2Krónika

16. fejezet

Baása megtámadja Asát, Asa vétkezik az Úr és az ő prófétája ellen

1 Asa király uralkodásának harminchatodik esztendejében feljöve Baása, az Izráel királya Júda ellen, és megépíté Rámát, hogy ne engedjen senkit se kimenni, se bemenni Asához, a Júda királyához. 1Kir 15,17-22; Józs 18,25

2 De Asa az Úrnak és a királynak tárházából hoza ki ezüstöt, aranyat, és küldé azt Benhadádnak, a szíriabeli királynak, aki lakik vala Damaszkuszban, mondván: 1Kir 15,18

3 Szövetség van köztem és teközötted, amint az én atyám és a te atyád között is volt azelőtt. Ímé, küldök néked ezüstöt és aranyat. Menj el, bontsd fel a te szövetségedet Baásával, az Izráel királyával, hogy távozzék el tőlem!

4 És engedvén Benhadád Asa királynak, elküldé az ő seregének vezéreit Izráel városai ellen, és bevevé Ijont, Dánt, Abelmáimot és Nafthali minden kincses városait.

5 Amit mikor meghallott Baása, abbahagyta Ráma építését, és megszünteté munkáját.

6 Akkor Asa király felvevé az egész Júda népét, és Rámából a köveket és a fákat mind elhordák, amelyekkel Baása a várost építi vala, és azokból Gébát és Mispát építé.

7 Az időben méne Hanáni próféta Asához, a Júda királyához, és monda néki: Mivel a szíriabeli királyban volt bizodalmad, és nem az Úrban, a te Istenedben bízál, ezért szabadult meg a szíriabeli király hada a te kezedből. Jer 17,5

8 Avagy nem vala-é a szerecseneknek és a líbiabelieknek nagy seregük, felette sok szekereik és lovagjaik? Mindazáltal, mivel az Úrban volt bizodalmad, kezedbe adá azokat, 2Krón 14,9

9 mert az Úr szemei forognak az egész földön, hogy hatalmát megmutassa azokhoz, akik őhozzá teljes szívvel ragaszkodnak. Bolondul cselekedél ebben, azért mostantól kezdve háborúk lesznek teellened. Jób 34,21

10 Akkor megharaguvék Asa a prófétára, és veté őt a tömlöcházba, mert igen megharagudott vala e szóért reá. És ugyanakkor Asa a nép közül is sokat megnyomoríta.

Asa halála

11 De ímé, Asának mind első, mind utolsó dolgai meg vannak írva a Júda és az Izráel királyainak könyvében.

12 És megbetegedék Asa királyságának harminckilencedik esztendejében lábaira, annyira, hogy igen súlyos volt az ő betegsége. Mindazáltal betegségében is nem az Urat keresé, hanem az orvosokat.

13 És elaluvék Asa az ő atyáival, és meghala az ő királyságának negyvenegyedik esztendejében.

14 És eltemeték őt az ő sírjába, amelyet magának vágatott vala a Dávid városában. És helyezék őt az ágyba, amelyet megtöltének drága fűszerekkel s kenőccsé feldolgozott jó illatokkal, és érette felette nagy égést rendezének. 1Móz 50,2

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában