Józsué

18. fejezet

A szent sátor Silóban. A még hátra levő országrész felosztása

1 Izráel fiainak egész gyülekezete pedig összegyülekezék Silóban, és oda helyezték a gyülekezetnek sátorát, minekutána meghódola előttük a föld. 2Móz 25,8; 40,2

2 De maradtak vala még Izráel fiai között, akiknek nem osztották vala ki az ő örökségüket: hét nemzetség.

3 Monda azért Józsué Izráel fiainak: Meddig vonakodtok még elmenni, hogy elfoglaljátok a földet, amelyet néktek adott az Úr, a ti atyáitoknak Istene?

4 Hozzatok elő három-három férfiút nemzetségenként, és elküldöm őket, hogy keljenek fel, és járják el a földet, és írják fel azt az ő örökségük szerint, és térjenek vissza hozzám!

5 Azután osszák fel azt maguk közt hét részre! Júda maradjon meg a maga határaiban dél felől, József háza pedig maradjon meg a maga határaiban észak felől!

6 És ti írjátok le a földet hét részre, és hozzátok ide hozzám, hogy sorsot vessek itt néktek az Úr előtt, a mi Istenünk előtt!

7 Mert a lévitáknak nincs részük tiközöttetek, mivelhogy az Úrnak papsága az ő örökségük. Gád pedig és Rúben és Manassé fél nemzetsége megkapták az ő örökségüket a Jordánon túl napkelet felé, amit Mózes, az Úrnak szolgája adott vala nékik. 4Móz 18,20-24; 4Móz 32,33

8 És felkelének azok a férfiak, és elmenének. Parancsola pedig Józsué azoknak, akik elmenének, hogy leírják a földet, mondván: Menjetek el, és járjátok el a földet, és írjátok le azt, azután térjetek vissza hozzám, és itt vetek néktek sorsot Silóban az Úr előtt. Józs 2,1

9 Elmenének azért a férfiak, és általmenének a földön, és leírák azt városonként hét részre könyvben, azután visszatérének Józsuéhoz a táborba, Silóba.

10 És sorsot vete nékik Józsué Silóban az Úr előtt, és elosztá ott Józsué a földet Izráel fiai között az ő osztályrészeik szerint.

Benjámin öröksége

11 És kijöve a Benjámin fiai nemzetségének sors szerint való része az ő családjaik szerint, és pedig esék az ő sors szerint való részüknek határa a Júda fiai és a József fiai közé.

12 Vala pedig az ő határuk az északi oldalon a Jordántól fogva, és felméne a határ Jerikó háta mögé észak felé, azután felméne a hegyre napnyugat felé, a szélei pedig Béth-Aven pusztájánál valának. Józs 7,2

13 Onnan pedig átmegy a határ Lúz felé, Lúznak, azaz Béthelnek háta mögé dél felől, azután alámegy a határ Ataroth-Adárnak a hegyen, amely dél felől van alsó Béth-Horontól.

14 Majd tovább megy a határ, és kerül a nyugati oldalnak dél felé attól a hegytől, amely átellenben van Béth-Horonnal délről, a szélei pedig Kirjáth-Baál, azaz Kirjáth-Jeárim felé, a Júda fiainak városa felé vannak. Ez a napnyugati határ. Józs 15,9.60

15 A déli oldala pedig van Kirjáth-Jeárim szélétől kezdve, és megy a határ napnyugat felé, megy a Nefthoa vizének kútfejéhez.

16 Azután alámegy a határ a hegynek széléhez, amely átellenben van a Hinnom fiának völgyével, amely észak felé van a Refaim völgyében. Alámegy a Hinnom völgyébe is a Jebuzeus mellett dél felé, és alámegy a Rógel forrásához. Józs 15,8; 2Sám 17,17

17 És kerül észak felől, és megy Én-Semesnek, azután megy Gelilothnak, amely átellenben van az Adummimba felvivő úttal, majd alámegy Bohánnak, a Rúben fiának kövéhez. Józs 15,6-7

18 És átmegy az Arabával átellenben levő oldalra észak felé, és alámegy Arabába is.

19 Átmegy a határ azután Béth-Hogla oldalára észak felé, a határ szélei pedig északnak a Sós-tenger csúcsánál, délnek a Jordán végénél vannak. Ez a dél felé való határ.

20 A Jordán pedig határolja azt a napkelet felől való oldalról. Ez a Benjámin fiainak öröksége az ő határaik szerint körös-körül az ő családjaik szerint.

21 A Benjámin fiai nemzetségének városai pedig az ő családjaik szerint ezek: Jerikó, Béth-Hogla és Emek-Kecic,

22 Béth-Arábá, Cemaraim és Béthel,

23 Avvim, Pára és Ofra,

24 Kefár-Amóni, Ofni és Gába. Tizenkét város és azoknak falui.

25 Gibeon, Ráma és Beéroth,

26 Micpe, Kefira és Móca,

27 Rekem, Jirpeél és Thareala,

28 Céla, Elef és Jebuzeus, azaz Jeruzsálem, Gibeath, Kirjáth. Tizennégy város és ezeknek falui. Ez a Benjámin fiainak öröksége az ő családjaik szerint.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában