutottak, felkeltek az izráeliták, és megverték a moábitákat, és azok megfutamodtak előttük. Betörtek hozzájuk, és leverték Moábot. 4Móz 24,17

25 És városaikat lerontották, és a jó szántóföldekre ki-ki követ hányt, és elborították azt kövekkel, és minden kútfőt behánytak, és minden jótermő fát kivágtak, úgy, hogy csak Kir-Haréset kőfalait hagyták fenn. De körülvevék azt is a parittyások, és lerontották.

26 Látván pedig a Moáb királya, hogy legyőzettetik a viadalban, maga mellé vett hétszáz fegyverfogó férfiút, hogy keresztültörjenek az Edom királyához. De nem bírtak.

27 Akkor vevé az ő elsőszülött fiát, aki őhelyette uralkodandó volt, és égő áldozatul megáldozá a kőfalon. Mely dolog felett az Izráel népe igen felháborodék, és elmenének onnét, és megtérének az ő földjükbe. 2Kir 16,3; 5Móz 12,31

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában