4Mózes

15. fejezet

Étel- és italáldozatokról

1 Szóla pedig az Úr Mózesnek, mondván:

2 Szólj Izráel fiainak, és mondd nékik: Mikor bementek a ti lakóföldetekre, amelyet én adok néktek,

3 és tűzáldozatot akartok készíteni az Úrnak, egészen égő vagy véres áldozatot vagy fogadás teljesítése végett, vagy szabad akarat szerint, vagy a ti ünnepiteken, hogy tulok- vagy juhféléből kedves illatot készítsetek az Úrnak,

4 akkor, aki áldozza az ő áldozatát, vigyen az Úrnak ételáldozatul egy tizedrész efa lisztlángot egy negyedrész hin olajjal elegyítve! 3Móz 2,1.2

5 Italáldozatul pedig egy negyedrész hin bort adj az egészen égő vagy véres áldozathoz egy-egy bárány mellé!

6 Vagy ha kossal áldozol, készíts ételáldozatul két tizedrész efa lisztlángot megelegyítve egy hin olajnak harmadrészével,

7 italáldozatul pedig egy hin bornak harmadrészét! Így viszel az Úrnak jó illatú áldozatot.

8 Hogyha fiatal tulkot akarsz készíteni egészen égő vagy véres áldozatul fogadás teljesítése végett vagy hálaáldozatul az Úrnak,

9 akkor vígy a fiatal tulokkal egyetemben ételáldozatul három tizedrész efa lisztlángot megelegyítve egy hin olajnak felével!

10 Italáldozatul pedig vígy fel fél hin bort! Kedves illatú tűzáldozat ez az Úrnak.

11 Ekképpen cselekedjetek mindenik ökörnél, mindenik kosnál, mind a juhoknak, mind a kecskéknek bárányainál!

12 A barmok száma szerint, amelyeket áldozatra készítetek: így cselekedjetek mindenikkel az ő számuk szerint!

13 Minden bennszülött így cselekedjék ezekkel, hogy kedves illatú tűzáldozatot vigyen az Úrnak!

14 Ha pedig jövevény tartózkodik nálatok, vagy lesz köztetek a ti nemzetségeitek szerint, és kedves illatú tűzáldozatot készít az Úrnak, amiképpen ti cselekesztek, akképpen cselekedjék az is!

15 Óh, község! Néktek és a köztetek lakozó jövevénynek egy rendtartástok legyen: örökkévaló törvény legyen a ti nemzetségeiteknél, hogy az Úr előtt olyan legyen a jövevény, mint ti! 2Móz 12,49

16 Egy törvényetek legyen, és egy szabályotok néktek és a jövevénynek, amely közöttetek lakik!

A tészta zsengéjéről

17 Szóla azután az Úr Mózesnek, mondván:

18 Szólj Izráel fiainak, és mondd meg nékik: Mikor bementek a földre, amelyre én viszlek be titeket,

19 akkor, ha majd esztek a földnek kenyeréből, adjatok felemelt áldozatot az Úrnak!

20 A ti tésztátok zsengéjét lepényként mutassátok fel áldozatul! Mint a szérűről felemelt áldozatot, úgy mutassátok fel azt!

21 A ti tésztátok zsengéjéből adjatok az Úrnak felemelt áldozatot a ti nemzetségeitek szerint!

Gyarlóságból és gonoszságból eredő bűnök

22 És ha megtévelyedtek, és nem cselekszitek meg mind e parancsolatokat, amelyeket szólott vala az Úr Mózesnek,

23 mindazokat, amelyeket parancsolt az Úr néktek Mózes által az naptól fogva, amelyen parancsolta azokat az Úr, és azután a ti nemzetségeiteknek is,

24 akkor, hogyha a gyülekezet tudtán kívül esik a tévedés, az egész gyülekezet áldozzék egy fiatal tulkot egészen égő áldozatul, kedves illatul az Úrnak, és étel- és italáldozatot is hozzá szokás szerint és egy kecskebakot bűnért való áldozatul. 3Móz 4,13-21

25 És végezzen engesztelést a pap Izráel fiainak egész gyülekezetéért, és megbocsáttatik nékik, mert tévedés volt az. Ők pedig vigyék be az ő áldozatukat tűzáldozatul az Úrnak, és a bűnért való áldozatukat az Úr elé az ő tévedésükért! Zsid 5,1-2

26 És megbocsáttatik Izráel fiai egész gyülekezetének és a közöttük tartózkodó jövevénynek, mert az egész nép tévedésben volt.

27 Hogyha csak egy ember vétkezik tévedésből, áldozzék egyesztendős kecskét bűnért való áldozatul! 3Móz 4,27.28

28 A pap végezzen engesztelést azért a tévedő emberért, aki tévedésből vétkezett az Úr előtt, és ha engesztelést szerez néki, megbocsáttatik néki.

29 A bennszülöttnek Izráel fiai között és a jövevénynek, aki közöttük tartózkodik, egy törvényetek legyen néktek afelől, aki tévedésből cselekszik!

30 De amely ember felemelt kézzel cselekszik, akár bennszülött, akár jövevény, az Urat illeti az szidalommal, vágassék ki azért az az ő népe közül,

31 mivelhogy az Úrnak szavát megvetette, és az ő parancsolatját megszegte, kiirtatván kiirtassék az az ember, az ő hamissága legyen őrajta.

A szombatot megszegő büntetése

32 Mikor pedig Izráel fiai a pusztában valának, találának egy férfit, ki fát szedeget vala szombatnapon.

33 És elvivék azt, akik találták vala azt fát szedegetni, Mózeshez és Áronhoz és az egész gyülekezethez.

34 És őrizet alá adák azt, mert nem vala kijelentve, mit kelljen vele cselekedni. 3Móz 24,12

35 És monda az Úr Mózesnek: Halállal lakoljon az a férfi, kövezze őt agyon az egész gyülekezet a táboron kívül! 2Móz 35,2

36 Kivivé azért őt az egész gyülekezet a táboron kívül, és agyonkövezék őt, és meghala, amiképpen parancsolta vala az Úr Mózesnek. Józs 7,25

Emlékeztető jel a ruhán

37 És szóla az Úr Mózesnek, mondván:

38 Szólj Izráel fiainak, és mondjad nékik, hogy készítsenek maguknak bojtokat az ő ruháik szegleteire az ő nemzetségeik szerint, és tegyenek a szeglet bojtjára kék zsinórt! 5Móz 22,12; Mt 23,5

39 És arra való legyen néktek a bojt, hogy mikor látjátok azt, megemlékezzetek az Úrnak minden parancsolatjáról, hogy megcselekedjétek azokat, és ne nézzetek a ti szívetek után és a ti szemeitek után, amelyek után ti paráználkodtok! 5Móz 12,8.32

40 Hogy megemlegessétek és megcselekedjétek minden én parancsolatomat, és legyetek szentek a ti Istenetek előtt!

41 Én vagyok az Úr, a ti Istenetek, aki kihoztalak titeket Egyiptom földjéből, hogy legyek néktek Istenetekké. Én vagyok az Úr, a ti Istenetek.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában