2Krónika

12. fejezet

Sésák legyőzi Roboámot

1 Lőn pedig, mikor Roboám az ő királyságát megszilárdította, és abban megerősödött, elhagyta az Úr törvényét, és vele együtt az egész Izráel. 1Kir 14,21-24

2 Azért a Roboám királyságának ötödik esztendejében feljöve Sésák, az egyiptomi király Jeruzsálem ellen (mert az Úr ellen vétkezének) 1Kir 14,25-26

3 ezerkétszáz fegyveres szekérrel és hatvanezer lovaggal, és megszámlálhatlan vala a nép, amely vele Egyiptomból feljött a líbiabeliekkel, sukkeusokkal és szerecsenekkel.

4 És elfoglalá Júdának erős városait, azután méne Jeruzsálem alá.

5 Akkor Semája próféta méne Roboámhoz és a Júda fejedelmeihez, akik Jeruzsálembe gyűltek össze Sésáktól való féltükben, és monda nékik: Ezt mondja az Úr: Mivel ti engem elhagytatok, én is a Sésák kezébe bocsátlak titeket. 2Krón 11,2

6 Akkor megalázák magukat az Izráel fejedelmei és a király, s mondának: Az Úr igaz!

7 És mikor az Úr látta, hogy megalázták magukat, ekképpen szóla az Úr Semája prófétának: Megalázták magukat, nem vesztem el őket, hanem némi szabadulást szerzek nékik, és nem ontom ki az én haragomat Jeruzsálem ellen Sésák által.

8 Mindazáltal szolgái lesznek néki, hogy megtudják a különbséget az én szolgálatom és más országok királyságainak szolgálatai között.

9 Feljöve azért Sésák, az egyiptomi király Jeruzsálem ellen, és elvivé az Úr házának kincsét s a király házának kincsét; mindazokat elvivé. Az aranypajzsokat is elvivé, amelyeket Salamon csináltatott vala. 1Kir 10,16.17

10 Ezek helyett Roboám király rézpajzsokat csináltata, és bízá azokat a gyalogosok fejedelminek kezére, akik őrzik a király házának ajtaját.

11 És mikor a király felmegy az Úr házába, mennek a gyalogosok is, és felviszik azokat, s azután visszahozzák a gyalogosok szobájába.

12 Mikor azért megalázta magát Roboám, eltávozék az Úr haragja őróla, hogy meg ne semmisülne mindenestől, mert Júdában is volt még jó dolog. 2Krón 7,14

13 Megerősödék azért Roboám király Jeruzsálemben és uralkodék, mert negyvenegy esztendős vala Roboám, mikor uralkodni kezdett volt, és tizenhét esztendeig uralkodék Jeruzsálemben, a városban, amelyet az Úr választott vala az Izráel minden nemzetségei közül, hogy ott helyeztesse az ő nevét. És az ő anyjának neve vala Naáma (aki ammonita volt). 2Krón 7,12

14 Cselekedék pedig gonoszt, mert az Urat szíve szerint keresni nem akará.

15 Roboámnak pedig első és utolsó dolgai avagy nincsenek-é megírva a Semája próféta könyvében és Iddónak, a látnoknak könyvében a nemzetségi lajstromban? És hadakozás volt Roboám és Jeroboám között egész éltükben. 2Krón 11,2; 1Sám 9,9

16 És elaluvék Roboám az ő atyáival, és eltemetteték a Dávid városában. És uralkodék az ő fia, Abija helyette. 2Sám 5,9; 2Krón 11,22

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában