2Krónika

11. fejezet

Isten nem engedi Roboámot Izráel ellen harcolni

1 Méne azért Roboám Jeruzsálembe, és összegyűjté a Júda és Benjámin házát, száznyolcvanezer válogatott hadviselőket, hogy hadakoznának Izráel ellen, és visszanyernék az országot Roboámnak. 1Kir 12,21

2 Szóla pedig az Úr Semájának, az Isten emberének, mondván:

3 Mondd meg Roboámnak, Salamon fiának, Júda királyának és az egész Izráelnek Júdában és Benjáminban, így szólván:

4 Ezt mondja az Úr: Ne menjetek fel és ne hadakozzatok atyátokfiai ellen! Térjetek meg ki-ki a maga házába, mert éntőlem lett e dolog. És engedének az Úr szavának, és megtérének ahelyett, hogy Jeroboám ellen mennének. 1Kir 11,11-13

Roboám várai

5 Lakozék azért Roboám Jeruzsálemben, és megerősíté a városokat Júdában.

6 Így megépíté Bethlehemet, Etámot és Tékoát, Mik 5,2

7 Bethsúrt, Sókót és Adullámot,

8 Gátot, Marésát és Zifet,

9 Adoráimot, Lákist és Azekát,

10 Sorát, Ajalont és Hebront, melyek erős városok valának Júdában és Benjáminban. 1Kir 2,11

11 És mikor megerősítette ez erősségeket, helyezett azokba elöljárókat, és szerze tárházakat eleségnek és bornak és olajnak.

12 És mindenik városban szerze pajzsokat és kopjákat, és rendkívül megerősíté azokat. És az övé lőn Júda és Benjámin.

Roboám pártja a papok közt

13 Továbbá a papok és a léviták, akik az egész Izráelben valának, őhozzá csatlakozának minden ő határukból,

14 mert a léviták elhagyták az ő faluikat és jószágukat, és Júdába és Jeruzsálembe menének, mert kiűzte vala őket Jeroboám és az ő fiai, hogy az Úrnak ne szolgálnának. 2Krón 13,9

15 És rendele magának papokat a magaslatokhoz, a bakokhoz és a borjúkhoz, amelyeket csináltatott vala. 1Kir 12,31

16 És utánuk Izráel minden nemzetségei közül azok, akik szívük szerint keresték az Urat, Izráelnek Istenét, menének Jeruzsálembe, hogy áldoznának az Úrnak, az ő atyáik Istenének.

17 És megerősíték Júda országát, és megerősíték Roboámot, a Salamon fiát három esztendeig, mert három esztendeig járának Dávidnak és Salamonnak útján.

Roboám feleségei és gyermekei

18 És feleségül vevé Roboám Mahalátát, Jérimótnak, a Dávid fiának leányát és Abihailt, Eliábnak, az Isai fiának leányát, 1Sám 16,6

19 aki szüle néki fiakat: Jeust, Semáriát és Zahámot.

20 És őutána vevé Maakát, az Absolon leányát, aki szülé néki Abiját, Attait, Zizát és Selómitot.

21 Legjobban szereté pedig Roboám Maakát, az Absolon leányát minden feleségei és ágyasai között, mert tizennyolc felesége és hatvan ágyasa volt. És nemze huszonnyolc fiút és hatvan leányt.

22 És Roboám Abiját, a Maaka fiát tette testvérei között vezérré és elöljáróvá, mert őt akará királlyá tenni.

23 És okosan gondolkodván, szétosztá fiait mind Júda és Benjámin földjén a megerősített városokba, akiknek bőségesen adott eleséget, és sok feleséget szerzett számukra.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában