Jeremiás

39. fejezet

Jeruzsálem elesik, Sedékiást megvakítva Babilonba viszik

1 Sedékiásnak, a Júda királyának kilencedik esztendejében, a tizedik hónapban eljöve Nabukodonozor, a babiloni király és egész serege Jeruzsálem ellen, és megszállák azt. Jer 52,4; 2Kir 25,1

2 Sedékiás tizenegyedik esztendejében, a negyedik hónapban a hónap kilencedikén ledűle a város kőfala.

3 És bemenének a babiloni király fejedelmei mind, és leülének a középső kapuban: Nergál-Sarézer, Samegár-Nebó, Sársekim, Rabsáris, Nergál-Sarézer, Rabmág és mind a többi fejedelmei a babiloni királynak.

4 És mikor meglátta vala őket Sedékiás, a Júda királya és mind a vitézlő férfiak, elfutamodának és kimenének éjjel a városból a király kertjén át az ajtón, a két kőfal között, és kimenének a pusztába vivő úton. 2Kir 25,4-7

5 És űzék őket a káldeai seregek, és elfogák Sedékiást Jerikó pusztájában, és elhozák őt, és elvivék Nabukodonozornak, a babiloni királynak Riblába, Hamát földjére, és ítéletet monda rája. Jer 32,4; 34,3

6 És megölé a babiloni király Sedékiásnak fiait szeme láttára Riblában, és Júdának minden nemeseit is megölé a babiloni király.

7 A Sedékiás szemeit pedig kitolatá, és vasba vereté őt, hogy elvigye őt Babilonba. 1Sám 11,2

8 A király házát pedig és a nép házait felgyújták a káldeusok tűzzel, és Jeruzsálem kőfalait leronták.

9 A nép többi részét pedig, amely a városban maradt vala, és a szökevényeket, akik hozzá szöktek vala, a nép többi részét, a még megmaradottakat elvivé Nabuzáradán, a poroszlók feje, Babilonba. Sof 1,18

10 A nép szegényeit pedig, akiknek semmijük sem vala, ott hagyá Nabuzáradán, a poroszlók feje, Júda földjében, és ada nékik szőlőket és szántóföldeket azon a napon.

Jeremiás Nabukodonozor által megszabadul, és Ebed-Meleknek is szabadulását hirdeti

11 Jeremiás felől pedig parancsot ada Nabukodonozor, a babiloni király Nabuzáradánnak, a poroszlók fejének, mondván: Jer 15,11

12 Vedd őt magadhoz, és viselj gondot reá, és semmi bajt ne okozz néki, hanem azt cselekedd vele, amit ő akar! Jer 40,4.5

13 És elkülde Nabuzáradán, a poroszlók feje, és Nebusázban, Rabsáris és Nergál-Sarézer, Rabmág és a babiloni királynak több főembere.

14 Elküldének, mondom, és elhozák Jeremiást a tömlöc pitvarából,* és rábízák őt Gedáliásra, Ahikámnak, a Sáfán fiának fiára, hogy hazavigye őt, és lakozzék a nép között.

15 Az Úr pedig szóla Jeremiáshoz, mikor ő még a tömlöc pitvarában fogva vala, mondván:

16 Menj el, és szólj Ebed-Melekkel, a szerecsennel, mondván: Ezt mondja a Seregek Ura, Izráel Istene: Ímé, én beteljesítem e város kárára és nem javára mondott beszédeimet, és azon a napon szemeid előtt lesznek azok. Jer 38,7-13

17 És azon a napon megszabadítlak téged – azt mondja az Úr –, és nem adatol amaz emberek kezébe, akiktől félsz.

18 Hanem bizonyára megszabadítlak téged, nem esel el fegyver miatt, és a lelked zsákmányul lesz néked, mert reménységed volt bennem – azt mondja az Úr.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában