MÓZES II. KÖNYVE

28. fejezet

Áron és fiai papok lesznek

1 Te pedig hívasd magadhoz a te atyádfiát, Áront és az ő fiait ővele az Izráel fiai közül, hogy papjaim legyenek: Áron, Nádáb, Abihu, Eleázár, Ithamár, Áronnak fiai! Zsid 5,4

2 És csinálj szent ruhákat Áronnak, a te atyádfiának dicsőségére és ékességére!

3 És szólj minden bölcs szívűeknek, akiket betöltöttem a bölcsesség lelkével, hogy csinálják meg az Áron ruháit, az ő felszentelésére, hogy papom legyen!

A papi ruhák

4 Ezek pedig a ruhák, amelyeket készítsenek: hósen, efód, palást, kockás köntös, süveg és öv. És csináljanak szent ruhákat Áronnak, a te atyádfiának és az ő fiainak, hogy papjaim legyenek!

5 Vegyék hát ők elő az aranyat és a kék és a bíborpiros és a karmazsin színű fonalat és a lenfonalat!

Az efód

6 És csinálják az efódot aranyból, kék és bíborpiros, karmazsin színű és sodrott lenből mestermunkával!

7 Két vállkötő is legyen hozzákapcsolva a két végéhez, hogy összekapcsoltathassék! 2Móz 39,4-5

8 Átkötő öve pedig, amely rajta van, ugyanolyan mívű és abból való legyen; aranyból, kék és bíborpiros és karmazsin színű és sodrott lenből.

9 Annak utána végy két ónixkövet, és mesd fel azokra az Izráel fiainak neveit!

10 Hatnak nevét az egyik kőre, a másik hatnak nevét pedig a másik kőre az ő születésük szerint.

11 Kőmetsző munkával, amint a pecsétet metszik, úgy metszesd e két követ az Izráel fiainak neveire; körös-körül arany boglárokba csináld azokat!

12 És tedd e két követ az efód vállkötőire, az Izráel fiaira való emlékeztetés kövei gyanánt, hogy emlékeztetőül hordozza Áron azoknak neveit az ő két vállán az Úr előtt!

13 Csinálj annak okáért arany boglárokat,

14 és két láncot tiszta aranyból! Fonatékosan csináld azokat, sodrott mívűek legyenek, és tedd rá a sodrott láncokat a boglárokra!

A hósen

15 Azután csináld meg az ítéletnek hósenét mestermunkával! Úgy csináld, mint az efódot csináltad: aranyból, kék és bíborpiros és karmazsin színű és sodrott lenből csináld azt! 2Móz 39,8

16 Négyszögű legyen, kétrétű, egy arasznyi hosszú és egy arasznyi széles!

17 És foglalj abba befoglalni való köveket: négy sor követ, ilyen sorban: szárdiusz, topáz és smaragd, ez az első sor!

18 A második sor pedig: karbunkulus, zafír és gyémánt.

19 A harmadik sor: jácint, agát és ametiszt.

20 A negyedik sor: krizolit, ónix és jáspis; aranyboglárokba legyenek foglalva!

21 A kövek tehát az Izráel fiainak nevei szerint legyenek, tizenkettő legyen az ő nevük szerint! Mint a pecsét, úgy legyen metszve, mindenik a reá való névvel, a tizenkét nemzetség szerint!

22 A hósenre pedig csinálj fonatékos láncokat, sodrott mívűeket tiszta aranyból!

23 És csinálj a hósenre két aranykarikát, és tedd a két karikát a hósen két szegletére!

24 És a két aranyfonatékot fűzd a hósen két szegletén levő karikákba!

25 A két fonatéknak két végét pedig foglald a két boglárhoz, és tűzd az efódnak vállkötőihez, annak előrészére!

26 Csinálj még két aranykarikát, és tedd azokat a hósen két szegletére azon a szélén, amely befelé van az efód felől!

27 És csinálj még két aranykarikát, és tedd azokat az efód két vállkötőjére alól, annak előrésze felől egybefoglalásához közel, az efód öve felett!

28 És csatolják a hósent az ő karikáinál fogva az efód karikáihoz kék zsinórral, hogy az efód öve felett legyen, és el ne váljék a hósen az efódtól!

29 És viselje Áron az Izráel fiainak neveit az ítélet hósenén az ő szíve felett, amikor bemegy a szent helyre, emlékeztetőül az Úr előtt szüntelen!

30 Azután tedd az ítéletnek hósenébe az urimot és tummimot, hogy legyenek azok az Áron szíve felett, amikor bemegy az Úr eleibe, és hordozza Áron az Izráel fiainak ítéletét az ő szívén az Úr színe előtt szüntelen!

A palást és a homlokdísz

31 És csináld az efód palástját egészen kék lenből! 2Móz 39,22

32 Közepén legyen nyílás a fejének! A nyílásnak szegése legyen körös-körül takácsmunka, olyan legyen, mint a páncél nyílása, hogy el ne szakadjon!

33 És ennek alsó peremére csinálj gránátalmákat kék és bíborpiros és karmazsin színű lenből a peremére körös-körül, és ezek közé aranycsengettyűket is körös-körül!

34 Aranycsengettyű meg gránátalma, aranycsengettyű meg gránátalma legyen a palást peremén körös-körül!

35 És legyen az Áronon, amikor szolgál, hogy hallassék annak csengése, amikor bemegy a szent helybe az Úr eleibe, és mikor kijön, hogy meg ne haljon!

36 Csinálj egy lapot is tiszta aranyból, és mesd ki arra, mint a pecsétet metszik: Szentség az Úrnak.

37 És kösd azt kék zsinórra, hogy legyen az a süvegen! A süvegnek előrészén legyen az!

38 És legyen az az Áronnak homlokán, hogy Áron viselje a szent áldozatok körül elkövetett vétket, amelyeket az Izráel fiai mindenféle szent adományaikban szentelnek! Legyen azért szüntelen a homlokán, hogy kedvesekké tegye őket az Úr előtt!

A szoros alsóruha, a süveg, az öv és az alsó ruhák

39 A lenköntöst pedig kockásan készítsd, és a süveget lenből csináld, az övet meg hímző munkával készítsd! 2Móz 39,27

40 Az Áron fiainak is csinálj köntösöket, és csinálj nékik öveket is, meg süvegeket is csinálj nékik dicsőségükre és ékességükre!

41 És öltöztesd fel azokba Áront, a te atyádfiát és az ő fiait vele együtt, és kend fel őket, iktasd be őket tisztjükbe, és szenteld fel őket, hogy papjaimmá legyenek!

42 Csinálj nékik lábravalókat is gyolcsból, hogy befödjék azoknak mezítelen testét, és az ágyéktól a tomporig érjenek!

43 És legyenek azok Áronon és az ő fiain, amikor bemennek a gyülekezet sátorába, vagy amikor az oltárhoz járulnak a szent helyen való szolgálattételre, hogy bűnt ne vigyenek oda, és meg ne haljanak! Örökkévaló rendtartás ez Áronnak és az ő magvának őutána.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában