MÓZES II. KÖNYVE

38. fejezet

Az udvar és felszerelése

1 És megcsinálá azután az egészen égő áldozat oltárát sittimfából: öt sing a hossza, öt sing a szélessége, négyszögű és három sing magas. 2Móz 27,1-8

2 És csinála hozzá szarvakat is a négy szegletére; ő magából voltak a szarvai, és beborítá azt rézzel.

3 Azután minden edényét is megcsinálá: a fazekakat, a lapátokat, a medencéket, a villákat és a szenes serpenyőket; minden edényeit rézből csinálá.

4 Csinála az oltárhoz hálóforma rostélyt is rézből, annak párkányzata alá, alulról a közepéig.

5 Önte négy karikát is rézrostélynak négy szegletére rúdtartókul.

6 A rudakat sittimfából csinálá meg, és rézzel borítá be.

7 És a rudakat betolá az oltár oldalain levő karikákba, hogy azokon hordozhassák azt. Deszkákból, üresre csinálá azt.

8 Megcsinálá a mosdómedencét is rézből, és annak lábát is rézből, a szolgálattevő asszonyok tükreiből, akik a gyülekezet sátorának nyílása előtt szolgáltak. 2Móz 30,17.18

9 A pitvart* is megcsinálá dél felől. A déli oldalon a pitvar szőnyege száz singnyi vala sodrott lenből. 2Móz 27,9

10 Azoknak húsz oszlopa és húsz talpa rézből vala, az oszlopok horgai és azoknak általkötői ezüstből.

11 Észak felől is száz singnyi. Azoknak húsz oszlopa és húsz talpa rézből, az oszlopok horgai és általkötői ezüstből valának.

12 Napnyugat felől pedig ötven sing szőnyeg vala. Azoknak tíz oszlopa és tíz talpa; az oszlopok horgai és általkötői ezüstből valának.

13 A napkeleti oldalon is ötven singnyi.

14 Egyfelől tizenöt sing szőnyeg vala: három oszlopa és azoknak három talpa.

15 És a másik felől is: a pitvar kapujától jobbra is, balra is tizenöt sing szőnyeg, és azoknak három oszlopa, három talpa.

16 A pitvarnak minden szőnyege körös-körül sodrott lenből vala.

17 Az oszlopok talpai rézből, az oszlopok horgai és általkötői pedig ezüstből valának, azoknak fejei ezüsttel beborítva. A pitvar oszlopait is mind ezüst általkötők övezték.

18 A pitvar kapujának leple hímző munka vala, kék és bíborpiros és karmazsin színű és sodrott lenből; hossza húsz sing volt, magassága pedig szélességében öt sing, a pitvar szőnyegeinek megfelelőleg.

19 Azoknak négy oszlopa és négy talpa rézből, horgai ezüstből valának, fejeiknek borítása és általkötőik is ezüstből.

20 A hajléknak és a pitvarnak szegei pedig körös-körül mind rézből valának.

A felhasznált arany, ezüst és réz összege

21 Ezek a hajléknak, a bizonyság hajlékának részei, amint megszámláltattak a Mózes meghagyásából, a léviták szolgálatára Ithamár, az Áron pap fia által.

22 Bésaléel a Húr fiának, Urinak fia a Júda nemzetségéből csinálta mindazt, amit az Úr parancsolt vala Mózesnek.

23 És vele együtt Aholiáb, Akhiszamák fia Dán nemzetségéből, aki mester vala a faragásban, a kötő és hímző munkában, kék és bíborpiros és karmazsin színű és lenfonállal.

24 Mind az az arany, amely a munkára, a szent helynek összes munkáira feldolgoztaték, ez az áldozati arany: huszonkilenc talentum és hétszázharminc siklus vala, a szent siklus szerint.

25 Az ezüst pedig, a gyülekezet megszámlált tagjaitól, száz talentum és ezerhétszázhetvenöt siklus, a szent siklus szerint.

26 Fejenként egy beka, vagyis fél siklus, a szent siklus szerint, mindenkitől, aki átesett a megszámláltatáson húsz esztendőstől fölfelé, akik hatszázháromezren és ötszázötvenen valának. 4Móz 1,46

27 A száz talentum ezüstből megönték a szent helyhez való talpakat és a függöny oszlopainak talpait; száz talpat száz talentumból, egy talentumból egy talpat.

28 Az ezerhétszázhetvenöt siklusból csinálák az oszlopok horgait, és beboríták azoknak fejeit, és általfogák azokat.

29 Az áldozati réz pedig hetven talentum, és kétezer négyszáz siklus vala.

30 Abból csinálák a talpakat a gyülekezet sátorának nyílásához és a réz oltárt, az ahhoz való réz rostélyt és az oltárnak minden edényeit.

31 A pitvar talpait is körös-körül és a pitvar kapujához való talpakat meg a hajlék összes szegeit és a pitvar összes szegeit körös-körül.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában