2Krónika

17. fejezet

Jósafát kegyes és áldott uralkodása

1 Uralkodék pedig őhelyette az ő fia, Jósafát, és megerősíté magát Izráel ellen. 1Kir 15,24

2 És sereget helyezett Júda minden erős városaiba, és őrségeket helyezett Júda országába és Efraim városaiba, amelyeket az ő atyja, Asa meghódított vala. 2Krón 15,8

3 És az Úr Jósafáttal vala, mivel az ő atyjának, Dávidnak előbbi útjain jára, és nem kére segítséget a bálványoktól, 1Kir 15,5

4 hanem az ő atyjának Istenét kereste, és az ő parancsolatiban járt vala, és nem Izráelnek cselekedetei szerint. 1Kir 12,28-33

5 Azért az Úr megerősíté a királyságot az ő kezében, és az egész Júda ada Jósafátnak ajándékot, s gazdagsága és dicsősége igen nagy volt.

6 És az ő szíve felemelkedett az Úr útjain, és még jobban kiirtá Júdából a magaslatokat és az Aserákat. 2Krón 15,17

7 Királyságának harmadik esztendejében elküldé az ő vezérei közül Benhailát, Obádiást, Zakariást, Nétanéelt és Mikáját, hogy tanítsanak a Júda városaiban,

8 és velük lévitákat: Semája, Nétánia, Zebádia, Asáel, Semirámót, Jónatán, Adónia, Tóbiás és Tóbadónia lévitákat és velük Elisáma és Jórám papokat.

9 Tanítának azért Júdában, és az Úr törvényének könyve velük vala, mikor jártak vala Júda városaiban, tanítván a népet.

10 Ezért az Úr igen megrettenté a földnek minden országait, amelyek Júda körül valának, annyira, hogy nem merének Jósafát ellen hadakozni. 1Móz 35,5

11 A filiszteusoktól is hoznak vala Jósafátnak ajándékot és adópénzt. Az arábiabeliek is hoznak néki nyájakat, hétezer-hétszáz kost és hétezer-hétszáz bakot. 1Kir 4,21

12 És Jósafát mindig nagyobb és hatalmasabb lőn, és építe Júdában kastélyokat és tárházakat.

13 És sok munkája vala néki Júda városaiban, és erős hadakozó férfiakból álló serege volt Jeruzsálemben.

14 Ez pedig azoknak száma nemzetségeik szerint: Júdában az ezredesek: Adna a fővezér, és vele háromszázezer harcos.

15 Mellette Johanán volt a vezér, és vele kétszáznyolcvanezer ember.

16 Mellette Amásia, a Zikri fia, aki magát szabad akaratából az Úrnak kötelezte vala, és ővele kétszázezer harcos.

17 A Benjámin nemzetségéből vitéz harcos vala Eljada, és vele a kézívesek és pajzsosok kétszázezren.

18 Mellette Józabád, és vele száznyolcvanezren harcra felszerelve.

19 Ezek szolgálnak vala a királynak azokon kívül, akiket a király egész Júdában a megerősített városokba helyezett.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában