1Krónika

18. fejezet

Dávid szerencsés csatáiban aranyat, ezüstöt és rezet zsákmányol, és azt a templomépítésre szenteli. Hivatalnokai és papjai

1 Ezek után pedig megveré Dávid a filiszteusokat, és megalázá őket, és Gát városát faluival együtt elvevé a filiszteusok kezéből. 2Sám 8,1

2 A moábitákat is megveré, és a moábiták Dávidnak adófizető szolgái lettek. Zsolt 60,10

3 Továbbá megveré Dávid Hámátban Hadadézert is, Sóbának királyát, mikor elindult vala, hogy az Eufrátesz folyóvízig vesse birodalmának határát. 1Móz 15,18; 2Sám 8,3; 1Kir 11,23

4 Dávid pedig nyere őtőle ezer szekeret és hétezer lovast és húszezer gyalogost. És minden szekeres lovaknak inait elvagdaltatá Dávid, és csak száz szekérbe valót tarta meg azokból. 5Móz 17,16

5 És mikor eljövének Damaszkuszból a szíriabeliek, hogy megsegéllenék Hadadézert, a Sóba királyát, levága Dávid a szíriabeliek közül huszonkétezer férfit.

6 És rendele Dávid tiszttartókat Szíriában, ahol Damaszkusz van. És lettek a szíriabeliek Dávidnak adófizető szolgái. És megsegíté az Úr Dávidot mindenütt, amerre csak ment.

7 És vevé Dávid az aranypajzsokat, amelyeket a Hadadézer szolgái viselének, és vivé Jeruzsálembe.

8 És hoza Dávid Tibhátból és Kúnból, a Hadadézer városaiból igen sok rezet. Abból csinálá Salamon a réztengert, az oszlopokat és a rézedényeket. 2Sám 8,8; 1Kir 7,23-47

9 Mikor meghallotta volna pedig Tóhu, a hamátbeli király, hogy Dávid megverte Hadadézernek, a Sóba királyának egész hadát,

10 küldé Dávid királyhoz az ő fiát, Hadorámot, hogy köszöntené őt és megáldaná, mivelhogy megharcolt vala Hadadézerrel, és megverte vala őt, mert Tóhu is hadakozik Hadadézer ellen. És külde Dávidnak sok arany-, ezüst- és rézedényt.

11 És Dávid király ezeket is az Úrnak szentelé az ezüsttel és az arannyal együtt, amelyet nyert vala minden pogányoktól, az edomitáktól, a moábitáktól, az Ammon fiaitól, a filiszteusoktól és amálekitáktól. 1Krón 22,14; 1Kir 7,51

12 Abisai pedig, a Séruja fia, az edomiták közül a Sónak völgyében megvere tizennyolcezret. 1Krón 11,20

13 És rendele Edomban Dávid tiszttartókat, és lettek az edombeliek mind Dávidnak szolgái. És megsegíté az Úr Dávidot mindenütt, amerre csak ment. 4Móz 24,18; Zsolt 60,10

14 Így uralkodék Dávid az egész Izráel felett, és ítéletet és igazságot szolgáltat vala egész népének.

15 Joáb pedig, Séruja fia, a sereg elöljárója volt, Jósafát, az Ahilud fia pedig emlékíró. 2Sám 8,16-18

16 Sádók, az Akhitub fia és Abimélek, az Abjátár fia, voltak a papok, Sausa az íródeák.

17 És Benája, a Jójada fia, a kereteusok és peleteusok elöljárója volt. A Dávid fiai pedig elsők a király mellett.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában