Ámós

7. fejezet

Három látomás az Izráelre és Jeroboám házára váró büntetésről

1 Ily dolgot láttatott velem az Úr Isten: Ímé, teremte sáskát a sarjúfakadás kezdetén, és ímé, sarjú vala a királyi kaszálás után. Jóel 1,4

2 És lőn, hogy amint felemésztette a földnek füvét, azt mondám: Uram, Isten! Légy kegyelmes, kérlek! Hogyan állhasson meg Jákób, hiszen kicsiny?! Ésa 1,8.9

3 Megengesztelődék az Úr e dologban: Nem lesz meg! – mondá az Úr.

4 Ily dolgot láttatott velem az Úr Isten: Ímé, tüzet híva elő ítéletre az Úr Isten, és megemészté az a nagy mélységet, és megemészté az országot.

5 De mondám: Uram, Isten! Hagyd abba, kérlek! Hogyan állhatna meg Jákób, hiszen kicsiny?!

6 Megengesztelődék az Úr e dologban: Ez sem lészen meg – mondá az Úr Isten.

7 Ily dolgot láttatott velem: Ímé, ott állott az Úr egy függőleges kőfalon, és a kezében mérőzsinór vala. Ez 40,3

8 És monda az Úr nékem: Mit látsz Ámós? Én pedig mondám: Mérőzsinórt. És mondá az Úr: Ímé, mérőzsinórral mérek népemnek, az Izráelnek közepette, és nem bocsátok meg néki többé. Ám 8,2-8; Jer 1,11

9 Bizony elpusztulnak Izsáknak magaslatai, és romba dőlnek Izráel szent helyei, és fegyverrel támadok a Jeroboám háza ellen. 2Kir 15,8.10

Ámós büntetést hirdet Amáziásnak, aki bevádolta

10 És elkülde Amáziás, Bétel papja Jeroboámhoz, Izráel királyához, ezt üzenvén: Pártot ütött ellened Ámós az Izráel házában. Nem tűrheti az ország az ő mindenféle beszédét.

11 Mert így beszél Ámós: Fegyver által hal meg Jeroboám, az Izráel pedig fogságba vitetik az ő földjéről!

12 Ámósnak pedig így szólt Amáziás: Menj el, próféta! Fuss el a Júda földjére, ott egyed kenyered, és ottan prófétálj!

13 Bételben pedig ne prófétálj többé, mert a király szenthelye, és az ország székháza ez! 1Kir 12,28.29

14 És felele Ámós, és mondá Amáziásnak: Nem vagyok próféta, sem prófétának fia, barompásztor vagyok, és vad fügét szedek.

15 De elhívott engem az Úr a nyáj mellől, és mondá nékem az Úr: Menj el, és prófétálj az én népemnek, az Izráelnek!

16 Most azért halld meg az Úrnak beszédét! Te azt mondod: Ne prófétálj az Izráel ellen, és ne szólj az Izsák háza ellen!

17 Azért így szól az Úr: Feleséged paráznává lesz a városban, fiaid és leányaid fegyver által hullnak el, földedet felosztják kötéllel, és te magad tisztátalan földön halsz meg. Az Izráel pedig fogságba vitetik az ő földjéről. Hós 9,3; 2Kir 17,6.24

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában