JAKAB KÖZÖNSÉGES LEVELE

3. fejezet

A nyelv bűnei

1 Atyámfiai, ne legyetek sokan tanítók, tudván azt, hogy súlyosabb ítéletünk lészen.

2 Mert mindnyájan sokképpen vétkezünk. Ha valaki beszédben nem vétkezik, az tökéletes ember, képes az egész testét is megzabolázni.

3 Ímé, a lovaknak szájába zabolát vetünk, hogy engedelmeskedjenek nékünk, és az ő egész testüket igazgatjuk.

4 Ímé, a hajók is, noha mily nagyok, és erős szelektől hajtatnak, mindazáltal igen kis kormánytól odafordíttatnak, ahová a kormányos szándéka akarja.

5 Ezenképpen a nyelv is kicsiny tag, és nagy dolgokkal hányja magát. Ímé, csekély tűz mily nagy erdőt felgyújt!

6 A nyelv is tűz, a gonoszságnak összessége. Úgy van a nyelv a mi tagjaink között, hogy megszeplősíti az egész testet, és lángba borítja életünk folyását, maga is lángba boríttatván a gyehennától. Mt 15,11.18.19; 12,36.37

7 Mert minden természet: vadállatoké, madaraké, csúszómászóké és vízieké megszelídíthető, és meg is szelídíttetett az emberi természet által.

8 De a nyelvet az emberek közül senki sem szelídítheti meg, fékezhetetlen gonosz az, halálos méreggel teljes. Zsolt 140,4

9 Ezzel áldjuk az Istent és Atyát, és ezzel átkozzuk az embereket, akik az Isten hasonlatosságára teremtettek. Péld 18,21; 1Móz 1,27

10 Ugyanabból a szájból jő ki áldás és átok. Atyámfiai, nem kellene ezeknek így lenni!

11 Vajon a forrás ugyanabból a nyílásból csörgedeztet-é édest és keserűt?

12 Avagy, atyámfiai, teremhet-é a fügefa olajmagvakat, vagy a szőlőtő fügét? Azonképpen egy forrás sem adhat sós és édes vizet. Mt 7,16.18

A felülről származó bölcsesség

13 Kicsoda köztetek bölcs és okos? Mutassa meg az ő jó életéből az ő cselekedeteit bölcsességnek szelídségével! 5Móz 1,13; Jak 2,18

14 Ha pedig keserű irigység és civódás van a ti szívetekben, ne dicsekedjetek, és ne hazudjatok az igazság ellen! Ef 4,31

15 Ez nem az a bölcsesség, amely felülről jő, hanem földi, testi és ördögi. Jak 1,5; Gal 5,19-21

16 Mert ahol irigység és civakodás van, ott háborúság és minden gonosz cselekedet is van.

17 A felülről való bölcsesség pedig először is tiszta, azután békeszerető, méltányos, engedelmes, irgalmassággal és jó gyümölcsökkel teljes, nem kételkedő és nem képmutató.

18 Az igazság gyümölcse pedig békességben vettetik azoknak, akik békességesen munkálkodnak. Ésa 32,17; Mt 5,9

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában