Jób

21. fejezet

Jób hatodik védekezése: az istenteleneknek néha mégis jól van dolguk az ítéletig

1 Felele pedig Jób, és monda:

2 Jól hallgassátok meg az én beszédemet, és legyen ez a ti vigasztalástok helyett!

3 Szenvedjetek el engem, amíg szólok, azután gúnyoljátok ki beszédemet!

4 Avagy én embernek panaszolkodom-é? Miért ne volna hát keserű a lelkem?

5 Tekintsetek reám, és álmélkodjatok el, és tegyétek kezeteket szátokra!

6 Ha visszaemlékezem, mindjárt felháborodom, és reszketés fogja el testemet.

7 Mi az oka, hogy a gonoszok élnek, vénséget érnek, sőt még meg is gyarapodnak? Zsolt 73,12; Jer 12,1

8 Az ő magvuk előttük nő fel ővelük, és az ő sarjadékuk szemeik előtt.

9 Házuk békességes a félelemtől, és az Isten vesszeje nincsen őrajtuk.

10 Bikája folyat, és nem terméketlen, tehene megellik, és el nem vetél.

11 Kieresztik, mint nyájat, kisdedeiket, és ugrándoznak az ő magzataik.

12 Dobot és hárfát ragadnak, és örvendeznek a síp zengésének.

13 Jóllétben töltik el napjaikat, és egy pillanat alatt szállnak alá a sírba.

14 Noha azt mondják Istennek: Távozzál el tőlünk, mert a te útjaidnak tudásában nem gyönyörködünk!

15 Micsoda a Mindenható, hogy tiszteljük őt, és mit nyerünk vele, ha esedezünk előtte?

16 Mindazáltal az ő javuk nincsen hatalmukban, azért a gonoszok tanácsa távol legyen tőlem! Jób 22,18

17 Hányszor aluszik el a gonoszok szövétneke,* és jő rájuk az ő veszedelmük! Hányszor osztogatja részüket haragjában. Péld 13,9; Zsolt 11,6

18 Olyanok lesznek, mint a pozdorja a szél előtt, és mint a polyva, amelyet forgószél ragad el. Zsolt 1,4.5

19 Isten az ő fiai számára tartja fenn annak büntetését. Megfizet néki, hogy megérzi majd.

20 Maga látja meg a maga veszedelmét, és a Mindenható haragjából iszik. Ésa 51,17.22; Jer 25,15

21 Mert mi gondja van néki háza népére halála után, ha az ő hónapjainak száma letelt?!

22 Ki taníthatja Istent bölcsességre, hisz ő ítéli meg a magasságban levőket is! Róm 11,34

23 Ez meghal az ő teljes boldogságában, egészen megelégedetten és nyugodtan.

24 Fejőedényei tejjel vannak tele, csontjainak velője nedvességtől árad. Péld 3,8

25 Amaz elkeseredett lélekkel hal meg, mert nem élhetett a jóval.

26 Együtt feküsznek a porban, és féreg lepi őket.

27 Ímé, jól tudom a ti gondolatitokat és a hamisságokat, amelyekkel méltatlankodtok ellenem,

28 mert ezt mondjátok: Hol van ama főembernek háza, hol van a gonoszok lakozásának sátora? Jób 29,25

29 Avagy nem kérdeztétek-é meg azokat, akik sokat utaznak, és jeleiket nem ismeritek-é?

30 Bizony a veszedelemnek napján elrejtetik a gonosz, a haragnak napján kiszabadul.

31 Kicsoda veti szemére az ő útját, és amit cselekedett, kicsoda fizet meg néki azért?

32 Még ha a sírba vitetik is ki, a sírdomb felett is él.

33 Édesek lesznek néki a sírnak hantjai, és maga után vonz minden embert, amint számtalanok mentek el előtte.

34 Hogyan vigasztalnátok hát engem hiábavalósággal? Feleselésetek igazságtalanság marad.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában